Search

يكشنبه 29 مهر 1397

منو

آگهي هاي آموزش

آموزش » کنکور

واکسن قبولی دکتری phd کشف شد

سراسری آزاد وزارت بهداشت
44044681
www.sanjeshportal.com

فهرست تعدادی از عناوین مجموعه دکتری :

گروه علوم پایه

سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -آمار سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -ریاضی کاربردی – تحقیق در عملیات
سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد-ریاضی کاربردی – آنالیز عددی سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -زیست شناسی دریا – بوم شناسی دریا
سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -زیست شناسی دریا – جانوران دریا سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -فیزیک اتمی و ملکولی
سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -فیزیک حالت جامد سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -فیزیک دریا
سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -فیزیک ذرات بنیادین و نظریه میدانها سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -هواشناسی
سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -ژئوفیزیک (کلیه گرایشها- لرزه شناسی – زلزله شناسی)
سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -آموزش ریاضی سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -بیوفیزیک سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -بیوشیمی سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -ریاضی – هندسه توپولوژی سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -ریاضی محض – آنالیز سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -ریاضی محض- جبر سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد – زمین شناسی – فسیل شناسی و چینه شناسی سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -زمین شناسی – پترولوژی سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد – زمین شناسی – تکتونیک سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -زمین شناسی – سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسی سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -زمین شناسی – زمین شناسی اقتصادی سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -زیست شناسی – فیزیولوژی جانوری سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -زیست شناسی – فیزیولوژی گیاهی سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -زیست شناسی – میکروبیولوژی سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -زیست شناسی – سلولی مولکولی سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -زیست شناسی – ژنتیک مولکولی سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -زیست شناسی – سیستماتیک گیاهی سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -شیمی – شیمی فیزیک سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -علوم جانوری – تکوینی سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -شیمی – شیمی معدنی سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -شیمی – شیمی کاربردی سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -شیمی – شیمی آلی سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد – شیمی و شیمی تجزیه

سئوالات دکتری - گروه دامپزشکی

سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد – فیزیولوژی دامپزشکی

سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد – فارماکولوژی دامپزشکی سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد – قارچ شناسی دامپزشکی سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد – میکروبیولوژی دامپزشکی سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد – مامایی و بیماری های تولید مثل دام سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد – کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد – پاتولوژی دامپزشکی سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد – آناتومی و جنین شناسی دامپزشکی سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد – انگل شناسی دامپزشکی سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد – جراحی دامپزشکی سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد – بهداشت مواد غذایی سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد – بهداشت و بیماری های آبزیان سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد – بهداشت و بیماری های طیور سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد – بیماری های داخلی دامهای کوچک مجموعه سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد – بیماری های داخلی دامهای بزرگ سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد – رادیولوژی دامپزشکی

سئوالات دکتری - گروه علوم انسانی

سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -فلسفه سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -فلسفه هنر

سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -فلسفه تطبیقی
سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -فلسفه تعلیم و تربیت
سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -فلسفه علم سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -فرهنگ و زبانهای باستانی ایران

سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -مدیریت – مدیریت مالی سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -مدیریت محیط زیست
سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -مدیریت آموزش عالی
سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -مدیریت آموزشی
سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -مدیریت بازرگانی – مدیریت بازاریابی
سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -مدیریت تکنولوژی
سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -مدیریت دولتی
سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -مدیریت رسانه ای
سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -مدیریت صنعتی – مدیریت تولید و عملیات
سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -مدیریت صنعتی – مدیریت سیستم ها
سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -مدیریت صنعتی – تحقیق در عملیات
سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -مشاوره سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -کلام – فلسفه دین و مسائل کلامی جدید سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -برنامه ریزی درسی سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -آموزش زبان انگلیسی سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -الهیات و معارف اسلامی – فقه و مبانی حقوق اسلامی سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -ادبیات فرانسه سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -باستان شناسی سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -تاریخ سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -تربیت بدنی – فیزیولوژی ورزشی سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -تاریخ سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -تربیت بدنی – فیزیولوژی ورزشی سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -تربیت بدنی – رشد و تکامل و یادگیری حرکتی سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -تربیت بدنی- مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -جامعه شناسی سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -جغرافیا و برنامه ریزی روستایی سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -جغرافیا و برنامه ریزی شهری سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -جغرافیای سیاسی سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -جغرافیای طبیعی سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -حقوق کیفری و جرم شناسی سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -حقوق خصوصی سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -حقوق بین الملل عمومی سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -حقوق خصوصی سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -حقوق عمومی سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -حسابداری سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -روانشناسی تربیتی سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -روانشناسی سلامت سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -روانشناسی عمومی سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -زبان و ادبیات فارسی سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -زبان و ادبیات آلمانی سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -زبان و ادبیات انگلیسی سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -زبان و ادبیات عرب سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -زبانشناسی همگانی سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -علوم اقتصادی سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد -علوم ارتباطات سوالات آزمون دکتری تخ ...

