Search

شنبه 4 خرداد 1398

منو

آگهي هاي آموزش

آموزش » کنکور

تنها مرکز تخصصی آماده سازی منابع آزمون دکتری دانشگاه ازاد در ایران

بسته های اموزشی سنجش امیرکبیر
تنها مرکز تخصصی آماده سازی منابع آزمون دکتری دانشگاه ازاد در ایران
44031690
www.sanjeshetakmili.com
سوالات دکتری آزاد، دفترچه راهنمای ثبت نام دکتری آزاد

مجموعه سوالات دکتری آزاد + دانلود انلاین
سوالات آزمون دکتری آزاد - دفترچه راهنمای ثبت نام
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۱۰۵۰۳ - دامپزشکی - بهداشت مواد غذایی
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۱۰۵۰۷ - دامپزشکی - انگل شناسی دامپزشکی
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۱۰۵۰۸ - دامپزشکی - قارچ شناسی دامپزشکی
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۱۰۵۱۴ - دامپزشکی - فارماکولوژی دامپزشکی
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۱۰۵۱۵ - دامپزشکی - فیزیولوژی دامپزشکی
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۱۰۵۲۰ - دامپزشکی - آناتومی و جنین شناسی دامپزشکی
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۱۰۵۲۴ - دامپزشکی - بهداشت و بیماری آبزیان
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۱۰۵۲۵ - دامپزشکی - میکروبیولوژی دامپزشکی
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۱۰۵۲۶ - دامپزشکی - رادیولوژی دامپزشکی
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۱۰۵۲۷ - دامپزشکی - جراحی دامپزشکی
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۱۰۵۲۸ - دامپزشکی - مامایی و بیماریهای تولید مثل دام
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۱۰۵۲۹ - دامپزشکی - بیماریهای داخلی دامهای بزرگ
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۱۰۵۳۰ - دامپزشکی - بیماریهای داخلی دامهای کوچک
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۱۰۵۳۱ - دامپزشکی - بهداشت و بیماری طیور
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۱۰۵۳۲ - دامپزشکی - پاتولوژی دامپزشکی
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۱۰۵۳۳ - دامپزشکی - کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی
بسته های اموزشی سنجش امیرکبیر
تنها مرکز تخصصی آماده سازی منابع آزمون دکتری دانشگاه ازاد در ایران
44031690
www.sanjeshetakmili.com

