Search

پنجشنبه 2 اسفند 1397

منو

آگهي هاي آموزش

آموزش » کنکور

واکسن قبولی دکتری phd کشف شد

سراسری آزاد وزارت بهداشت
44044681
www.sanjeshportal.com

فهرست تعدادی از عناوین مجموعه دکتری :

گروه علوم پایه

سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -آمار سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -ریاضی کاربردی – تحقیق در عملیات
سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد-ریاضی کاربردی – آنالیز عددی سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -زیست شناسی دریا – بوم شناسی دریا
سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -زیست شناسی دریا – جانوران دریا سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -فیزیک اتمی و ملکولی
سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -فیزیک حالت جامد سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -فیزیک دریا
سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -فیزیک ذرات بنیادین و نظریه میدانها سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -هواشناسی
سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -ژئوفیزیک (کلیه گرایشها- لرزه شناسی – زلزله شناسی)
سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -آموزش ریاضی سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -بیوفیزیک سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -بیوشیمی سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -ریاضی – هندسه توپولوژی سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -ریاضی محض – آنالیز سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -ریاضی محض- جبر سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد – زمین شناسی – فسیل شناسی و چینه شناسی سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -زمین شناسی – پترولوژی سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد – زمین شناسی – تکتونیک سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -زمین شناسی – سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسی سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -زمین شناسی – زمین شناسی اقتصادی سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -زیست شناسی – فیزیولوژی جانوری سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -زیست شناسی – فیزیولوژی گیاهی سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -زیست شناسی – میکروبیولوژی سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -زیست شناسی – سلولی مولکولی سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -زیست شناسی – ژنتیک مولکولی سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -زیست شناسی – سیستماتیک گیاهی سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -شیمی – شیمی فیزیک سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -علوم جانوری – تکوینی سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -شیمی – شیمی معدنی سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -شیمی – شیمی کاربردی سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -شیمی – شیمی آلی سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد – شیمی و شیمی تجزیه

سئوالات دکتری - گروه دامپزشکی

سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد – فیزیولوژی دامپزشکی

سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد – فارماکولوژی دامپزشکی سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد – قارچ شناسی دامپزشکی سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد – میکروبیولوژی دامپزشکی سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد – مامایی و بیماری های تولید مثل دام سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد – کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد – پاتولوژی دامپزشکی سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد – آناتومی و جنین شناسی دامپزشکی سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد – انگل شناسی دامپزشکی سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد – جراحی دامپزشکی سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد – بهداشت مواد غذایی سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد – بهداشت و بیماری های آبزیان سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد – بهداشت و بیماری های طیور سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد – بیماری های داخلی دامهای کوچک مجموعه سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد – بیماری های داخلی دامهای بزرگ سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد – رادیولوژی دامپزشکی

سئوالات دکتری - گروه علوم انسانی

سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -فلسفه سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -فلسفه هنر

سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -فلسفه تطبیقی
سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -فلسفه تعلیم و تربیت
سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -فلسفه علم سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -فرهنگ و زبانهای باستانی ایران

سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -مدیریت – مدیریت مالی سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -مدیریت محیط زیست
سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -مدیریت آموزش عالی
سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -مدیریت آموزشی
سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -مدیریت بازرگانی – مدیریت بازاریابی
سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -مدیریت تکنولوژی
سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -مدیریت دولتی
سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -مدیریت رسانه ای
سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -مدیریت صنعتی – مدیریت تولید و عملیات
سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -مدیریت صنعتی – مدیریت سیستم ها
سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -مدیریت صنعتی – تحقیق در عملیات
سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -مشاوره سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -کلام – فلسفه دین و مسائل کلامی جدید سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -برنامه ریزی درسی سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -آموزش زبان انگلیسی سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -الهیات و معارف اسلامی – فقه و مبانی حقوق اسلامی سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -ادبیات فرانسه سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -باستان شناسی سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -تاریخ سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -تربیت بدنی – فیزیولوژی ورزشی سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -تاریخ سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -تربیت بدنی – فیزیولوژی ورزشی سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -تربیت بدنی – رشد و تکامل و یادگیری حرکتی سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -تربیت بدنی- مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -جامعه شناسی سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -جغرافیا و برنامه ریزی روستایی سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -جغرافیا و برنامه ریزی شهری سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -جغرافیای سیاسی سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -جغرافیای طبیعی سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -حقوق کیفری و جرم شناسی سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -حقوق خصوصی سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -حقوق بین الملل عمومی سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -حقوق خصوصی سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -حقوق عمومی سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -حسابداری سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -روانشناسی تربیتی سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -روانشناسی سلامت سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -روانشناسی عمومی سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -زبان و ادبیات فارسی سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -زبان و ادبیات آلمانی سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -زبان و ادبیات انگلیسی سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -زبان و ادبیات عرب سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -زبانشناسی همگانی سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -علوم اقتصادی سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -علوم ارتباطات سوالات آزمون دکتری تخ ...

تلفن: 44044681
Email:
منطقه: تهران
آدرس: ف 2 صادقيه بلوار فردوس خ ولي عصر خ تقديري شرقي

http://www.sanjeshportal.com

به اشتراک بگذارید:

تماس با آگهی دهنده (سنجش تکمیلی sanjeshetakmili)
در مورد: واکسن قبولی دکتری phd کشف شد

نام:

موبایل:

ایمیل:

پیام:

کلمات کلیدی:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

لطفا از پرداخت وجه قبل از دریافت کالا یا خدمات خودداری نمایید. سایت ایفروش مسوولیتی در مورد آگهی ها ندارد

6277
بازدید2/12/97
جزوات کنکوری رشته تجربی و ریاضی 09123600694

جزوات کنکوری رشته تجربی و ریاضی 09123600694
جزوات محدود دست نویس جهت کنکوری رشته تجربی و ریاضی فیزیک    
گروه تحقیقاتی پلاسما،    تهران،   تماس: 09123600694

2/12/97
آموزش نرم افزار آباکوس فیلم های پروژه ای

آموزش نرم افزار آباکوس فیلم های پروژه ای
آموزش آباکوس در قالب فیلم های آموزشی که تمام تکنیک ها و ترفندهای پیشرفته نرم افزار آباکوس را بصورت کاربردی ...
شرکت رهرو مکانیک اموزش نرم افزار کتیا و سالیدورک،    تهران،   تماس: 09159186190
قيمت: 6.14

2/12/97
دانلود پکیج طلایی استعداد تحصیلی – ویژه آزمون دکتری: کتاب بهمراه نمونه سوالات امتحانی و پاسخ تشریحی

دانلود پکیج طلایی استعداد تحصیلی – ویژه آزمون دکتری: کتاب بهمراه نمونه سوالات امتحانی و پاسخ تشریحی
GMAT Package – پکیج طلایی استعداد تحصیلی – جزوه استعداد تحصیلی – دانلود کتاب استعداد تحصیلی – نمونه سوالات استعداد ...
ایران پویش،    تهران،   تماس: 09374495070
قيمت: 49000

2/12/97
دانلود پکیج طلایی آزمون دکتری تخصصی داروسازی

دانلود پکیج طلایی آزمون دکتری تخصصی داروسازی
پکیج طلایی آزمون دکتری تخصصی داروسازی (pharma pack) با توجه به نیاز دانشجویان علاقمند به ورود به دوره دکتری تخصصی ...
ایران پویش،    تهران،   تماس: 09374495070
قيمت: 262000

1/12/97
مرکز مشاوره تحصیلی و کنکور(دبیرستان- کارشناسی ارشد- دکتری)