تلفن: 44044681
Email:
منطقه: تهران
آدرس: ف 2 صادقيه بلوار فردوس خ ولي عصر خ تقديري شرقي

http://www.sanjeshportal.com

به اشتراک بگذارید:

تماس با آگهی دهنده (سنجش تکمیلی sanjeshetakmili)
در مورد: واکسن قبولی دکتری phd کشف شد

نام:

موبایل:

ایمیل:

پیام:

کلمات کلیدی:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

لطفا از پرداخت وجه قبل از دریافت کالا یا خدمات خودداری نمایید. سایت ایفروش مسوولیتی در مورد آگهی ها ندارد

6227
بازدید26/7/97
محتوای بسته آموزشی دکتری رشته شما(سراسری- آزاد- وزارت بهداشت)

محتوای بسته آموزشی دکتری رشته شما(سراسری- آزاد- وزارت بهداشت)
محتوای بسته آموزشی دکتری رشته شما(سراسری- آزاد- وزارت بهداشت)    1- کتاب منحصر به فرد مشاوره و برنامه‌ریزی ...
سنجش اميركبير sanjeshetakmili،    تهران،   تماس: 44031690

2/7/97
تمام داوطلبان کنکور سراسری،آزاد تامقطع کارشناسی ارشد بخوانند.

تمام داوطلبان کنکور سراسری،آزاد تامقطع کارشناسی ارشد بخوانند.
منابع کنکور کارشناسی ارشد    در سایت سنجش امیرکبیر    www.sanjeshetakmili.com    44016898    www.sanjeshetakmili.com            www.sanjeshportal.com    آخرین ...
سنجش تکمیلی sanjeshetakmili،    تهران،   تماس: 44016898
قيمت: قبولي ارشد

27/7/97
بسته آموزشی کامل و جامع نجاری (درودگری)

بسته آموزشی کامل و جامع نجاری (درودگری)
آرشیو کامل فیلم مجله و کتاب نجاری و صنایع چوب ایبوک سافت     977 فیلم نجاری و صنایع چوب    1103 مجله ...
فروشگاه ایبوک سافت،    اصفهان،  
قيمت: 289000 تومان 76 دی وی دی

26/7/97
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد سنجش امیرکبیر

منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد سنجش امیرکبیر
منابع آزمون کارشناسی ارشد آزاد    سنجش امیرکبیر    مجری آماده سازی جزوات آزمون کارشناسی ارشد ...
سنجش تکمیلی sanjeshetakmili،    تهران،   تماس: 44031690

24/7/97
عرضه بسته های آموزشی در تصفیه آب و فاضلاب

عرضه بسته های آموزشی در تصفیه آب و فاضلاب
کاملا کاربردی و مطابق با دانش روز جهان و عملیاتی و نه فقط تئوریک    برای سفارش و خرید آنلاین به سایت ...
شرکت مهندسی پندآب تدبیر،    تهران،   تماس: 02188812012

15/7/97
بسته آموزشی تولید جوانه های خوراکی

بسته آموزشی تولید جوانه های خوراکی
محتویات این پکیج شامل:        1- کتاب الکترونیک تولید جوانه های خوراکی به روش ارگانیک – PDF (مصور ...
آرش ساعدی،    اصفهان،   تماس: 09137946461
قيمت: 99.000 تومان

8/7/97
بسته های آموزشی جیره نویسی کامپیوتری دام وطیور وآبزیان

بسته های آموزشی جیره نویسی کامپیوتری دام وطیور وآبزیان
معرفی بسته های آموزشی جیره نویسی کامپیوتری دام و طیور آتی نگر    شرکت مهندسی آتی نگر مهر مجموعه کامل ...
مهندسی آتی نگرمهر،    تهران،   تماس: 09392074625-09122074627
قيمت: 55000تومان

8/7/97
بسته آموزشی پرورش بوقلمون وبلدرچین  وکبک

بسته آموزشی پرورش بوقلمون وبلدرچین وکبک
نرم افزاری که در آن راهکارها و نیازهای پرورش بوقلمون و بلدرچین و کبک آورده شده است.    کامل ترین نرم ...
مهندسی آتی نگرمهر،    تهران،   تماس: 66967620 - 093292074625-7
قيمت: 0

8/7/97
بسته های آموزشی طرح های توجیهی وکارآفرینی

بسته های آموزشی طرح های توجیهی وکارآفرینی
جهت دریافت مجموعه فوق(9DVD) با آتی نگرمهر تماس حاصل فرمائید
مهندسی آتی نگرمهر،    تهران،   تماس: 02166967620-0912074627
قيمت: 50000 تومان

8/7/97
بسته های آموزشی پرورش گاو

بسته های آموزشی پرورش گاو
شامل:    تلقیح مصنوعی    زایمان وتولید مثل    پرورش گاو شیری    نرم افزار مدیریت ...
مهندسی آتی نگرمهر،    تهران،   تماس: 09392074627-66967620
قيمت: 50000 تومان

8/7/97
بسته های آموزشی پرورش مرغ

بسته های آموزشی پرورش مرغ
شامل فیلم بهداشت و بیماری های مرغداری، پرورش مرغ خانگی (زینتی)، نرم افزار اقتصادی مرغ گوشتی- WuppEm، پرورش ...
مهندسی آتی نگرمهر،    تهران،   تماس: 02166967620-09392074627

