Search

سه شنبه 26 شهريور 1398

منو

آگهي هاي آموزش

آموزش » کنکور

تنها مرکز تخصصی آماده سازی منابع آزمون دکتری دانشگاه ازاد در ایران

بسته های اموزشی سنجش امیرکبیر
تنها مرکز تخصصی آماده سازی منابع آزمون دکتری دانشگاه ازاد در ایران
44031690
www.sanjeshetakmili.com
سوالات دکتری آزاد، دفترچه راهنمای ثبت نام دکتری آزاد

مجموعه سوالات دکتری آزاد + دانلود انلاین
سوالات آزمون دکتری آزاد - دفترچه راهنمای ثبت نام
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۱۰۵۰۳ - دامپزشکی - بهداشت مواد غذایی
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۱۰۵۰۷ - دامپزشکی - انگل شناسی دامپزشکی
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۱۰۵۰۸ - دامپزشکی - قارچ شناسی دامپزشکی
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۱۰۵۱۴ - دامپزشکی - فارماکولوژی دامپزشکی
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۱۰۵۱۵ - دامپزشکی - فیزیولوژی دامپزشکی
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۱۰۵۲۰ - دامپزشکی - آناتومی و جنین شناسی دامپزشکی
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۱۰۵۲۴ - دامپزشکی - بهداشت و بیماری آبزیان
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۱۰۵۲۵ - دامپزشکی - میکروبیولوژی دامپزشکی
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۱۰۵۲۶ - دامپزشکی - رادیولوژی دامپزشکی
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۱۰۵۲۷ - دامپزشکی - جراحی دامپزشکی
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۱۰۵۲۸ - دامپزشکی - مامایی و بیماریهای تولید مثل دام
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۱۰۵۲۹ - دامپزشکی - بیماریهای داخلی دامهای بزرگ
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۱۰۵۳۰ - دامپزشکی - بیماریهای داخلی دامهای کوچک
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۱۰۵۳۱ - دامپزشکی - بهداشت و بیماری طیور
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۱۰۵۳۲ - دامپزشکی - پاتولوژی دامپزشکی
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۱۰۵۳۳ - دامپزشکی - کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی
بسته های اموزشی سنجش امیرکبیر
تنها مرکز تخصصی آماده سازی منابع آزمون دکتری دانشگاه ازاد در ایران
44031690
www.sanjeshetakmili.com

