Search

يكشنبه 5 خرداد 1398

منو

آگهي هاي آموزش

آموزش » کنکور

واکسن قبولی دکتری phd کشف شد

سراسری آزاد وزارت بهداشت
44044681
www.sanjeshportal.com

فهرست تعدادی از عناوین مجموعه دکتری :

گروه علوم پایه

سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -آمار سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -ریاضی کاربردی – تحقیق در عملیات
سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد-ریاضی کاربردی – آنالیز عددی سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -زیست شناسی دریا – بوم شناسی دریا
سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -زیست شناسی دریا – جانوران دریا سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -فیزیک اتمی و ملکولی
سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -فیزیک حالت جامد سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -فیزیک دریا
سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -فیزیک ذرات بنیادین و نظریه میدانها سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -هواشناسی
سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -ژئوفیزیک (کلیه گرایشها- لرزه شناسی – زلزله شناسی)
سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -آموزش ریاضی سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -بیوفیزیک سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -بیوشیمی سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -ریاضی – هندسه توپولوژی سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -ریاضی محض – آنالیز سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -ریاضی محض- جبر سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد – زمین شناسی – فسیل شناسی و چینه شناسی سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -زمین شناسی – پترولوژی سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد – زمین شناسی – تکتونیک سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -زمین شناسی – سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسی سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -زمین شناسی – زمین شناسی اقتصادی سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -زیست شناسی – فیزیولوژی جانوری سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -زیست شناسی – فیزیولوژی گیاهی سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -زیست شناسی – میکروبیولوژی سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -زیست شناسی – سلولی مولکولی سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -زیست شناسی – ژنتیک مولکولی سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -زیست شناسی – سیستماتیک گیاهی سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -شیمی – شیمی فیزیک سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -علوم جانوری – تکوینی سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -شیمی – شیمی معدنی سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -شیمی – شیمی کاربردی سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -شیمی – شیمی آلی سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد – شیمی و شیمی تجزیه

سئوالات دکتری - گروه دامپزشکی

سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد – فیزیولوژی دامپزشکی

سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد – فارماکولوژی دامپزشکی سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد – قارچ شناسی دامپزشکی سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد – میکروبیولوژی دامپزشکی سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد – مامایی و بیماری های تولید مثل دام سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد – کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد – پاتولوژی دامپزشکی سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد – آناتومی و جنین شناسی دامپزشکی سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد – انگل شناسی دامپزشکی سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد – جراحی دامپزشکی سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد – بهداشت مواد غذایی سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد – بهداشت و بیماری های آبزیان سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد – بهداشت و بیماری های طیور سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد – بیماری های داخلی دامهای کوچک مجموعه سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد – بیماری های داخلی دامهای بزرگ سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد – رادیولوژی دامپزشکی

سئوالات دکتری - گروه علوم انسانی

سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -فلسفه سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -فلسفه هنر

سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -فلسفه تطبیقی
سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -فلسفه تعلیم و تربیت
سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -فلسفه علم سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -فرهنگ و زبانهای باستانی ایران

سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -مدیریت – مدیریت مالی سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -مدیریت محیط زیست
سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -مدیریت آموزش عالی
سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -مدیریت آموزشی
سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -مدیریت بازرگانی – مدیریت بازاریابی
سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -مدیریت تکنولوژی
سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -مدیریت دولتی
سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -مدیریت رسانه ای
سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -مدیریت صنعتی – مدیریت تولید و عملیات
سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -مدیریت صنعتی – مدیریت سیستم ها
سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -مدیریت صنعتی – تحقیق در عملیات
سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -مشاوره سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -کلام – فلسفه دین و مسائل کلامی جدید سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -برنامه ریزی درسی سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -آموزش زبان انگلیسی سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -الهیات و معارف اسلامی – فقه و مبانی حقوق اسلامی سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -ادبیات فرانسه سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -باستان شناسی سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -تاریخ سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -تربیت بدنی – فیزیولوژی ورزشی سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -تاریخ سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -تربیت بدنی – فیزیولوژی ورزشی سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -تربیت بدنی – رشد و تکامل و یادگیری حرکتی سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -تربیت بدنی- مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -جامعه شناسی سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -جغرافیا و برنامه ریزی روستایی سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -جغرافیا و برنامه ریزی شهری سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -جغرافیای سیاسی سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -جغرافیای طبیعی سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -حقوق کیفری و جرم شناسی سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -حقوق خصوصی سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -حقوق بین الملل عمومی سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -حقوق خصوصی سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -حقوق عمومی سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -حسابداری سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -روانشناسی تربیتی سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -روانشناسی سلامت سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -روانشناسی عمومی سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -زبان و ادبیات فارسی سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -زبان و ادبیات آلمانی سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -زبان و ادبیات انگلیسی سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -زبان و ادبیات عرب سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -زبانشناسی همگانی سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -علوم اقتصادی سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -علوم ارتباطات سوالات آزمون دکتری تخ ...

