Search

پنجشنبه 2 خرداد 1398

منو

آگهي هاي آموزش

آموزش » کنکور

ارائه تخصصی منابع آزمون کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه آزاد 94

منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم انسانی سراسری و آزاد سال ۹۴

بسته های آموزشی کنکور کارشناسی ارشد علوم انسانی

۸ مرحله آزمون های آزمایشی آنلاین و مکاتبه ای
سوال های کنکور سال های اخیر با کلید
کلیه رشته ها در سراسر کشور
برای کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت تخصصی منابع آزمون کارشناسی ارشد گروه علوم انسانی مراجعه نمایید
44031690
www.sanjeshetakmili.com

قبولی در کنکور تحصیلات تکمیلی را با ما تجربه کنید

اطلاعات بیشتر در

www.sanjeshetakmili.com
www.sanjesheamirkabir.ir

رشته های گروه علوم انسانی کارشناسی ارشد سراسری و آزاد

۱۱۰۱ – کارشناسی ارشد سراسری ۹۴ مجموعه زبان و ادبیات فارسی
۱۱۰۲ – کارشناسی ارشد سراسری ۹۴ مجموعه علوم جغرافیایی
۱۱۰۳– کارشناسی ارشد سراسری ۹۴ سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
۱۱۰۴– کارشناسی ارشد سراسری ۹۴ مجموعه زبان عربی
۱۱۰۵– کارشناسی ارشد سراسری ۹۴ مجموعه علوم اقتصادی
۱۱۰۶– کارشناسی ارشد سراسری ۹۴ مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی
۱۱۰۷– کارشناسی ارشد سراسری ۹۴ مجموعه تاریخ
۱۱۰۸- کارشناسی ارشد سراسری ۹۴ مجموعه علوم اجتماعی
۱۱۰۹– کارشناسی ارشد سراسری ۹۴ فرهنگ و زبان های باستانی
۱۱۱۰– کارشناسی ارشد سراسری ۹۴ مجموعه زبان شناسی
۱۱۱۱– کارشناسی ارشد سراسری ۹۴ مجموعه الهیات و معارف اسلامی – علوم قرآن و حدیث
۱۱۱۲– کارشناسی ارشد سراسری ۹۴ الهیات و معارف اسلامی – فقه و مبانی حقوق اسلامی
۱۱۱۳– کارشناسی ارشد سراسری ۹۴ الهیات ومعارف اسلامی – فلسفه و کلام اسلامی
۱۱۱۴– کارشناسی ارشد سراسری ۹۴ مجموعه الهیات و معارف اسلامی
۱۱۱۵– کارشناسی ارشد سراسری ۹۴ الهیات و معارف اسلامی – فقه شافعی(فقط برای اهل تسنن)
۱۱۱۶– کارشناسی ارشد سراسری ۹۴ مجموعه فلسفه
۱۱۱۷– کارشناسی ارشد سراسری ۹۴ مجموعه علوم تربیتی (۱)
۱۱۱۸– کارشناسی ارشد سراسری ۹۴ مجموعه علوم تربیتی (۲)
۱۱۱۹– کارشناسی ارشد سراسری ۹۴ علوم کتابداری و اطلاع رسانی
۱۱۲۰ – کارشناسی ارشد سراسری ۹۴ مجموعه زبان فرانسه
۱۱۲۱– کارشناسی ارشد سراسری ۹۴ مجموعه زبان انگلیسی
۱۱۲۲ – کارشناسی ارشد سراسری ۹۴ مجوعه زبان روسی
۱۱۲۳– کارشناسی ارشد سراسری ۹۴ مجموعه علوم تربیتی (۳)
۱۱۲۴ – کارشناسی ارشد سراسری مجموعه زبان آلمانی
۱۱۲۵– کارشناسی ارشد سراسری ۹۴ مجموعه مدیریت جهانگردی
۱۱۲۶– کارشناسی ارشد سراسری ۹۴ مجموعه حقوق
۱۱۲۷– کارشناسی ارشد سراسری ۹۴ مجموعه ایرانشناسی
۱۱۲۹ – کارشناسی ارشد سراسری زبان و ادبیات اردو
۱۱۳۰ – کارشناسی ارشد سراسری ۹۴ مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل
۱۱۳۱ – کارشناسی ارشد سراسری مجموعه مطالعات جهان
۱۱۳۲– کارشناسی ارشد سراسری ۹۴ باستان شناسی
۱۱۳۳– کارشناسی ارشد سراسری ۹۴ مجموعه روانشناسی
۱۱۳۴– کارشناسی ارشد سراسری ۹۴ حسابداری
۱۱۳۷– کارشناسی ارشد سراسری ۹۴ مجموعه مطالعات زنان
۱۱۳۸– کارشناسی ارشد سراسری ۹۴ مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی
۱۱۳۹– کارشناسی ارشد سراسری ۹۴ مددکاری اجتماعی
۱۱۴۰– کارشناسی ارشد سراسری ۹۴ پژوهش علوم اجتماعی
۱۱۴۲– کارشناسی ارشد سراسری ۹۴ مجموعه مدیریت
۱۱۴۶– کارشناسی ارشد سراسری ۹۴ مجموعه محیط زیست
۱۱۴۸– کارشناسی ارشد سراسری ۹۴ مجموعه مدیریت اجرایی
۱۱۵۲– کارشناسی ارشد سراسری ۹۴ مجموعه مدرسی معارف اسلامی
44031690