سوالات آزمون دکتری آزاد - ۲۰۱۰۱-زبان و ادبیات فارسی
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۲۰۲۰۵-زبان وادبیات عرب
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۲۰۳۱۱-زبان و ادبیات انگلیسی
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۲۰۳۱۲-آموزش زبان انگلیسی
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۲۰۳۲۷-ادبیات فرانسه
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۲۰۳۹۰-زبان شناسی همگانی
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۲۰۴۰۱-الهیات و معارف اسلامی-ادیان و عرفان
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۲۰۴۰۲-الهیات و معارف اسلامی-تاریخ و تمدن ملل اسلام
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۲۰۴۰۵-الهیات و معارف اسلامی-علوم قران و حدیث
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۲۰۴۰۷الهیات و معارف اسلامی-فقه و مبانی حقوق اسلامی
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۲۰۴۰۹-الهیات و معارف اسلامی- فلسفه و کلام اسلامی
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۲۰۴۲۵ - عرفان اسلامی و اندیشه امام خمینی (ره )
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۲۰۵۰۵-جامعه شناسی
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۲۰۵۱۶-علوم ارتباطات
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۲۰۵۳۴-جامعه شناسی- جامعه شناسی اقتصادی و توسعه
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۲۰۵۳۵-جامعه شناسی-جامعه شناسی فرهنگی
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۲۰۵۳۶-جامعه شناسی-جامعه شناسی گروه های اجتماعی
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۲۰۵۳۷-جامعه شناسی-جامعه شناسی سیاسی
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۲۰۵۳۸-جامعه شناسی-جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۲۰۶۰۳ - برنامه ریزی درسی
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۲۰۶۲۸-فلسفه تعلیم و تربیت
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۲۰۷۰۲-روانشناسی تربیتی
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۲۰۷۰۵-روانشناسی عمومی
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۲۰۷۰۹-روانشناسی سلامت
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۲۰۷۱۲-روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۲۰۸۰۷-حقوق خصوصی
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۲۰۸۰۸-حقوق عمومی
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۲۰۸۱۰-روابط بین الملل
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۲۰۸۱۲-علوم سیاسی
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۲۰۸۱۵-حقوق بین الملل عمومی
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۲۰۸۱۸-حقوق کیفری و جرم شناسی
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۲۰۹۱۴-علوم اقتصادی
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۲۱۰۰۲-فلسفه
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۲۱۰۰۳-فلسفه علم
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۲۱۰۰۴ - فلسفه تطبیقی
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۲۱۱۰۲ - باستان شناسی
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۲۱۱۰۳ - تاریخ
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۲۱۱۰۹ - فرهنگ و زبانهای باستانی ایران
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۲۱۱۱۵ - تاریخ - تاریخ ایران بعد از اسلام
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۲۱۲۱۰-مدیریت دولتی
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۲۱۲۱۱-مدیریت صنعتی
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۲۱۲۱۲-مدیریت آموزشی
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۲۱۲۱۳ - مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۲۱۲۱۴ - مدیریت محیط زیست - مدیریت محیط زیست
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۲۱۲۲۱ - مدیریت آموزش عالی
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۲۱۲۲۲ - مدیریت - مدیریت رسانه ای
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۲۱۲۲۳-مدیریت تکنولوژی
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۲۱۲۲۶ - مدیریت محیط زیست - حقوق محیط زیست
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۲۱۲۴۲ - مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۲۱۲۴۷-مدیریت بازرگانی- بازاریابی
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۲۱۲۵۳-مدیریت مالی
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۲۱۳۰۱-حسابداری
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۲۱۴۰۳-تربیت بدنی و علوم ورزشی- مدیریت و برنامه ریز
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۲۱۴۰۴-تربیت بدنی و علوم ورزشی- فیزیولوژی ورزشی
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۲۱۴۰۹-تربیت بدنی و علوم ورزشی-رشد و تکامل یادگیری
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۲۱۵۰۱-جغرافیا و برنامه ریزی شهری
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۲۱۵۰۲-جغرافیای انسانی
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۲۱۵۰۶-جغرافیای سیاسی
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۲۱۵۰۷-جغرافیای طبیعی
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۲۱۵۱۸-جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۲۱۶۰۲-مشاوره
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۲۱۷۰۷ - کتابداری و اطلاع رسانی
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۳۰۱۰۸-ریاضی
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۳۰۱۱۲-ریاضی-جبر
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۳۰۱۱۳-ریاضی-آنالیز
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۳۰۱۱۴-ریاضی-هندسه-توپولوژی
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۳۰۱۱۵ - ریاضی کاربردی - آنالیز عددی
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۳۰۱۲۰ - ریاضی کاربردی - تحقیق در عملیات
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۳۰۲۰۱-فیزیک - حالت جامد
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۳۰۲۰۴ - ژئوفیزیک - کلیه گرایش ها
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۳۰۳۱۸-شیمی-شیمی کاربردی
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۳۰۳۱۹-شیمی-شیمی تجزیه
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۳۰۳۲۰-شیمی-شیمی معدنی
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۳۰۳۲۱-شیمی-شیمی فیزیک
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۳۰۳۲۲-شیمی-شیمی آلی
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۳۰۴۰۵-زمین شناسی-زمین شناسی اقتصادی
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۳۰۴۰۷-زمین شناسی-پترولوژی
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۳۰۴۰۸-زمین شناسی-تکتونیک
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۳۰۴۱۶-زمین شناسی-فسیل شناسی و چینه شناسی
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۳۰۴۱۷-زمین شناسی-سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسی
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۳۰۵۱۲-بیوفیزیک
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۳۰۵۱۹-زیست شناسی-فیزیولوژی جانوری
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۳۰۵۲۵-زیست شناسی-ژنتیک مولکولی
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۳۰۵۳۱ - زیست شناسی دریا - بوم شناسی دریا
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۳۰۵۳۲ - زیست شناسی دریا - جانواران دریا
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۳۰۵۳۵-زیست شناسی- سیستماتیک گیاهی
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۳۰۵۳۵ - زیست شناسی - سیستماتیک گیاهی
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۳۰۵۳۶-زیست شناسی-سلولی و تکوینی گیاهی
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۳۰۵۴۴ - زیست شناسی - علوم جانوری - تکوینی
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۳۰۵۴۵-زیست شناسی-فیزیولوژی گیاهی
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۳۰۵۴۶-زیست شناسی-سلولی و مولکولی
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۳۰۵۴۸-زیست شناسی-میکروبیولوژی
سوالات آزمون دکتری آزاد - ۳۰۶۰۴ - فیزیک دریا
سوال ...