8/7/97
.	بسته آموزشی پرورش اسب و سوارکاری

. بسته آموزشی پرورش اسب و سوارکاری
. بسته آموزشی پرورش اسب و سوارکاری شامل فیلم و متون مربوط به: درساژ مقدماتی و پیشرفته، مربیگری، مسابقه 3 روزه، ...
مهندسی آتی نگرمهر،    تهران،   تماس: 02166967620-09392074627
قيمت: 500000

8/7/97

بسته آموزشی پرورش مرغ تخمگذار و پولت
**آتی نگر مهر ، پیشرو در آموزش ، تحقیقات،فناوری اطلاعات و اجرا**    نحوه خرید:    جهت خرید این ...
آتی نگر مهر،    تهران،   تماس: 66967620
قيمت: 80000تومان

8/7/97

بسته آموزشی پرورش کبک بلدرچین بوقلمون قرقاول
بسته آموزشی شامل:    پرورش    ساختمان تاسیسات    طرح توجیهی    بیماریها پیشگیری ...
آتی نگر مهر،    تهران،   تماس: 66967620
قيمت: 50000 تومان

2/7/97
تکنیک های انتخاب رشته  ارشد سراسری رایگان91

تکنیک های انتخاب رشته ارشد سراسری رایگان91
تکنیک های انتخاب رشته ارشد سراسری رایگان    با ارسال کارنامه مجاز به شرکت در مصاحبه به ایمیل زیر تکنیک ...
سنجش تکمیلی،    تهران،   تماس: 44016898
قيمت: قبولی ارشد8

2/7/97
سنجش تکمیلی امیرکبیر با جزوات مهندسی پلیمر دانشگاه امیرکبیرقبولی در کنکور کارشناسی ارشد 91را به شما هدیه میدهد

سنجش تکمیلی امیرکبیر با جزوات مهندسی پلیمر دانشگاه امیرکبیرقبولی در کنکور کارشناسی ارشد 91را به شما هدیه ...
با منابع آزمون کارشناسی ارشد    کتب و جزوات سنجش تکمیلی امیرکبیر     قبولی در کنکور کارشناسی ...
سنجش تکمیلی sanjeshetakmili،    تهران،   تماس: 44016898
قيمت: قبولي ارشد

2/7/97
جزوات ارشد  مکانیک سنجش تکمیلی امیرکبیر همراه با پشتیبانی

جزوات ارشد مکانیک سنجش تکمیلی امیرکبیر همراه با پشتیبانی
    با جزوات ساخت و تولید دانشگاه امیرکبیر     قبولی در کنکور کارشناسی ارشد سال 91را تجربه ...
سنجش تکمیلی،    تهران،   تماس: 44016898
قيمت: قبولی در ارشد

20/6/97
جامع ترین بسته آموزشی مدیریت پرورش مرغ گوشتی

جامع ترین بسته آموزشی مدیریت پرورش مرغ گوشتی
آموزش کاربردی پرورش نوین مرغ گوشتی ویژه افرادی که در حال راه اندازی فارم های پرورشی مرغ گوشتی هستند،فارغ ...
میرزائی،    تهران،   تماس: 66967620 - 021*09392074627
قيمت: 150000تومان

20/6/97
مجموعه بسته های آموزشی  شیلات و آبزیان

مجموعه بسته های آموزشی شیلات و آبزیان
عنوان محصول محتویات بسته قیمت(تومان)        1.پرورش ماهی زینتی-آکواریومی شامل راه اندازی و ساخت ...
آتی نگر مهر،    تهران،   تماس: 66967620

20/6/97
بسته آموزشی پرورش خیار دریایی

بسته آموزشی پرورش خیار دریایی
بسته آموزشی پرورش خیار دریایی    شامل جزوات کاربردی، فیلم مولتی مدیای آموزشی، فیلم دوره آموزشی        نحوه ...
آتی نگر مهر،    تهران،   تماس: 66967620
قيمت: 150000تومانسیکل تا دانشگاه غیر حضوری؟
آموزشگاه نیکان آریا
تلفن:02122568895
آموزش تعمیرات ایسیو
مهندس علیرضا صفاریان
تلفن:02188937031
پذیرش تضمینی مقاله در ژورنالهای معتبر ISI
چاپ تضمینی مقاله
تلفن:09117118712
آموزش تعمیرات ایسیو
مهندس علیرضا صفاریان
تلفن:09356607162
آموزش برق خودرو
مهندس علیرضا صفاریان
تلفن:09125940157
آموزش تعمیرات گیربکس اتوماتیک
مهندس علیرضا صفاریان
تلفن:02188937031
آمادگی کنکور کارشناسی ارشد
کانون مدرسین امین
تلفن:02122861806
منابع آزمون MSRT یا MCHE
علیرضا بهجتی اردکانی
تلفن:09361984747
نمونه سوالات آزمون زبان انگلیسی MSRT
علیرضا بهجتی اردکانی
تلفن:09361984747