Search

دوشنبه 6 خرداد 1398

منو

آگهي هاي آموزش

آموزش » کنکور

واکسن قبولی کارشناسی ارشد کشف شد

سراسری آزاد وزارت بهداشت
44044681
www.sanjeshportal.com

1251 - کارشناسی ارشد - مجموعه مهندسی برق
1253 - کارشناسی ارشد - مجموعه مهندسی نفت
1255 - کارشناسی ارشد - مجموعه مهندسی پلیمر
1256 - کارشناسی ارشد - مجموعه مهندسی معماری کشتی
1257 - کارشناسی ارشد - مهندسی شیمی
1258 - کارشناسی ارشد - مهندسی شیمی- مخازن هیدروکربوری
1259 - کارشناسی ارشد - مجموعه مهندسی صنایع
1260 - کارشناسی ارشد - مهندسی صنایع سیستمها
1262 - کارشناسی ارشد - مدیریت در سوانح طبیعی
1263 - کارشناسی ارشد - مجموعه مهندسی عمران-نقشه برداری
1264 - کارشناسی ارشد - مجموعه مهندسی عمران
1267 - کارشناسی ارشد - مجموعه مهندسی مکانیک تمام گرایشها
1267 - کارشناسی ارشد - مجموعه مهندسی مکانیک ساخت و تولید
1268 - کارشناسی ارشد - مجموعه مهندسی معدن تمام گرایشها
1272 - کارشناسی ارشد - مجموعه مهندسی مواد تمام گرایشها
1273 - کارشناسی ارشد - مهندسی مواد- نانو مواد (نانوفناوری)
1276 - کارشناسی ارشد - مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات IT
1277 - کارشناسی ارشد - مجموعه مهندسی کامپیوتر
1279 - کارشناسی ارشد - مجموعه مهندسی هوا فضا تمام گرایشها
1283 - کارشناسی ارشد - مهندسی نساجی- تکنولوژی نساجی
1284 - کارشناسی ارشد - مهندسی نساجی- شیمی نساجی و علوم الیاف
1285 - کارشناسی ارشد - مهندسی بیو تکنولوژی - مهندسی داروسازی
1286 - کارشناسی ارشد - مهندسی پلیمر - صنایع رنگ
1287 - کارشناسی ارشد - مهندسی طراحی محیط زیست
1288 - کارشناسی ارشد - مدیریت نساجی
1289 - کارشناسی ارشد - مدیریت فرآوری و انتقال گاز
1290 - کارشناسی ارشد - مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون
1291 - کارشناسی ارشد - مهندسی مکاترونیک
1292 - کارشناسی ارشد - مهندسی ایمنی و بازرسی فنی
1293- کارشناسی ارشد - مهندسی شیمی - بهداشت ، ایمنی و محیط زیست (HSE)
40652 - کارشناسی ارشد - مهندسی مهندسی انرژی دانشگاه آزاد
41204 - کارشناسی ارشد - مهندسی مهندسی هسته ای دانشگاه آزاد
41402 - کارشناسی ارشد - مهندسی مهندسی محیط زیست دانشگاه آزاد

سراسری آزاد وزارت بهداشت
44044681
www.sanjeshportal.comلطفا گروه مورد نظر را انتخاب نمایید
1201 - کارشناسی ارشد - مجموعه زمین شناسی
1202 - کارشناسی ارشد - مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی
1203 - کارشناسی ارشد - مجموعه شیمی
1204 - کارشناسی ارشد - مجموعه فیزیک
1205 - کارشناسی ارشد - مجموعه فتونیک
1206 - کارشناسی ارشد - مجموعه زیست شناسی
1207 - کارشناسی ارشد - مجموعه آمار
1208 - کارشناسی ارشد - مجموعه ریاضی
1209 - کارشناسی ارشد - علوم کامپیوتر
1215 - کارشناسی ارشد - علوم محیط زیست
1216 - کارشناسی ارشد - مجموعه زیست شناسی دریا
1217 - کارشناسی ارشد - علوم دریایی و اقیانوسی (فیزیک دریا)
1218 - کارشناسی ارشد - مجموعه تاریخ و فلسفه علم