تلفن: 44031690
Email:
منطقه: تهران
آدرس: تهران

http://www.sanjeshetakmili.com

به اشتراک بگذارید:

تماس با آگهی دهنده (سنجش تکمیلی sanjeshetakmili)
در مورد: تنها مرکز تخصصی آماده سازی منابع آزمون دکتری دانشگاه ازاد در ایران

نام:

موبایل:

ایمیل:

پیام:

کلمات کلیدی:

لطفا از پرداخت وجه قبل از دریافت کالا یا خدمات خودداری نمایید. سایت ایفروش مسوولیتی در مورد آگهی ها ندارد

476
بازدید26/6/98
تدریس خصوصی دوره نصب دزدگیر ماشین

تدریس خصوصی دوره نصب دزدگیر ماشین
آموزش نصب دزدگیر و سیستم صوتی اتومبیل بصورت خصوصی    همراه با جزوه و پشتیبانی نامحدود    آماده ...
رضا محمدی،    تهران،   تماس: 02177620368
قيمت: 1000000T

26/6/98

دوره های آمادگی کنکور هنر در کرج
آموزشگاه هنرهای تجسمی آسو:        *با مجوز رسمی از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی        *با ...
آموزشگاه هنرهای تجسمی آسو،    كرج،   تماس: 02632533227-02632567336
قيمت: تماس گرفته شود

26/6/98
جزوات کنکوری رشته تجربی و ریاضی 09123600694

جزوات کنکوری رشته تجربی و ریاضی 09123600694
جزوات محدود دست نویس جهت کنکوری رشته تجربی و ریاضی فیزیک    
گروه تحقیقاتی پلاسما،    تهران،   تماس: 09123600694

24/6/98
فروش دامنه پارسه parseh.org

فروش دامنه پارسه parseh.org
دامنه ی پارسه دات او آر جی به فروش می رسد            این دامنه مناسب برای شرکتهای طراحی ...
رضا شیرازی،    تهران،   تماس: 09126449590
قيمت: 8 هزار دلار

23/6/98
فیلم آموزشی پیوند زدن درختان (پیوند درخت هلو-پیوند درخت گردو-پیوند

فیلم آموزشی پیوند زدن درختان (پیوند درخت هلو-پیوند درخت گردو-پیوند
فیلم آموزشی پیوند زدن درختان (پیوند درخت هلو-پیوند درخت گردو-پیوند درخت سیب-پیوند درخت انار-پیوند درخت به-پیوند ...
گروه لینک تریز،    تهران،   تماس: 0919|59|65|919
قيمت: تماس بگیرید

21/6/98
جزوات ارشد فراگیر پیام نور - نرم افزار

جزوات ارشد فراگیر پیام نور - نرم افزار
جزوات ارشد فراگیر پیام نور – رشته مهندسی کامپیوتر        ما چند دانشجوی ارشد فراگیر پیام نور ...
امین،    مازندران،   تماس: 09358027490
قيمت: 20000

21/6/98
بسته کامل جزوات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور رشته مهندسی کامپیوتر نرم افزار

بسته کامل جزوات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور رشته مهندسی کامپیوتر نرم افزار
خرید پستی بسته کامل جزوات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور رشته کامپیوتر مهندسی نرم افزار از فروشگاه همیشه آنلاین ...
وب سايت هميشه آنلاين،    تهران،   تماس: 09358027490
قيمت: مراجعه به فروشگاه

21/6/98
دانلود ایمیلی سوالات کارشناسی ارشد فراگیر تمام رشته ها

دانلود ایمیلی سوالات کارشناسی ارشد فراگیر تمام رشته ها
ارسال سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور به ایمیل شما با قیمت بسیار ارزان و باور نکردنی    برای ...
وب سايت هميشه آنلاين،    تهران،   تماس: 09358027490
قيمت: 2000 تومان

21/6/98
مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت اجرایی

مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت اجرایی
مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت اجرایی    بلاخره با تلاش زیرگروه مدیریت گروه همیشه آنلاین ...
وب سايت هميشه آنلاين،    تهران،   تماس: 09358027490
قيمت: مراجعه به فروشگاه

21/6/98
تست و جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت MBA ام بی ای

تست و جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت MBA ام بی ای
تست و جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت MBA ام بی ای        کاملترین و بروز ترین مجموعه جزوات ...
وب سايت هميشه آنلاين،    تهران،   تماس: 09358027490
قيمت: مراجعه به فروشگاه

