Search

دوشنبه 27 خرداد 1398

منو

آگهي هاي لوازم

لوازم » لوازم مهندسی

فروش انواع تجهیزات تست و اندازه گیری

تجهیزات تست و اندازه گیری , بهداشت حرفه ای

لوازم تست و اندازه گیری کمپانیهای TES & PROVA تایوان در نمایندگی انحصاری
فروش کلیه تجهیزات تست و اندازه گیری , بهداشت حر فه ای , صنعتی
دیتا لاگر دما, دارای 8 ورودی پراب مدل PROVA-800
دیتالاگر 8 کاناله, با صفحه رنگی , مدل PROVA-830
ترمومتر دیتالاگر 4 کاناله, مدل TES-1384
ترمومتر,دماسنج,حرارت سنج, پرینتر دار مدل TES – 1304
ترمومتر,دماسنج,حرارت سنج, پیشرفته مدل TES – 1305
ترمومتر, دماسنج,حرارت سنج, مدل TES – 1306
ترمومتر, دماسنج, حرارت سنج, پیشرفته قابل اتصال به کامپیوتر
مدل TES – 1307
ترمومتر, دماسنج, حرارت سنج, مدل TES – 1312A
ترمومتر, دماسنج, حرارت سنج, مدل TES – 1314
ترمومتر, دماسنج, حرارت سنج ,مدل TES – 1317 (PT-100)
ترمومتر, دماسنج, حرارت سنج, مدل TES-1317 R (PT-100)
ترمومتر, دماسنج, حرارت سنج, مدل TES1318 (PT-100)
ترمومتر, دماسنج,حرارت سنج, حافظه دار مدل TES – 1319A
ترمومترلیزری, دماسنج لیزری,ترمومترتفنگی اشعه ای مدل TES-1326
ترمومتر, ترمومترلیزری, دماسنج لیزری, تفنگی اشعه ای حافظه دار مدل TES-1327
ترمومتر ترمومترلیزری, دماسنج لیزری,حرارت سنج لیزری, مدلTES-1327 K
پراب میله ای حرارت سنج, مدل TYPE-K02
پراب حرارت سنج سطحی , مدل TYPE-K03
پراب حرارت سنج سیمی , مدل TYPE-K01
نورسنج ,لوکس متر, لایت متر,مدلTES-1330 A
نورسنج ,لوکس متر, لایت متر, مدل TES – 1332A
نورسنج ,لوکس متر, لایت متر, مدل TES – 1334
نورسنج ,لوکس متر, لایت متر, مدل TES – 1335
نورسنج ,لوکس متر, لایت متر, پیشرفته مدل TES – 1336A
نورسنج ,لوکس متر, لایت متر ,مدل TES-1339
نورسنج, لوکس متر, لایت متر, مدل TES-1339 R
فلوکس متر,لومن متر ,لامپ , ,LED مدل TES-133
درخشندگی سنج, مدل TES-137
رنگ سنج نور, , Choroma meter مدل TES-136
صدا سنج,صوت سنج, مدل TES-52
صدا سنج, صوت سنج, مدل TES – 1351
صدا سنج, صوت سنج, پیشرفته قابل برنامه ریزی مدل TES-1352H
صداسنج , صوت سنج, LQ دار, مدل TES-1353 H
صداسنج, صوت سنج, مدل TES-1150
صداسنج , صوت سنج, مدل TES-1151
صداسنج آنالیزور دار, صوت سنج آنالیزوردار, مدلTES-1358 A
صداسنج آنالیزوردار, صوت سنج آنالیزوردار, با صفحه رنگی TES-1358C
صداسنج آنالیزور دار, صوت سنج آنالیزوردار, صفحه رنگی مدل TES-1358 E
نویز دوزیمتر,دزیمتر صدا, مدل TES – 1354
نویز دوزیمتر,دزیمترصدا, پیشرفته مدل TES – 1355
کالیبراتورصدا, مخصوص صداسنج, نویز دوزیمتر, مدل TES – 1356
ترمورطوبت سنج, فشار سنج, هیدرومتر, مدل TES-1160
فشارسنج محیط , ترمورطوبت سنج , مدل TES-1161
ترمو رطوبت سنج,رطوبت سنج,هیدرومتر, مدل TES – 1360
ترمورطوبت سنج دیتالاگر, مدل TES-1361 C
ثبات دما و رطوبت, رطوبت سنج,هیدرومتر, به همراه پرینتر مدل TES – 1362
ترمو رطوبت سنج, رطوبت سنج, پیشرفته, رطوبت سنج, هیدرومتر, مدل TES – 1364
ترمو رطوبت سنج , رطوبت سنج, پیشرفته قابل اتصال به کامپیوتر مدل TES-1365
ترمو رطوبت سنج, رطوبت سنج, هیدرومتر, حافظه دار مدل TES-1260
ترمو رطوبت سنج, رطوبت سنج, هیدرومتر,مدل TES – 1367
کیفیت سنج هوا, مدل TES-5321
کیفیت سنج هوا, مدل TES-5322
CO2 آنالایزر, CO2متر, مدل TES-1370
CO متر, مدل TES-1372
PH متر, مدلTES – 1380
PHمتر, ECمتر, TDSمتر, شوری سنج, مدلTES-1381
PH متر, مدلTES – 1380K به همراه پراب دما و PH