سراسری آزاد وزارت بهداشت
44044681
www.sanjeshportal.comلطفا گروه مورد نظر را انتخاب نمایید
1101 - آزمون کارشناسی ارشد - مجموعه زبان و ادبیات فارسی
1102 - آزمون کارشناسی ارشد - مجموعه علوم جغرافیایی
1103 - آزمون کارشناسی ارشد - سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
1104 - آزمون کارشناسی ارشد - مجموعه زبان عربی
1105 - آزمون کارشناسی ارشد - مجموعه علوم اقتصادی
1106 - آزمون کارشناسی ارشد - مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی
1107 - آزمون کارشناسی ارشد - مجموعه تاریخ
1108 - آزمون کارشناسی ارشد - مجموعه علوم اجتماعی
1109 - آزمون کارشناسی ارشد - فرهنگ و زبانهای باستانی
1110 - آزمون کارشناسی ارشد - مجموعه زبان شناسی
1111 - آزمون کارشناسی ارشد - مجموعه علوم قرآن و حدیث
1112 - آزمون کارشناسی ارشد - الهیات و معارف اسلامی-فقه و مبانی حقوق اسلامی
1113 - آزمون کارشناسی ارشد - الهیات و معارف اسلامی-فلسفه و حکمت اسلامی
1114 - آزمون کارشناسی ارشد - مجموعه الهیات و معارف اسلامی
1115 - آزمون کارشناسی ارشد - الهیات و معارف اسلامی-فقه شافعی
1116 - آزمون کارشناسی ارشد - مجموعه فلسفه
1117 - آزمون کارشناسی ارشد - مجموعه علوم تربیتی 1
1118 - آزمون کارشناسی ارشد - مجموعه علوم تربیتی 2
1119 - آزمون کارشناسی ارشد - علوم کتابداری و اطلاع رسانی
1120 - آزمون کارشناسی ارشد - مجموعه زبان فرانسه
1121 - آزمون کارشناسی ارشد - مجموعه زبان انگلیسی
1122 - آزمون کارشناسی ارشد - مجموعه زبان روسی
1123 - آزمون کارشناسی ارشد - مجموعه علوم تربیتی 3
1124 - آزمون کارشناسی ارشد - مجموعه زبان آلمانی
1125 - آزمون کارشناسی ارشد - مجموعه مدیریت جهانگردی
1126 - آزمون کارشناسی ارشد - مجموعه حقوق
1127 - آزمون کارشناسی ارشد - مجموعه ایرانشناسی
1128 - آزمون کارشناسی ارشد - آموزش زبان ژاپنی
1130 - آزمون کارشناسی ارشد - مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل
1132 - آزمون کارشناسی ارشد - باستان شناسی
1133 - آزمون کارشناسی ارشد - مجموعه روانشناسی
1134 - آزمون کارشناسی ارشد - حسابداری
1137 - آزمون کارشناسی ارشد - مجموعه مطالعات زنان
1138 - آزمون کارشناسی ارشد - مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی
1139 - آزمون کارشناسی ارشد - مدد کاری اجتماعی
1140 - آزمون کارشناسی ارشد - پژوهش علوم اجتماعی
1142 - آزمون کارشناسی ارشد - مجموعه مدیریت
1146 - آزمون کارشناسی ارشد - برنامه ریزی مدیریت و آموزش محیط زیست
1148 - آزمون کارشناسی ارشد - مجموعه مدیریت اجرایی
1152 - آزمون کارشناسی ارشد - مجموعه مدرسی معارف اسلامی