مرکز مشاوره تحصیلی و کنکور(دبیرستان- کارشناسی ارشد- دکتری)
مرکز مشاوره تحصیلی و کنکور(دبیرستان- کارشناسی ارشد- دکتری)    آموزش تست زنی کنکور با کمترین معلومات    تست ...
دکتر کامبیز زیرک کار،    آذربايجان شرقي،   تماس: 041333555889
قيمت: 0

1/12/97
فیلم آموزشی پیوند زدن درختان (پیوند درخت هلو-پیوند درخت گردو-پیوند

فیلم آموزشی پیوند زدن درختان (پیوند درخت هلو-پیوند درخت گردو-پیوند
فیلم آموزشی پیوند زدن درختان (پیوند درخت هلو-پیوند درخت گردو-پیوند درخت سیب-پیوند درخت انار-پیوند درخت به-پیوند ...
گروه لینک تریز،    تهران،   تماس: 0919|59|65|919
قيمت: تماس بگیرید

30/11/97
مشاوره کنکور- مشاوره تحصیلی- برنامه ریزی درسی- مشاوره انتخاب رشته

مشاوره کنکور- مشاوره تحصیلی- برنامه ریزی درسی- مشاوره انتخاب رشته
مشاوره کنکور- مشاوره تحصیلی- برنامه ریزی درسی- مشاوره انتخاب رشته    توسط دکتر میرابی، فارغ التحصیل ...
دکتر میرابی،    تهران،   تماس: 09124396809,02122326285
قيمت: توافقی

30/11/97
تدریس خصوصی عربی توسط رتبه یک دکتری 1392

تدریس خصوصی عربی توسط رتبه یک دکتری 1392
تدریس خصوصی عربی راهنمایی دبیرستان کنکور    مکالمه زبان عربی فصیح و لهجه مصری    توسط آقای ...
عباس نوروزپور،    تهران،   تماس: 09039842477
قيمت: طبق توافق

29/11/97
 کلاس آنلاین دکتری

کلاس آنلاین دکتری
برگزاری آنلاین کلاس های ویژه هوش و استعداد تحصیلی زبان عمومی دکتری آزمون های آزمایشی دروس تخصصی با متدی نوین ...
رضا شریفی،    تهران،   تماس: 02165140027 - 09336235827
قيمت: تخفیف ویژه

29/11/97
تدریس کنکور زبان با موفقیت تضمینی ضریب بالا

تدریس کنکور زبان با موفقیت تضمینی ضریب بالا
تدریس خصوصی زبان انگلیسی    در کلیه مقاطع تحصیلی    دبیرستان ، پیش دانشگاهی ، کنکور،دانشگاه    تضمینی ...
l.english،    تهران،   تماس: 09125773674 - 09301095179
قيمت: توافقی

25/11/97

دوره های آمادگی کنکور هنر در کرج
آموزشگاه هنرهای تجسمی آسو:        *با مجوز رسمی از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی        *با ...
آموزشگاه هنرهای تجسمی آسو،    كرج،   تماس: 02632533227-02632567336
قيمت: تماس گرفته شود

25/11/97
جزوات ارشد  مکانیک سنجش تکمیلی امیرکبیر همراه با پشتیبانی

جزوات ارشد مکانیک سنجش تکمیلی امیرکبیر همراه با پشتیبانی
    با جزوات ساخت و تولید دانشگاه امیرکبیر     قبولی در کنکور کارشناسی ارشد سال 91را تجربه ...
سنجش تکمیلی،    تهران،   تماس: 44016898
قيمت: قبولی در ارشد

25/11/97
با جزوات ساخت و تولید امیرکبیر قبولی در کنکور کارشناسی ارشد سال 91 را تجربه کنید

با جزوات ساخت و تولید امیرکبیر قبولی در کنکور کارشناسی ارشد سال 91 را تجربه کنید
با جزوات ساخت و تولید امیرکبیر و تبریز قبولی در کنکور کارشناسی ارشد سال 91 را تجربه    کنید    ساخت ...
سنجش تکمیلی،    تهران،   تماس: 44016898
قيمت: قبولی در ارشد