www.sanjesheamirkabir.com
www.sanjeshetakmili.com
۲۱۰۰ – کارشناسی ارشد آزاد ۹۴ جغرافیای پزشکی
۲۱۱۰ – کارشناسی ارشد آزاد ۹۴ زبان و ادبیات عرب
۲۱۲۰– کارشناسی ارشد آزاد ۹۴ زبان شناسی همگانی
۲۱۳۰– کارشناسی ارشد آزاد ۹۴ سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
۲۱۴۰ – کارشناسی ارشد آزاد ۹۴ شناخت اندیشه های امام خمینی (ره)
۲۱۵۰– کارشناسی ارشد آزاد ۹۴ علوم قرآن و حدیث
۲۱۶۰– کارشناسی ارشد آزاد ۹۴ علوم ارتباطات اجتماعی
۲۱۷۰– کارشناسی ارشد آزاد ۹۴ فرهنگ و زبان های باستانی
۲۱۸۰– کارشناسی ارشد آزاد ۹۴ فقه شافعی
۲۱۹۰– کارشناسی ارشد آزاد ۹۴ فلسفه
۲۲۰۰– کارشناسی ارشد آزاد ۹۴ مجموعه ادیان و عرفان
۲۲۱۰– کارشناسی ارشد آزاد ۹۴ مجموعه امور فرهنگی
۲۲۲۰– کارشناسی ارشد آزاد ۹۴ مجموعه ایرانشناسی
۲۲۳۰– کارشناسی ارشد آزاد ۹۴ مجموعه تاریخ
۲۲۴۰– کارشناسی ارشد آزاد ۹۴ مجموعه تاریخ و فلسفه علم
۲۲۵۰– کارشناسی ارشد آزاد ۹۴ مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی
۲۲۶۰– کارشناسی ارشد آزاد ۹۴ مجموعه جغرافیا
۲۲۷۰– کارشناسی ارشد آزاد ۹۴ مجموعه حسابداری و مدیریت مالی
۲۲۸۰– کارشناسی ارشد آزاد ۹۴ مجموعه حقوق
۲۲۹۰– کارشناسی ارشد آزاد ۹۴ مجموعه روانشناسی
۲۳۱۰– کارشناسی ارشد آزاد ۹۴ مجموعه زبان انگلیسی
۲۳۳۰– کارشناسی ارشد آزاد ۹۴ مجموعه زبان و ادبیات فارسی
۲۳۴۰– کارشناسی ارشد آزاد ۹۴ مجموعه علوم اجتماعی
۲۳۵۰– کارشناسی ارشد آزاد ۹۴ مجموعه علوم اقتصادی
۲۳۶۰– کارشناسی ارشد آزاد ۹۴ مجموعه علوم تربیتی ۱
۲۳۷۰– کارشناسی ارشد آزاد ۹۴ مجموعه علوم تربیتی ۲
۲۳۸۰– کارشناسی ارشد آزاد ۹۴ مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل
۲۳۹۰– کارشناسی ارشد آزاد ۹۴ مجموعه علم اطلاعات و دانش شناسی
۲۴۰۰– کارشناسی ارشد آزاد ۹۴ مجموعه فقه و مبانی حقوق اسلامی
۲۴۱۰– کارشناسی ارشد آزاد ۹۴ مجموعه فلسفه و کلام اسلامی
۲۴۲۰– کارشناسی ارشد آزاد ۹۴ مجموعه محیط زیست
۲۴۳۰– کارشناسی ارشد آزاد ۹۴ مجموعه مدرسی الهیات و معارف اسلامی
۲۴۴۰– کارشناسی ارشد آزاد ۹۴ مجموعه مدیریت اجرایی
۲۴۵۰– کارشناسی ارشد آزاد ۹۴ مجموعه مدیریت بازرگانی
۲۴۶۰– کارشناسی ارشد آزاد ۹۴ مجموعه مدیریت دولتی
۲۴۷۰– کارشناسی ارشد آزاد ۹۴ مجموعه مدیریت صنعتی
۲۴۸۰– کارشناسی ارشد آزاد ۹۴ مجموعه مشاوره
۲۴۹۰– کارشناسی ارشد آزاد ۹۴ مجموعه مطالعات زنان
۲۵۰۰– کارشناسی ارشد آزاد ۹۴ مجموعه مطالعات منطقه ای
۲۵۵۰– کارشناسی ارشد آزاد ۹۴ مدیریت محیط زیست (HSE)
۲۶۰۰– کارشناسی ارشد آزاد ۹۴ پژوهش علوم اجتماعی
۲۷۰۰–کارشناسی ارشد آزاد ۹۴ آموزش و بهسازی منابع انسانی
۲۸۰۰–کارشناسی ارشد آزاد ۹۴ باستان شناسی
۲۹۰۰– کارشناسی ارشد آزاد ۹۴ تاریخ و تمدن ملل اسلامی
44031690
www.sanjesheamirkabir.com
www.sanjeshetakmili.com