سوالات آزمون دکتری آزاد - ۲۰۱۰۱-زبان و ادبیات فارسی
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۲۰۲۰۵-زبان وادبیات عرب
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۲۰۳۱۱-زبان و ادبیات انگلیسی
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۲۰۳۱۲-آموزش زبان انگلیسی
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۲۰۳۲۷-ادبیات فرانسه
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۲۰۳۹۰-زبان شناسی همگانی
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۲۰۴۰۱-الهیات و معارف اسلامی-ادیان و عرفان
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۲۰۴۰۲-الهیات و معارف اسلامی-تاریخ و تمدن ملل اسلام
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۲۰۴۰۵-الهیات و معارف اسلامی-علوم قران و حدیث
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۲۰۴۰۷الهیات و معارف اسلامی-فقه و مبانی حقوق اسلامی
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۲۰۴۰۹-الهیات و معارف اسلامی- فلسفه و کلام اسلامی
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۲۰۴۲۵ - عرفان اسلامی و اندیشه امام خمینی (ره )
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۲۰۵۰۵-جامعه شناسی
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۲۰۵۱۶-علوم ارتباطات
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۲۰۵۳۴-جامعه شناسی- جامعه شناسی اقتصادی و توسعه
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۲۰۵۳۵-جامعه شناسی-جامعه شناسی فرهنگی
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۲۰۵۳۶-جامعه شناسی-جامعه شناسی گروه های اجتماعی
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۲۰۵۳۷-جامعه شناسی-جامعه شناسی سیاسی
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۲۰۵۳۸-جامعه شناسی-جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۲۰۶۰۳ - برنامه ریزی درسی
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۲۰۶۲۸-فلسفه تعلیم و تربیت
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۲۰۷۰۲-روانشناسی تربیتی
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۲۰۷۰۵-روانشناسی عمومی
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۲۰۷۰۹-روانشناسی سلامت
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۲۰۷۱۲-روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۲۰۸۰۷-حقوق خصوصی
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۲۰۸۰۸-حقوق عمومی
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۲۰۸۱۰-روابط بین الملل
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۲۰۸۱۲-علوم سیاسی
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۲۰۸۱۵-حقوق بین الملل عمومی
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۲۰۸۱۸-حقوق کیفری و جرم شناسی
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۲۰۹۱۴-علوم اقتصادی
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۲۱۰۰۲-فلسفه
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۲۱۰۰۳-فلسفه علم
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۲۱۰۰۴ - فلسفه تطبیقی
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۲۱۱۰۲ - باستان شناسی
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۲۱۱۰۳ - تاریخ
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۲۱۱۰۹ - فرهنگ و زبانهای باستانی ایران
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۲۱۱۱۵ - تاریخ - تاریخ ایران بعد از اسلام
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۲۱۲۱۰-مدیریت دولتی
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۲۱۲۱۱-مدیریت صنعتی
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۲۱۲۱۲-مدیریت آموزشی
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۲۱۲۱۳ - مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۲۱۲۱۴ - مدیریت محیط زیست - مدیریت محیط زیست
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۲۱۲۲۱ - مدیریت آموزش عالی
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۲۱۲۲۲ - مدیریت - مدیریت رسانه ای
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۲۱۲۲۳-مدیریت تکنولوژی
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۲۱۲۲۶ - مدیریت محیط زیست - حقوق محیط زیست
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۲۱۲۴۲ - مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۲۱۲۴۷-مدیریت بازرگانی- بازاریابی
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۲۱۲۵۳-مدیریت مالی
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۲۱۳۰۱-حسابداری
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۲۱۴۰۳-تربیت بدنی و علوم ورزشی- مدیریت و برنامه ریز
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۲۱۴۰۴-تربیت بدنی و علوم ورزشی- فیزیولوژی ورزشی
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۲۱۴۰۹-تربیت بدنی و علوم ورزشی-رشد و تکامل یادگیری
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۲۱۵۰۱-جغرافیا و برنامه ریزی شهری
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۲۱۵۰۲-جغرافیای انسانی
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۲۱۵۰۶-جغرافیای سیاسی
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۲۱۵۰۷-جغرافیای طبیعی
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۲۱۵۱۸-جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۲۱۶۰۲-مشاوره
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۲۱۷۰۷ - کتابداری و اطلاع رسانی
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۳۰۱۰۸-ریاضی
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۳۰۱۱۲-ریاضی-جبر
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۳۰۱۱۳-ریاضی-آنالیز
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۳۰۱۱۴-ریاضی-هندسه-توپولوژی
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۳۰۱۱۵ - ریاضی کاربردی - آنالیز عددی
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۳۰۱۲۰ - ریاضی کاربردی - تحقیق در عملیات
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۳۰۲۰۱-فیزیک - حالت جامد
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۳۰۲۰۴ - ژئوفیزیک - کلیه گرایش ها
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۳۰۳۱۸-شیمی-شیمی کاربردی
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۳۰۳۱۹-شیمی-شیمی تجزیه
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۳۰۳۲۰-شیمی-شیمی معدنی
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۳۰۳۲۱-شیمی-شیمی فیزیک
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۳۰۳۲۲-شیمی-شیمی آلی
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۳۰۴۰۵-زمین شناسی-زمین شناسی اقتصادی
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۳۰۴۰۷-زمین شناسی-پترولوژی
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۳۰۴۰۸-زمین شناسی-تکتونیک
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۳۰۴۱۶-زمین شناسی-فسیل شناسی و چینه شناسی
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۳۰۴۱۷-زمین شناسی-سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسی
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۳۰۵۱۲-بیوفیزیک
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۳۰۵۱۹-زیست شناسی-فیزیولوژی جانوری
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۳۰۵۲۵-زیست شناسی-ژنتیک مولکولی
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۳۰۵۳۱ - زیست شناسی دریا - بوم شناسی دریا
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۳۰۵۳۲ - زیست شناسی دریا - جانواران دریا
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۳۰۵۳۵-زیست شناسی- سیستماتیک گیاهی
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۳۰۵۳۵ - زیست شناسی - سیستماتیک گیاهی
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۳۰۵۳۶-زیست شناسی-سلولی و تکوینی گیاهی
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۳۰۵۴۴ - زیست شناسی - علوم جانوری - تکوینی
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۳۰۵۴۵-زیست شناسی-فیزیولوژی گیاهی
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۳۰۵۴۶-زیست شناسی-سلولی و مولکولی
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۳۰۵۴۸-زیست شناسی-میکروبیولوژی
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۳۰۶۰۴ - فیزیک دریا
سوال ...