گوس متر, تک محوره مدل TES-1390
گوس متر, تک محوره مدل TES-1391
گوس مترتک محوره ,مدل TES – 1392
گوس متر, سه محوره TES-1393
گوس مترسه محوره TES – 1394,
دستگاه اندازه گیری امواج الکتریکی, مدل TES-92
دستگاه اندازه گیری امواج الکتریکی, مدلTES-593
مولتی متر دیجیتال,آوومتر, اهم متر, مدل TES-2900
مولتی متر دیجیتال, LCRمتر, آوومتر, اهم متر, مدل TES-2950
مولتی متر, دیجیتال مدل TES – 2610
مولتی متر ,دیجیتال آوومتر, اهم متر, مدل TES – 2620
مولتی متر دیجیتال, آوومتر, اهم متر, مدل TES – 2700
مولتی متر دیجیتال , آوومتر, اهم متر, مدل TES – 2730دارای ترمومتر
مولتی متر دیتالاگر, آوومتر, اهم متر, مدل TES-2732A
LCR متر آوومتر, اهم متر,, مدل TES – 2712
LCR متر, آوومتر, اهم متر,مدل TES – 2360
مولتی متر دیجیتال, آوومتر, اهم متر, مدل TES – 2800
مولتی متر, آوومتر, اهم متر, دیجیتال مدل TES – 2801
مولتیمتر ,حرفه ای دیتالاگر آوومتر, اهم متر, مدل PROVA903
دور سنج لیزری,تاکومتر, مدلRM – 1500 به همراه آداپتور اتصال
دور سنج لیزری,تاکومتر, مدلRM – 1501 به همراه آداپتور اتصال
کلمپ آمپرمتر , مدل TES – 3050
کلمپ آمپرمتر, مدل TES – 3063 (HVAC )
کلمپ آمپرمتر, HVAC , مدل TES-3079K
کلمپ آمپرمتر, مدل TES –3091 R
کلمپ آمپرمتر, مدل TES – 3092
کلمپ آمپر متر, مدل CM02
کلمپ آمپر متر, مدل CM03
کلمپ آمپرمتر, TES-3096T
کلمپ آمپرمتر, PROVA 2009
کلمپ آمپرمتر, 3 فاز مدل PROVA 6600
کلمپ آمپر متر,مدل PROVA 2000
کلمپ میلی آمپرمتر ,میلی آمپر متر, مدل PROVA 11
کلمپ آمپر متر AC/DC , مدل TES-3092
کلمپ آمپرمتر, مدل TES-3091
کلمپ آمپرمترAC/DC , مدل TES-3910
خازن سنج, مدل TES – 1500
تستر عایق,میگر, مدل TES -1601
تستر عایق,میگر, مدل TES – 1600
تستر عایق, میگر,مدل TES – 1604
تستر عایق,میگر, (گیگا اهم) مدل TES-3660
ارت تستر,ارت سنج, مدل TES-1605
ارت تستر کلمپی ,ارت سنج کلمپی, مدل PROVA 5601
تستر زمین,ارت سنج, ارت تستر, مدل TES – 1700
پاور آنا لایزر کلمپی, پاورآنالیزر تک فاز و سه فاز ,مدل TES – 3600
پاورآنالایزر 3 فاز و تک فاز , مدل PROVA 6830+6803
پاور آنالایزر , مدل WM-03
پاورآنالایزر هارمونیک, کلمپی مدل PROVA-6200
پاورآنالایزر 100 آمپر , هارمونیک آنالایزر, مدل PROVA -23
کلمپ هارمونیک, قابل انعطاف, مدل AFLEX-3003
پاورآنالایزر کلمپی قابل انعطاف , مدل AFLEX-3005
انالیزور کیفی قدرت , مدل AFLEX 6300
کلمپ آمپر متر قابل انعطاف , مدل AFLEX-3001
کلمپ امپر متر قابل انعطاف , مدل AFLEX-3002
ترمو بادسنج ,بادسنج ,سرعت سنج باد ,مدل AVM-301
بادسنج, ترموبادسنج, سرعت سنج باد, مدل AVM-305
بادسنج, ترمو باد سنج, سرعت سنج باد ,مدلAVM-03
فلو سنج باد,بادسنج, دبی سنج باد, سرعت سنج باد ,مدلAVM-07
باد سنج هات وایر دیتالاگر, بادسنج ,هات وایر ,مدل TES-1341
باد سنج هات وایر , هات وایرمدل TES-1340
تستر باطری,باطری تستر, مدلTES-33
باطری تستر,تستر باطری, مدل TES-32
میلی اهم متر, رومیزی مدلTES-700
میکرو اهم متر, رومیزی مدلTES-710
پراب سوسماری کلوین, PROVA-700/710/200
پراب 4 رشته فنری مخصوص PROVA-700/710
تستر کابل شبکه, مدل TES-46
تسترکابل شبکه , مدلTES-45
مولتی کالیبراتور, کالیبراتور چندمنظوره, سیگنال کالیبراتور, مدل PROVA ICAL
مولتی کالیبراتور,کالیبراتورجریان, کالیبراتوردما, کالیبراتور ولتاژ, مدل PROVA 123
کالیبراتور دما, مدل PROVA 125
لوپ کالیبراتور, مدل PROVA100
کالیبراتورصداسنج,(2 کاناله) صداسنج, مدل TES-1356