تلفن: 44044681
Email:
منطقه: تهران
آدرس: ف 2 صادقيه بلوار فردوس خ ولي عصر خ تقديري شرقي

http://www.sanjeshportal.com

به اشتراک بگذارید:

تماس با آگهی دهنده (سنجش تکمیلی sanjeshetakmili)
در مورد: واکسن قبولی دکتری phd کشف شد

نام:

موبایل:

ایمیل:

پیام:

کلمات کلیدی:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

لطفا از پرداخت وجه قبل از دریافت کالا یا خدمات خودداری نمایید. سایت ایفروش مسوولیتی در مورد آگهی ها ندارد

6301
بازدید25/11/97
با سنجش امیرکبیر در آزمون دکتری آزاد 94از رقبایتان پیشی بگیرید

با سنجش امیرکبیر در آزمون دکتری آزاد 94از رقبایتان پیشی بگیرید
منابع آزمون دکتری آزاد ۹۴ علوم انسانی        سنجش امیرکبیر(انتشارات سنجش امیرکبیر)     ...
سنجش امیرکبیر sanjeshetakmili،    تهران،   تماس: 44031690

4/3/98
گن لاغری مردانه تخفیف ویژه

گن لاغری مردانه تخفیف ویژه
خرید گن لاغری مردانه و زنانه    فروش گن لاغری مردانه اسلیم لیفت ققط 30000 تومان با گارانتی عدم رضایت در ...
هادی احمدی،    تهران،   تماس: 09125253709
قيمت: 75000

4/3/98
 کولرگازی با تخفیف ویژه 700000 ریالی زیر قیمت بازار

کولرگازی با تخفیف ویژه 700000 ریالی زیر قیمت بازار
کولرگازی با تخفیف ویژه 700000 ریالی زیر قیمت بانه        فروش کولرگازی با تخفیف ویژه 700000 ریالی ...
مهدی حبیبی،    كردستان،   تماس: 09187675210
قيمت: بی رقیب

4/3/98
بذر قارچ دکمه ای با تخفیف ویژه و کیفیت عالی

بذر قارچ دکمه ای با تخفیف ویژه و کیفیت عالی
بذر قارچ دکمه ای با تخفیف ویژه و کیفیت عالی        برای خرید بذر قارچ صدفی و بذر قارچ دکمه ای ...
ياورزاده (اروم کشاورز)،    اصفهان،   تماس: 09144432479

4/3/98
 جدید ترین قیمت انواع کولرگازی ,اسپلیت در بانه با تخفیف ویژه

جدید ترین قیمت انواع کولرگازی ,اسپلیت در بانه با تخفیف ویژه
جدید ترین قیمت انواع کولرگازی بانه با تخفیف ویژه        ارزانترین قیمت کولرگازی فوق کم مصرف ...
حبیبی،    كردستان،   تماس: 09187675210
قيمت: بی رقیب

5/3/98
فروش نمک صنعتی با تخفیف ویژه

فروش نمک صنعتی با تخفیف ویژه
فروش انواع نمک صنعتی با تخفیف ویژه    نمک شکری 25 کیلویی و 35 کیلویی    نمک پودر 35 کیلویی    نمک ...
مهدی طاهریان،    تهران،   تماس: 09125207959-02188559731-02188559735
قيمت: تماس تلفنی

5/3/98
تخفیف ویژه یک روز در هفته تجهیزات پزشکی ELSAPA

تخفیف ویژه یک روز در هفته تجهیزات پزشکی ELSAPA
شرکت ELSAPA شنبه هر هفته الکتروساکشن های خود را با تخفیف ویژه 20 % به فروش می رساند.        جهت کسب ...
ELSAPA،    فارس،   تماس: 071 3625 7570 - 1

5/3/98
تخفیف ویژه یک روز در هفته تجهیزات پزشکی ELSAPA

تخفیف ویژه یک روز در هفته تجهیزات پزشکی ELSAPA
شرکت ELSAPA شنبه هر هفته الکتروساکشن های خود را با تخفیف ویژه 20 % به فروش می رساند.        جهت کسب ...
علمی سازان پارت،    فارس،   تماس: 071 3635 7632

5/3/98
تخفیف ویژه یک روز در هفته فروش دستگاه ساکشن

تخفیف ویژه یک روز در هفته فروش دستگاه ساکشن
شرکت ELSAPA شنبه هر هفته الکتروساکشن های خود را با تخفیف ویژه 20 % به فروش می رساند.        جهت کسب ...
ELSAPA،    فارس،   تماس: 071 3625 7571

5/3/98
دستگاه حضور و غیاب (تخفیف ویژه به مدت محدود)

دستگاه حضور و غیاب (تخفیف ویژه به مدت محدود)
دستگاههای حضور غیاب _ کنترل تردد تشخیص چهر ه    مجهز به سنسور اثر انگشت- کارت    دوربین های ...
تایگر البرز،    كرج،   تماس: 02632218741
قيمت: تخفیف ویژه به مدت محدود