تلفن: 44031690
Email:
منطقه: تهران
آدرس: تهران

http://www.sanjeshetakmili.com

به اشتراک بگذارید:

تماس با آگهی دهنده (سنجش تکمیلی sanjeshetakmili)
در مورد: تنها مرکز تخصصی آماده سازی منابع آزمون دکتری دانشگاه ازاد در ایران

نام:

موبایل:

ایمیل:

پیام:

کلمات کلیدی:

لطفا از پرداخت وجه قبل از دریافت کالا یا خدمات خودداری نمایید. سایت ایفروش مسوولیتی در مورد آگهی ها ندارد

451
بازدید4/3/98
اقامت تحصیلی ترکیه | اقامت دانشجویی ترکیه

اقامت تحصیلی ترکیه | اقامت دانشجویی ترکیه
جهت دریافت اقامت تحصیلی ترکیه و ثبت نام در کالج ما برای گذراندن دوره های آموزشی آزمونهای ورودی دانشگاه های ...
آنکارا رزیدنس،    تهران،   تماس: 09356675684

4/3/98
آزمون SAT

آزمون SAT
جهت ثبت نام در کالج ترکیه برای گذراندن دوره های آموزشی آزمون SAT ورودی دانشگاه های ترکیه با مشاوران تیم آنکارا ...
آنکارا رزیدنس،    تهران،   تماس: 09356675684

3/3/98
جزوات کنکوری رشته تجربی و ریاضی 09123600694

جزوات کنکوری رشته تجربی و ریاضی 09123600694
جزوات محدود دست نویس جهت کنکوری رشته تجربی و ریاضی فیزیک    
گروه تحقیقاتی پلاسما،    تهران،   تماس: 09123600694

3/3/98
تدریس کنکور زبان با موفقیت تضمینی ضریب بالا

تدریس کنکور زبان با موفقیت تضمینی ضریب بالا
تدریس خصوصی زبان انگلیسی    در کلیه مقاطع تحصیلی    دبیرستان ، پیش دانشگاهی ، کنکور،دانشگاه    تضمینی ...
l.english،    تهران،   تماس: 09125773674 - 09301095179
قيمت: توافقی

2/3/98

تدریس زبان و شیمی کنکور
تدریس زبان        ما به شما ماهی نمیدهیم بلکه به شما ماهیگیری می آموزیم.        کارشناسی ...
غلامرضایی،    اصفهان،   تماس: 09375820951

2/3/98
آموزش نرم افزار آباکوس فیلم های پروژه ای

آموزش نرم افزار آباکوس فیلم های پروژه ای
آموزش آباکوس در قالب فیلم های آموزشی که تمام تکنیک ها و ترفندهای پیشرفته نرم افزار آباکوس را بصورت کاربردی ...
شرکت رهرو مکانیک اموزش نرم افزار کتیا و سالیدورک،    تهران،   تماس: 09159186190
قيمت: 6.14

2/3/98

دوره های آمادگی کنکور هنر در کرج
آموزشگاه هنرهای تجسمی آسو:        *با مجوز رسمی از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی        *با ...
آموزشگاه هنرهای تجسمی آسو،    كرج،   تماس: 02632533227-02632567336
قيمت: تماس گرفته شود

1/3/98
اسکیس طراحی شهری در تبریز

اسکیس طراحی شهری در تبریز
کلاس فشرده و برگزاری آزمون های مشابه کنکور
رضا اسکندری،    آذربايجان شرقي،   تماس: 09149117972

1/3/98
اسکیس طراحی شهری در تبریز

اسکیس طراحی شهری در تبریز
دوره ویژه اسکیس طراحی شهری با متد بلواوشن صد در صد قبولی در کنکور        مدرس رضا اسکندری    مدرس ...
رضا اسکندری،    آذربايجان شرقي،   تماس: 09149117972
قيمت: 400 هزار تومان

31/2/98
تدریس دروس کنکوری

تدریس دروس کنکوری
از ما بخواهید...        آکادمی واکاوش با همکاری اساتید برجسته،    با توجه به سطح تحصیلی ...
واکاوش،    تهران،   تماس: 66566048 / 66566132

28/2/98
آموزش تست زنی کنکور با کمترین معلومات

آموزش تست زنی کنکور با کمترین معلومات
مشاوره کنکور و برنامه ریزی تحصیلی رهیافت    (در تمامی مقاطع و رشته¬ ها تا کارشناسی ارشد)    گروه ...
کامبیز زیرک کار،    آذربايجان شرقي،   تماس: 04113374151
قيمت: 0

28/2/98
مرکز مشاوره تحصیلی و کنکور(دبیرستان- کارشناسی ارشد- دکتری)

مرکز مشاوره تحصیلی و کنکور(دبیرستان- کارشناسی ارشد- دکتری)
مرکز مشاوره تحصیلی و کنکور(دبیرستان- کارشناسی ارشد- دکتری)    آموزش تست زنی کنکور با کمترین معلومات    تست ...
دکتر کامبیز زیرک کار،    آذربايجان شرقي،   تماس: 041333555889
قيمت: 0

28/2/98
دانلود پکیج طلایی آزمون دکتری تخصصی داروسازی

دانلود پکیج طلایی آزمون دکتری تخصصی داروسازی
پکیج طلایی آزمون دکتری تخصصی داروسازی (pharma pack) با توجه به نیاز دانشجویان علاقمند به ورود به دوره دکتری تخصصی ...
ایران پویش،    تهران،   تماس: 09374495070
قيمت: 262000