21/6/98
جزوات و سوالات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت بازرگانی

جزوات و سوالات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت بازرگانی
جزوات تست های کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت بازرگانی        مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر ...
وب سايت هميشه آنلاين،    تهران،   تماس: 09358027490
قيمت: مراجعه به فروشگاه

21/6/98
آموزش نرم افزار آباکوس فیلم های پروژه ای

آموزش نرم افزار آباکوس فیلم های پروژه ای
آموزش آباکوس در قالب فیلم های آموزشی که تمام تکنیک ها و ترفندهای پیشرفته نرم افزار آباکوس را بصورت کاربردی ...
شرکت رهرو مکانیک اموزش نرم افزار کتیا و سالیدورک،    تهران،   تماس: 09159186190
قيمت: 6.14

20/6/98
اسکیس طراحی شهری در تبریز

اسکیس طراحی شهری در تبریز
کلاس فشرده و برگزاری آزمون های مشابه کنکور
رضا اسکندری،    آذربايجان شرقي،   تماس: 09149117972

20/6/98
اسکیس طراحی شهری در تبریز

اسکیس طراحی شهری در تبریز
دوره ویژه اسکیس طراحی شهری با متد بلواوشن صد در صد قبولی در کنکور        مدرس رضا اسکندری    مدرس ...
رضا اسکندری،    آذربايجان شرقي،   تماس: 09149117972
قيمت: 400 هزار تومان

20/6/98
سوالات آزمون پیام نور

سوالات آزمون پیام نور
کاملترین بانک سوالات پیام نور در انتظار شماست    ...    مجموعه ای کامل از سوالات آزمون های سال ...
مسعود طاهری،    تهران،   تماس: در سایت در قسمت تماس با ما درج گردیده
قيمت: 6000 تومان

19/6/98
آموزش تست زنی کنکور با کمترین معلومات

آموزش تست زنی کنکور با کمترین معلومات
مشاوره کنکور و برنامه ریزی تحصیلی رهیافت    (در تمامی مقاطع و رشته¬ ها تا کارشناسی ارشد)    گروه ...
کامبیز زیرک کار،    آذربايجان شرقي،   تماس: 04113374151
قيمت: 0

19/6/98
مرکز مشاوره تحصیلی و کنکور(دبیرستان- کارشناسی ارشد- دکتری)

مرکز مشاوره تحصیلی و کنکور(دبیرستان- کارشناسی ارشد- دکتری)
مرکز مشاوره تحصیلی و کنکور(دبیرستان- کارشناسی ارشد- دکتری)    آموزش تست زنی کنکور با کمترین معلومات    تست ...
دکتر کامبیز زیرک کار،    آذربايجان شرقي،   تماس: 041333555889
قيمت: 0

14/6/98

تدریس خصوصی زیست شناسی کنکور
تدریس خصوصی زیست شناسی متوسطه دوم و برای کنکوری ها. از پایه دهم تا دوازدهم و نظام قدیم    با ارائه نکات ...
sa،    تهران،  

7/6/98
اجاره فضای اشتراکی آموزشی

اجاره فضای اشتراکی آموزشی
اجاره کلاس آموزشی به ظرفیت 5الی40 نفر با امکانات میز - صندلی - تخته وایت برد - دیتا شو و ..... جهت تدریس خصوصی و کلاس ...
oxigen،    اصفهان،   تماس: 09132297056

6/6/98
 راهنمایی و مشاوره کنکور

راهنمایی و مشاوره کنکور
اولین و کلیدی‌ترین نکته برای موفقیت در کنکور دسترسی به منابع آموزشی مناسب است. در بازار گسترده کنونی جزوات ...
پی سی کنکور،    تهران،   تماس: 09149476140
قيمت: توافقی
1234567891011بعدي آخر(1 تا 20 از بیش از 595 مورد)
کاملترین پکیج آموزش رزین
آموزشگاه هنری آوا
تلفن:09192621094
آموزش کاملا عملی کفپوش 3 بعدی و سقف کشسان
آموزشگاه هنری آوا
تلفن:09192621094
مجموعه فیلم های آموزشی نجاری در منزل
فروشگاه ایبوک سافت
تلفن:30002190000
فیلم های مجسمه سازی ، ساخت قالب و قالبگیری
فروشگاه ایبوک سافت
تلفن:30002190000