25/11/97
تکنیک های انتخاب رشته  ارشد سراسری رایگان91

تکنیک های انتخاب رشته ارشد سراسری رایگان91
تکنیک های انتخاب رشته ارشد سراسری رایگان    با ارسال کارنامه مجاز به شرکت در مصاحبه به ایمیل زیر تکنیک ...
سنجش تکمیلی،    تهران،   تماس: 44016898
قيمت: قبولی ارشد8

25/11/97
قبولی کارشناسی ارشد در رشته های فنی و مهندسی 91

قبولی کارشناسی ارشد در رشته های فنی و مهندسی 91
00مشاوره با شما در زمینه کارشناسی ارشد 00    000000سوالات خود را از ما بپرسید000000    000000ما پشتیبان ...
سنجش تکمیلی،    تهران،   تماس: 44016898
قيمت: قبولی ارشد

25/11/97
سنجش تکمیلی امیرکبیر با جزوات مهندسی پلیمر دانشگاه امیرکبیرقبولی در کنکور کارشناسی ارشد 91را به شما هدیه میدهد

سنجش تکمیلی امیرکبیر با جزوات مهندسی پلیمر دانشگاه امیرکبیرقبولی در کنکور کارشناسی ارشد 91را به شما هدیه ...
با منابع آزمون کارشناسی ارشد    کتب و جزوات سنجش تکمیلی امیرکبیر     قبولی در کنکور کارشناسی ...
سنجش تکمیلی sanjeshetakmili،    تهران،   تماس: 44016898
قيمت: قبولي ارشد

25/11/97
چگونه به راحتی در آزمون کارشناسی ارشد و دکتری قبول شویم؟

چگونه به راحتی در آزمون کارشناسی ارشد و دکتری قبول شویم؟
   سنجش امیرکبیر مجری آماده سازی منابع آموزشی کشور    چگونه به راحتی در آزمون کارشناسی ارشد ...
سنجش اميركبير sanjeshetakmili،    تهران،  

25/11/97
دانلود رایگان منابع آزمون دکتری حقوق

دانلود رایگان منابع آزمون دکتری حقوق
دانلود رایگان منابع آزمون دکتری حقوق دانشگاه سراسری کد 2105    نگاهی به تعداد داوطلبان آزمون مقاطع عالی ...
سنجش اميركبير sanjeshetakmili،    تهران،   تماس: 44031690
قيمت: اطلاعات در سایت

25/11/97
واکسن قبولی دکتری  phd   کشف شد

واکسن قبولی دکتری phd کشف شد
سراسری آزاد وزارت بهداشت    44044681    www.sanjeshportal.com        فهرست تعدادی از عناوین ...
سنجش تکمیلی sanjeshetakmili،    تهران،   تماس: 44044681
قيمت: در سايت

25/11/97
منابع دکتری 92 همراه با بسته ISIرایگان

منابع دکتری 92 همراه با بسته ISIرایگان
منابع آزمون دکتری 92    44016898    www.doktora.ir        کلمات کلیدی:    سنجش تکمیلی ...
سنجش تکمیلی sanjeshetakmili،    تهران،   تماس: 44016919
1234567891011بعدي آخر(1 تا 20 از بیش از 890 مورد)
آموزشگاه زبان های خارجی پردیسان
آموزشگاه زبان های
تلفن:02177744957
پذیرش تضمینی مقاله در ژورنالهای معتبر ISI
چاپ تضمینی مقاله
تلفن:09117118712
آموزش تعمیرات تخصصی بوردهای الکترونیکی
اموزشگاه کامتک
تلفن:02188931933
آموزش تعمیر لپ تاپ | آموزش تعمیر تبلت
اموزشگاه کامتک
تلفن:02188931933
آموزش تعمیر پاور و منبـع تغذیه UPS
اموزشگاه کامتک
تلفن:02188931933