28/2/98
دانلود پکیج طلایی استعداد تحصیلی – ویژه آزمون دکتری: کتاب بهمراه نمونه سوالات امتحانی و پاسخ تشریحی

دانلود پکیج طلایی استعداد تحصیلی – ویژه آزمون دکتری: کتاب بهمراه نمونه سوالات امتحانی و پاسخ تشریحی
GMAT Package – پکیج طلایی استعداد تحصیلی – جزوه استعداد تحصیلی – دانلود کتاب استعداد تحصیلی – نمونه سوالات استعداد ...
ایران پویش،    تهران،   تماس: 09374495070
قيمت: 49000

18/2/98
فیلم آموزشی پیوند زدن درختان (پیوند درخت هلو-پیوند درخت گردو-پیوند

فیلم آموزشی پیوند زدن درختان (پیوند درخت هلو-پیوند درخت گردو-پیوند
فیلم آموزشی پیوند زدن درختان (پیوند درخت هلو-پیوند درخت گردو-پیوند درخت سیب-پیوند درخت انار-پیوند درخت به-پیوند ...
گروه لینک تریز،    تهران،   تماس: 0919|59|65|919
قيمت: تماس بگیرید

15/2/98
تدریس خصوصی آیلتس فشرده ویژه آزمون آیلتس اسفند 89 و فروردین 90 کلاس خصوصی آیلتس مدرس استاد آرین مدرس آزمونهای بین المللی زبان انگلیسی22050212

تدریس خصوصی آیلتس فشرده ویژه آزمون آیلتس اسفند 89 و فروردین 90 کلاس خصوصی آیلتس مدرس استاد آرین مدرس آزمونهای ...
تدریس خصوصی آیلتس فشرده ویژه آزمون آیلتس اسفند 89 و فروردین 90        کلاس خصوصی آیلتس        مدرس ...
A،    تهران،   تماس: 22050212

15/2/98
تدریس خصوصی تضمینی کنکور پیام نور - کلیه کتب زبان پیام نور - توسط استاد پیام نور

تدریس خصوصی تضمینی کنکور پیام نور - کلیه کتب زبان پیام نور - توسط استاد پیام نور
تدریس خصوصی تضمینی کنکور پیام نور - کلیه کتب زبان پیام نور - توسط استاد پیام نور        تدریس ...
A،    تهران،   تماس: 22050212

10/2/98
تدریس خصوصی دوره نصب دزدگیر ماشین

تدریس خصوصی دوره نصب دزدگیر ماشین
آموزش نصب دزدگیر و سیستم صوتی اتومبیل بصورت خصوصی    همراه با جزوه و پشتیبانی نامحدود    آماده ...
رضا محمدی،    تهران،   تماس: 02177620368
قيمت: 1000000T

8/2/98
جزوات ساخت و تولید امیرکبیر برای کنکور ارشد

جزوات ساخت و تولید امیرکبیر برای کنکور ارشد
جزوات ساخت و تولید امیرکبیر برای کنکور ارشد        جزوات ساخت و تولید امیرکبیر برای کنکور ارشد، ...
علی احمدی،    تهران،   تماس: 09124952741
قيمت: 1500000

8/2/98

دانلود کتاب,پاورپوینت مربوط به رشته مکانیک و جزوات برای کنکور ارشد
دانلود فایلهای تخصصی پاورپوینت و پی دی اف فنی و آموزشی رشته مهندسی مکانیک و صنایع و مناسب برای دانشجویان جهت ...
علی احمدی،    تهران،   تماس: 09124952741
1234567891011بعدي آخر(1 تا 20 از بیش از 832 مورد)
آموزش کاملا عملی کفپوش 3 بعدی و سقف کشسان
آموزشگاه هنری آوا
تلفن:09192621094
آموزشگاه معتبر برای یادگیری زبان انگلیسی
موسسه دنیای زبان
تلفن:02188936878
فروش اقساطی لپ تاپ Asus ux با چک
شرکت فنی مهندسی
تلفن:08733285749
فروش بذرقارچ با قیمت کارخانه
شرکت اروم کشاورزt
تلفن:09144432479
نوازندگی آسان و سریع - با نتهای فارسی
داوود احمدیانپور
تلفن:09352401320
ارگ نوازی آسان
داوود احمدیانپور
تلفن:09352401320
فروشگاه فایلهای آموزشی موسیقی
داوود احمدیانپور
تلفن:09352401320
آموزش ارگ تصویری
موسیقی پاپ
تلفن:09352401320
زبان ترکی استانبولی
آموزشگاه زبان های
زبان فرانسه
آموزشگاه زبان های