2/3/98
اسپلیت - تخفیف ویژه زمستانه با بهترین قیمت در اصفهان

اسپلیت - تخفیف ویژه زمستانه با بهترین قیمت در اصفهان
فروش اسپلیت کولر گازی سرمایشی و گرمایشی با تخفیف ویژه زمستانه با بهترین قیمت در اصفهان و شهرستان ها    فروش ...
تاسیسات گرم آسا،    اصفهان،   تماس: 03133450635
قيمت: تماس بگیرید

2/3/98
شامپو گیاهی تقویت کننده و ضد ریزش مو طلسم-تخفیف ویژه

شامپو گیاهی تقویت کننده و ضد ریزش مو طلسم-تخفیف ویژه
شامپو گیاهی تقویت کننده و ضد ریزش مو طلسم    موها را با مقدار کافی از شامپوی تقویت کننده موی طلسم به ...
nozhashop،    تهران،   تماس: 02133812100-09123222152
قيمت: 27,500 تومان

2/3/98
شامپو گیاهی تقویت کننده و ضد ریزش موی چرب سریتا- تخفیف ویژه

شامپو گیاهی تقویت کننده و ضد ریزش موی چرب سریتا- تخفیف ویژه
مشخصه ها :    - کنترل ریزش موی سر    - تنظیم چربی و رطوبت پوست سر    - ترمیم تار مو و تقویت ...
nozhashop،    تهران،   تماس: 02133812100-09123222152
قيمت: 11,900 تومان

2/3/98
عطر شماره 1 بیک - تخفیف ویژه

عطر شماره 1 بیک - تخفیف ویژه
مـردانه، غنی و پر قـدرت، آمـیخـته ای از مـشک و سرخـس وعطـرهای جنگلی که در کمال قدرت هرگز خـود راتحمیل نمیکند. ...
nozhashop،    تهران،   تماس: 02133812100-09123222152
قيمت: 10,500تومان

2/3/98
تخفیف ویژه ماه رمضان

تخفیف ویژه ماه رمضان
آموزش تمام نرم افزارهای عمومی، تخصصی و مهارت های کامپیوتر ( از مقدماتی تا پیشرفته ) ...
مجتمع دیجیتال،    گيلان،   تماس: 01333243951

31/2/98
۶۰%تخفیف ویژه دوره آموزش مهندسی شبکه و امنیت شبکه در کرج

۶۰%تخفیف ویژه دوره آموزش مهندسی شبکه و امنیت شبکه در کرج
تخفیف باورنکردنی دوره های آموزش شبکه و امنیت شبکه ویژه بازار کار    در نت کالج برتر        *با ...
نت کالج برتر،    كرج،   تماس: 09355455050
قيمت: توافقی

31/2/98
۶۰%تخفیف ویژه دوره آموزش میکروتیک وایرلس MTCWE در کرج

۶۰%تخفیف ویژه دوره آموزش میکروتیک وایرلس MTCWE در کرج
60%تخفیف ویژه دوره آموزش میکروتیک وایرلس MTCWE دوره های فشرده ویژه شاغلین و ساکنین شهرستانها نیز وجود دارد. پیش ...
نت کالج برتر،    كرج،   تماس: 09355455050
قيمت: 0

31/2/98
اشتغال در خارج با ویزا بعد از طی دوره آموزشی با تخفیف ویژه

اشتغال در خارج با ویزا بعد از طی دوره آموزشی با تخفیف ویژه
آموزش و اشتغال در رشته های زیر:    مدلینگ    عکاسی مد    بازیگری    فیلم برداری    میکاب ...
Alireza Tavkoli،    اروپا،   تماس: 50400
قيمت: 1250 یورو

29/2/98
تخفیف ویژه واگذاری سامانه های ارسال و دریافت پیامک (ادمین / مدیریت /کاربری و ..) و بانکهای اطلاعاتی جهت اطلاع رسانی گسترده، هوشمند و نوین sms marketin

تخفیف ویژه واگذاری سامانه های ارسال و دریافت پیامک (ادمین / مدیریت /کاربری و ..) و بانکهای اطلاعاتی جهت اطلاع ...
(صنوف،مشاغل خاص، رده سنی، جنسیت، ایرانسل، کدپستی، کدپستی کشوری 11 استان در سامانه میباشند) www.nmtsms.ir  (اطلاع ...
ماهان گستر طاها،    تهران،   تماس: 88424019

28/2/98
فروش دستگاه تیگ با تخفیف ویژه

فروش دستگاه تیگ با تخفیف ویژه
دستگاه جوش تیگ آرگون ،بهترین و مناسب ترین دستگاه جوش برای جوش کاری سرسیلندر و آلومینیم همراه با متعلقات و ...
محمد وهاب زاده،    مازندران،   تماس: 09111183007