تلفن: 44031690
Email:
منطقه: تهران
آدرس: تهران صادقیه

http://www.sanjeshetakmili.com

به اشتراک بگذارید:

تماس با آگهی دهنده (سنجش تکمیلی sanjeshetakmili)
در مورد: ارائه تخصصی منابع آزمون کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه آزاد 94

نام:

موبایل:

ایمیل:

پیام:

کلمات کلیدی:
-

لطفا از پرداخت وجه قبل از دریافت کالا یا خدمات خودداری نمایید. سایت ایفروش مسوولیتی در مورد آگهی ها ندارد

986
بازدید1/3/98
آموزش نرم افزار آباکوس فیلم های پروژه ای

آموزش نرم افزار آباکوس فیلم های پروژه ای
آموزش آباکوس در قالب فیلم های آموزشی که تمام تکنیک ها و ترفندهای پیشرفته نرم افزار آباکوس را بصورت کاربردی ...
شرکت رهرو مکانیک اموزش نرم افزار کتیا و سالیدورک،    تهران،   تماس: 09159186190
قيمت: 6.14

1/3/98
اسکیس طراحی شهری در تبریز

اسکیس طراحی شهری در تبریز
کلاس فشرده و برگزاری آزمون های مشابه کنکور
رضا اسکندری،    آذربايجان شرقي،   تماس: 09149117972