سراسری آزاد وزارت بهداشت
44044681
www.sanjeshportal.comلطفا گروه مورد نظر را انتخاب نمایید
1301 -آزمون کارشناسی ارشد - مهندسی منابع طبیعی-آبخیزداری مرتعداری
1302 -آزمون کارشناسی ارشد - مهندسی کشاورزی-آبیاری
1303 -آزمون کارشناسی ارشد - مهندسی کشاورزی-اصلاح نباتات
1304 -آزمون کارشناسی ارشد - مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
1305 -آزمون کارشناسی ارشد - مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
1306 -آزمون کارشناسی ارشد - مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی
1307 -آزمون کارشناسی ارشد - مهندسی منابع طبیعی- جنگلداری
1308 -آزمون کارشناسی ارشد - مهندسی کشاورزی- علوم خاک
1309 -آزمون کارشناسی ارشد - مهندسی کشاورزی-علوم دامی
1310 -آزمون کارشناسی ارشد - مهندسی تولیدات گیاهی
1311 -آزمون کارشناسی ارشد - مهندسی منابع طبیعی- شیلات
1312 -آزمون کارشناسی ارشد - مجموعه مهندسی منابع طبیعی
1313 -آزمون کارشناسی ارشد - مهندسی کشاورزی- علوم و صنایع غذایی
1314 -آزمون کارشناسی ارشد - مهندسی کشاورزی- حشره شناسی کشاورزی
1315 -آزمون کارشناسی ارشد - مهندسی کشاورزی- بیماری شناسی گیاهی
1317 -آزمون کارشناسی ارشد - مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست
1319 -آزمون کارشناسی ارشد - مهندسی کشاورزی- مکانیک ماشینهای کشاورزی
1320 -آزمون کارشناسی ارشد - هواشناسی کشاورزی
1321 -آزمون کارشناسی ارشد - مهندسی منابع طبیعی- مدیریت مناطق بیابانی
1322 -آزمون کارشناسی ارشد - مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی
1323 -آزمون کارشناسی ارشد - مهندسی منابع طبیعی- بیابان زدایی
1324 -آزمون کارشناسی ارشد - مهندسی کشاورزی- بیو تکنولوژی در کشاورزی
1325 -آزمون کارشناسی ارشد - مهندسی کشاورزی- توسعه روستایی
1326 -آزمون کارشناسی ارشد - مهندسی کشاورزی- شناسایی و مبارزه و علفهای هرزه
1327 -آزمون کارشناسی ارشد - مدیریت کشاورزی
?سراسری آزاد وزارت بهداشت
44044681
www.sanjeshportal.com

لطفا گروه مورد نظر را انتخاب نمایید
1350 -آزمون کارشناسی ارشد - برنامه ریزی شهری و منطقه ای
1351 -آزمون کارشناسی ارشد - طراحی شهری
1352 -آزمون کارشناسی ارشد - مجموعه معماری
1353 -آزمون کارشناسی ارشد - مرمت و احیای بناها و بافتهای تاریخی
1357 -آزمون کارشناسی ارشد - کارگردانی، سینما، تولید، ادبیات نمایشی
1358 -آزمون کارشناسی ارشد - مجموعه هنر
1359 -آزمون کارشناسی ارشد - پژوهش هنر،فلسفه هنر،صنایع دستی و هنر اسلامی
1360 -آزمون کارشناسی ارشد - مجموعه موسیقی
1361 -آزمون کارشناسی ارشد - مجموعه مدیریت پروژه و ساخت


لطفا گروه مورد نظر را انتخاب نمایید (رشته های وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی)
101-کارشناسی ارشد - اپیدمیولوژی
102-کارشناسی ارشد - آموزش بهداشت
103-کارشناسی ارشد - آمار زیستی
104-کارشناسی ارشد - انگل شناسی
105-کارشناسی ارشد - ایمنی شناسی
106-کارشناسی ارشد - بینائی ...

تلفن: 44044681
Email:
منطقه: تهران
آدرس: ف 2 صادقيه بلوار فردوس خ ولي عصر خ تقديري شرقي

http://www.sanjeshportal.com

به اشتراک بگذارید:

تماس با آگهی دهنده (سنجش تکمیلی sanjeshetakmili)
در مورد: واکسن قبولی کارشناسی ارشد کشف شد

نام:

موبایل:

ایمیل:

پیام:

کلمات کلیدی:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

لطفا از پرداخت وجه قبل از دریافت کالا یا خدمات خودداری نمایید. سایت ایفروش مسوولیتی در مورد آگهی ها ندارد

9248
بازدید25/11/97
با سنجش امیرکبیر در آزمون دکتری آزاد 94از رقبایتان پیشی بگیرید

با سنجش امیرکبیر در آزمون دکتری آزاد 94از رقبایتان پیشی بگیرید
منابع آزمون دکتری آزاد ۹۴ علوم انسانی        سنجش امیرکبیر(انتشارات سنجش امیرکبیر)     ...
سنجش امیرکبیر sanjeshetakmili،    تهران،   تماس: 44031690

5/3/98
تخفیف ویژه ماه رمضان

تخفیف ویژه ماه رمضان
آموزش تمام نرم افزارهای عمومی، تخصصی و مهارت های کامپیوتر ( از مقدماتی تا پیشرفته ) ...
مجتمع دیجیتال،    گيلان،   تماس: 01333243951

5/3/98
 جدید ترین قیمت انواع کولرگازی ,اسپلیت در بانه با تخفیف ویژه

جدید ترین قیمت انواع کولرگازی ,اسپلیت در بانه با تخفیف ویژه
جدید ترین قیمت انواع کولرگازی بانه با تخفیف ویژه        ارزانترین قیمت کولرگازی فوق کم مصرف ...
حبیبی،    كردستان،   تماس: 09187675210
قيمت: بی رقیب

5/3/98
بذر قارچ دکمه ای با تخفیف ویژه و کیفیت عالی

بذر قارچ دکمه ای با تخفیف ویژه و کیفیت عالی
بذر قارچ دکمه ای با تخفیف ویژه و کیفیت عالی        برای خرید بذر قارچ صدفی و بذر قارچ دکمه ای ...
ياورزاده (اروم کشاورز)،    اصفهان،   تماس: 09144432479

5/3/98
فروش و نصب دکل با 10% تخفیف ویژه

فروش و نصب دکل با 10% تخفیف ویژه
شرکت اتصال شبکه چند منظوره در زمینه مشاوره - فروش-طراحی و ساخت و اجرای انواع دکلهای مخابراتی (مهاری.خودایستا ...
پيمان نعيمي،    تهران،   تماس: 88908189 ، 88908100
قيمت: بسيار رقابتي

5/3/98
تخفیف ویژه یک روز در هفته تجهیزات پزشکی ELSAPA

تخفیف ویژه یک روز در هفته تجهیزات پزشکی ELSAPA
شرکت ELSAPA شنبه هر هفته الکتروساکشن های خود را با تخفیف ویژه 20 % به فروش می رساند.        جهت کسب ...
ELSAPA،    فارس،   تماس: 071 3625 7570 - 1

5/3/98
تخفیف ویژه یک روز در هفته تجهیزات پزشکی ELSAPA

تخفیف ویژه یک روز در هفته تجهیزات پزشکی ELSAPA
شرکت ELSAPA شنبه هر هفته الکتروساکشن های خود را با تخفیف ویژه 20 % به فروش می رساند.        جهت کسب ...
علمی سازان پارت،    فارس،   تماس: 071 3635 7632

5/3/98
تخفیف ویژه یک روز در هفته فروش دستگاه ساکشن

تخفیف ویژه یک روز در هفته فروش دستگاه ساکشن
شرکت ELSAPA شنبه هر هفته الکتروساکشن های خود را با تخفیف ویژه 20 % به فروش می رساند.        جهت کسب ...
ELSAPA،    فارس،   تماس: 071 3625 7571

5/3/98
فروش نمک صنعتی با تخفیف ویژه

فروش نمک صنعتی با تخفیف ویژه
فروش انواع نمک صنعتی با تخفیف ویژه    نمک شکری 25 کیلویی و 35 کیلویی    نمک پودر 35 کیلویی    نمک ...
مهدی طاهریان،    تهران،   تماس: 09125207959-02188559731-02188559735
قيمت: تماس تلفنی

5/3/98
دستگاه حضور و غیاب (تخفیف ویژه به مدت محدود)

دستگاه حضور و غیاب (تخفیف ویژه به مدت محدود)
دستگاههای حضور غیاب _ کنترل تردد تشخیص چهر ه    مجهز به سنسور اثر انگشت- کارت    دوربین های ...
تایگر البرز،    كرج،   تماس: 02632218741
قيمت: تخفیف ویژه به مدت محدود

4/3/98
گن لاغری مردانه تخفیف ویژه

گن لاغری مردانه تخفیف ویژه
خرید گن لاغری مردانه و زنانه    فروش گن لاغری مردانه اسلیم لیفت ققط 30000 تومان با گارانتی عدم رضایت در ...
هادی احمدی،    تهران،   تماس: 09125253709
قيمت: 75000

6/3/98
 کولرگازی با تخفیف ویژه 700000 ریالی زیر قیمت بازار

کولرگازی با تخفیف ویژه 700000 ریالی زیر قیمت بازار
کولرگازی با تخفیف ویژه 700000 ریالی زیر قیمت بانه        فروش کولرگازی با تخفیف ویژه 700000 ریالی ...
مهدی حبیبی،    كردستان،   تماس: 09187675210
قيمت: بی رقیب