1/3/98
اسکیس طراحی شهری در تبریز

اسکیس طراحی شهری در تبریز
دوره ویژه اسکیس طراحی شهری با متد بلواوشن صد در صد قبولی در کنکور        مدرس رضا اسکندری    مدرس ...
رضا اسکندری،    آذربايجان شرقي،   تماس: 09149117972
قيمت: 400 هزار تومان

1/3/98
اقامت تحصیلی ترکیه | اقامت دانشجویی ترکیه

اقامت تحصیلی ترکیه | اقامت دانشجویی ترکیه
جهت دریافت اقامت تحصیلی ترکیه و ثبت نام در کالج ما برای گذراندن دوره های آموزشی آزمونهای ورودی دانشگاه های ...
آنکارا رزیدنس،    تهران،   تماس: 09356675684

1/3/98
آزمون SAT

آزمون SAT
جهت ثبت نام در کالج ترکیه برای گذراندن دوره های آموزشی آزمون SAT ورودی دانشگاه های ترکیه با مشاوران تیم آنکارا ...
آنکارا رزیدنس،    تهران،   تماس: 09356675684

31/2/98

دوره های آمادگی کنکور هنر در کرج
آموزشگاه هنرهای تجسمی آسو:        *با مجوز رسمی از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی        *با ...
آموزشگاه هنرهای تجسمی آسو،    كرج،   تماس: 02632533227-02632567336
قيمت: تماس گرفته شود

31/2/98
تدریس دروس کنکوری

تدریس دروس کنکوری
از ما بخواهید...        آکادمی واکاوش با همکاری اساتید برجسته،    با توجه به سطح تحصیلی ...
واکاوش،    تهران،   تماس: 66566048 / 66566132

30/2/98

تدریس زبان و شیمی کنکور
تدریس زبان        ما به شما ماهی نمیدهیم بلکه به شما ماهیگیری می آموزیم.        کارشناسی ...
غلامرضایی،    اصفهان،   تماس: 09375820951

29/2/98
تدریس کنکور زبان با موفقیت تضمینی ضریب بالا

تدریس کنکور زبان با موفقیت تضمینی ضریب بالا
تدریس خصوصی زبان انگلیسی    در کلیه مقاطع تحصیلی    دبیرستان ، پیش دانشگاهی ، کنکور،دانشگاه    تضمینی ...
l.english،    تهران،   تماس: 09125773674 - 09301095179
قيمت: توافقی

29/2/98
جزوات کنکوری رشته تجربی و ریاضی 09123600694

جزوات کنکوری رشته تجربی و ریاضی 09123600694
جزوات محدود دست نویس جهت کنکوری رشته تجربی و ریاضی فیزیک    
گروه تحقیقاتی پلاسما،    تهران،   تماس: 09123600694

28/2/98
آموزش تست زنی کنکور با کمترین معلومات

آموزش تست زنی کنکور با کمترین معلومات
مشاوره کنکور و برنامه ریزی تحصیلی رهیافت    (در تمامی مقاطع و رشته¬ ها تا کارشناسی ارشد)    گروه ...
کامبیز زیرک کار،    آذربايجان شرقي،   تماس: 04113374151
قيمت: 0

28/2/98
مرکز مشاوره تحصیلی و کنکور(دبیرستان- کارشناسی ارشد- دکتری)

مرکز مشاوره تحصیلی و کنکور(دبیرستان- کارشناسی ارشد- دکتری)
مرکز مشاوره تحصیلی و کنکور(دبیرستان- کارشناسی ارشد- دکتری)    آموزش تست زنی کنکور با کمترین معلومات    تست ...
دکتر کامبیز زیرک کار،    آذربايجان شرقي،   تماس: 041333555889
قيمت: 0

28/2/98
دانلود پکیج طلایی آزمون دکتری تخصصی داروسازی

دانلود پکیج طلایی آزمون دکتری تخصصی داروسازی
پکیج طلایی آزمون دکتری تخصصی داروسازی (pharma pack) با توجه به نیاز دانشجویان علاقمند به ورود به دوره دکتری تخصصی ...
ایران پویش،    تهران،   تماس: 09374495070
قيمت: 262000

28/2/98
دانلود پکیج طلایی استعداد تحصیلی – ویژه آزمون دکتری: کتاب بهمراه نمونه سوالات امتحانی و پاسخ تشریحی

دانلود پکیج طلایی استعداد تحصیلی – ویژه آزمون دکتری: کتاب بهمراه نمونه سوالات امتحانی و پاسخ تشریحی
GMAT Package – پکیج طلایی استعداد تحصیلی – جزوه استعداد تحصیلی – دانلود کتاب استعداد تحصیلی – نمونه سوالات استعداد ...
ایران پویش،    تهران،   تماس: 09374495070
قيمت: 49000

18/2/98
فیلم آموزشی پیوند زدن درختان (پیوند درخت هلو-پیوند درخت گردو-پیوند

فیلم آموزشی پیوند زدن درختان (پیوند درخت هلو-پیوند درخت گردو-پیوند
فیلم آموزشی پیوند زدن درختان (پیوند درخت هلو-پیوند درخت گردو-پیوند درخت سیب-پیوند درخت انار-پیوند درخت به-پیوند ...
گروه لینک تریز،    تهران،   تماس: 0919|59|65|919
قيمت: تماس بگیرید

15/2/98
تدریس خصوصی آیلتس فشرده ویژه آزمون آیلتس اسفند 89 و فروردین 90 کلاس خصوصی آیلتس مدرس استاد آرین مدرس آزمونهای بین المللی زبان انگلیسی22050212

تدریس خصوصی آیلتس فشرده ویژه آزمون آیلتس اسفند 89 و فروردین 90 کلاس خصوصی آیلتس مدرس استاد آرین مدرس آزمونهای ...
تدریس خصوصی آیلتس فشرده ویژه آزمون آیلتس اسفند 89 و فروردین 90        کلاس خصوصی آیلتس        مدرس ...
A،    تهران،   تماس: 22050212

15/2/98
تدریس خصوصی تضمینی کنکور پیام نور - کلیه کتب زبان پیام نور - توسط استاد پیام نور

تدریس خصوصی تضمینی کنکور پیام نور - کلیه کتب زبان پیام نور - توسط استاد پیام نور
تدریس خصوصی تضمینی کنکور پیام نور - کلیه کتب زبان پیام نور - توسط استاد پیام نور        تدریس ...
A،    تهران،   تماس: 22050212

10/2/98
تدریس خصوصی دوره نصب دزدگیر ماشین

تدریس خصوصی دوره نصب دزدگیر ماشین
آموزش نصب دزدگیر و سیستم صوتی اتومبیل بصورت خصوصی    همراه با جزوه و پشتیبانی نامحدود    آماده ...
رضا محمدی،    تهران،   تماس: 02177620368
قيمت: 1000000T

8/2/98
جزوات ساخت و تولید امیرکبیر برای کنکور ارشد

جزوات ساخت و تولید امیرکبیر برای کنکور ارشد
جزوات ساخت و تولید امیرکبیر برای کنکور ارشد        جزوات ساخت و تولید امیرکبیر برای کنکور ارشد، ...
علی احمدی،    تهران،   تماس: 09124952741
قيمت: 1500000

8/2/98

دانلود کتاب,پاورپوینت مربوط به رشته مکانیک و جزوات برای کنکور ارشد
دانلود فایلهای تخصصی پاورپوینت و پی دی اف فنی و آموزشی رشته مهندسی مکانیک و صنایع و مناسب برای دانشجویان جهت ...
علی احمدی،    تهران،   تماس: 09124952741
1234567891011بعدي آخر(1 تا 20 از بیش از 832 مورد)