2/3/98
اسپلیت - تخفیف ویژه زمستانه با بهترین قیمت در اصفهان

اسپلیت - تخفیف ویژه زمستانه با بهترین قیمت در اصفهان
فروش اسپلیت کولر گازی سرمایشی و گرمایشی با تخفیف ویژه زمستانه با بهترین قیمت در اصفهان و شهرستان ها    فروش ...
تاسیسات گرم آسا،    اصفهان،   تماس: 03133450635
قيمت: تماس بگیرید

2/3/98
شامپو گیاهی تقویت کننده و ضد ریزش مو طلسم-تخفیف ویژه

شامپو گیاهی تقویت کننده و ضد ریزش مو طلسم-تخفیف ویژه
شامپو گیاهی تقویت کننده و ضد ریزش مو طلسم    موها را با مقدار کافی از شامپوی تقویت کننده موی طلسم به ...
nozhashop،    تهران،   تماس: 02133812100-09123222152
قيمت: 27,500 تومان

2/3/98
شامپو گیاهی تقویت کننده و ضد ریزش موی چرب سریتا- تخفیف ویژه

شامپو گیاهی تقویت کننده و ضد ریزش موی چرب سریتا- تخفیف ویژه
مشخصه ها :    - کنترل ریزش موی سر    - تنظیم چربی و رطوبت پوست سر    - ترمیم تار مو و تقویت ...
nozhashop،    تهران،   تماس: 02133812100-09123222152
قيمت: 11,900 تومان

2/3/98
عطر شماره 1 بیک - تخفیف ویژه

عطر شماره 1 بیک - تخفیف ویژه
مـردانه، غنی و پر قـدرت، آمـیخـته ای از مـشک و سرخـس وعطـرهای جنگلی که در کمال قدرت هرگز خـود راتحمیل نمیکند. ...
nozhashop،    تهران،   تماس: 02133812100-09123222152
قيمت: 10,500تومان

31/2/98
۶۰%تخفیف ویژه دوره آموزش مهندسی شبکه و امنیت شبکه در کرج

۶۰%تخفیف ویژه دوره آموزش مهندسی شبکه و امنیت شبکه در کرج
تخفیف باورنکردنی دوره های آموزش شبکه و امنیت شبکه ویژه بازار کار    در نت کالج برتر        *با ...
نت کالج برتر،    كرج،   تماس: 09355455050
قيمت: توافقی

31/2/98
۶۰%تخفیف ویژه دوره آموزش میکروتیک وایرلس MTCWE در کرج

۶۰%تخفیف ویژه دوره آموزش میکروتیک وایرلس MTCWE در کرج
60%تخفیف ویژه دوره آموزش میکروتیک وایرلس MTCWE دوره های فشرده ویژه شاغلین و ساکنین شهرستانها نیز وجود دارد. پیش ...
نت کالج برتر،    كرج،   تماس: 09355455050
قيمت: 0

31/2/98
اشتغال در خارج با ویزا بعد از طی دوره آموزشی با تخفیف ویژه

اشتغال در خارج با ویزا بعد از طی دوره آموزشی با تخفیف ویژه
آموزش و اشتغال در رشته های زیر:    مدلینگ    عکاسی مد    بازیگری    فیلم برداری    میکاب ...
Alireza Tavkoli،    اروپا،   تماس: 50400
قيمت: 1250 یورو

29/2/98
تخفیف ویژه واگذاری سامانه های ارسال و دریافت پیامک (ادمین / مدیریت /کاربری و ..) و بانکهای اطلاعاتی جهت اطلاع رسانی گسترده، هوشمند و نوین sms marketin

تخفیف ویژه واگذاری سامانه های ارسال و دریافت پیامک (ادمین / مدیریت /کاربری و ..) و بانکهای اطلاعاتی جهت اطلاع ...
(صنوف،مشاغل خاص، رده سنی، جنسیت، ایرانسل، کدپستی، کدپستی کشوری 11 استان در سامانه میباشند) www.nmtsms.ir  (اطلاع ...
ماهان گستر طاها،    تهران،   تماس: 88424019آموزش کاملا عملی کفپوش 3 بعدی و سقف کشسان
آموزشگاه هنری آوا
تلفن:09192621094
آموزشگاه معتبر برای یادگیری زبان انگلیسی
موسسه دنیای زبان
تلفن:02188936878
استخدام کارآموز حسابداری
شاهرخ درویش
تلفن:021-66906856
استخدام کمک حسابدار
شاهرخ درویش
تلفن:021-66906856
مشاوره پروژه - مدیریت
امیری
تلفن:09173362243