منبع تغذیه ,قابل برنامه ریزی, مدلPROVA 8000
منبع تغذیه پاور سیوینگ, مدل PROVA8500 ,
سولار پاورمتر, پیرانومتر, تشعشع سنج خورشید,(پراپ جدا) مدل TES-132
سولار پاورمتر,پیرانومتر, تشعشع سنج خورشید,(پراپ سرخود) مدل TES-1333
سولار پاورمتر,پیرانومتر, دیتالاگر,تشعشع سنج خورشید,مدل TES-1333R
سولار پاورآنالایزر, تسترفتوولتائیک , مدل PROVA200
سولار پاورآنالایزر, تستر فتوولتائیک, مدل PROVA210
سولار سیستم آنالایزر, بهمراه کلامپ هاو پایرومتر, تستر فتوولتائیک, مدل PROVA1011+SOLAR15+21
شبیه ساز نور خورشید, مدل TES-SS1
پارتیکل کانتر ,غبارسنج, مدل TES-5110
پارتیکل کانتر, غبار سنج, شمارنده جرم ذرات, مدل TES-200
آنالیزور رنگ ,کالرمتر, مدل TES-135
WBGTمتر, استرس گرمایی, مدل TES-1369


نمایندگی انحصاری کمپانی TES&PROVAتایوان در ایران شرکت صائن
در ضمن این شرکت مفتخر است در زمینه واردات و عرضه اقلام ذیل در خدمت شما هم میهنان عزیز با شد:

صداسنج, صوت سنج, دسیبل سنج, صداسنج آنالیزوردار, نورسنج, لوکس متر, لایت متر, درخشندگی سنج, فلوکس متر, لومن متر, لومینانس متر, کلوین متر, لومینومتر, نویزدزیمتر, دزیمترصدا, ترمومتر, ترمومتردیتالاگر, ترمومترلیزری, ترمومتر اشعه ای , ترمومترتفنگی, دماسنج, دماسنج لیزری, حرارت سنج, حرارت سنج لیزری ,پراب میله ای , پراب سطحی, پراب سیمی,ترمومترحافظه دار, رنگ سنج نور, chroma متر, سولارمتر, پیرانومتر, سولارپاورمتر, سولارپاورآنالایزر, تستر فوتوولتائیک, تستر فتوولتائیک, سولارسیستم آنالایزر, شبیه ساز نورخورشید,باد سنج, سرعت سنج باد, ترموبادسنج, دبی سنج باد, فلوسنج باد, بادسنج هات وایر, هات وایر, گوس متر, تسترمیدان مغناطیسی, تسلامتر, گوس متر تک محوره, گوس متر سه محوره, EMFتستر, RFمتر, ELF ...

تلفن: 021-88936611 09124801951-09127095694
Email:
منطقه: تهران
آدرس: تهران-بلوار کریم خان زند- خیابان حافظ-جنب پل اول – پلاک 408 طبقه اول

http://www.saenco.com

به اشتراک بگذارید:

تماس با آگهی دهنده (شرکت صائن)
در مورد: فروش انواع تجهیزات تست و اندازه گیری

نام:

موبایل:

ایمیل:

پیام:

کلمات کلیدی:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

لطفا از پرداخت وجه قبل از دریافت کالا یا خدمات خودداری نمایید. سایت ایفروش مسوولیتی در مورد آگهی ها ندارد

13066
بازدید27/3/98
پخش/فروش ماژول تابلوروان-مین برد-پاور-قاب و... تابلو روان و تلویزیون شهری

پخش/فروش ماژول تابلوروان-مین برد-پاور-قاب و... تابلو روان و تلویزیون شهری
شرکت مهندسی جام نور    واردات و پخش انواع ماژول تابلو روان و تلویزیون شهری - پاور CL - قاب(فریم) و مینبرد ...
شرکت مهندسی جام نور،    تهران،   تماس: 021-66716529

27/3/98
دیود - تریستور - خازن - پل دیود - ولوم ده دور - ماژول - مقاومت - فیوز - ذغال جوش - دیود کوره - تریستور کوره

دیود - تریستور - خازن - پل دیود - ولوم ده دور - ماژول - مقاومت - فیوز - ذغال جوش - دیود کوره - تریستور کوره
سوپر الکتریک    فروشگاه سوپر الکتریک با چندین سال سابقه درامر فروش و پخش قطعات الکترونیک و برق صنعتی ...
شهاب كهن/سوپر الكتريك،    تهران،   تماس: 33945574
قيمت: 33945574

27/3/98
دیود  تریستور  ماژول خازن مقاومت  ولوم

دیود تریستور ماژول خازن مقاومت ولوم
فروشگاه سوپر الکتریک    فروش انواع دیود و تریستور با مارک های معتبر        قابل توجه ...
شهاب كهن/سوپر الكتريك،    تهران،   تماس: 33945574
قيمت: 33945574

27/3/98
انواع ترمومتر کلمپ متر مولتی متر

انواع ترمومتر کلمپ متر مولتی متر
فروشگاه سوپر الکتریک با چندین سال سابقه درامر واردات و فروش قطعات الکترونیک و برق صنعتی قادر به ارایه موارد ...
شهاب كهن/سوپر الكتريك،    تهران،   تماس: 33945574
قيمت: تماس بگیرید

27/3/98
خازن کندیل

خازن کندیل
واردات و توزیع خازن های DC مارک KENDEIL ایتالیا
شهاب كهن/سوپر الكتريك،    تهران،   تماس: 02133945574
قيمت: 33945574

27/3/98
PLC و بانک خازن

PLC و بانک خازن
اتوماسیون صنعتی کاسپین    برق صنعتی وابزار دقیق    PLC.HMI.SERVO ساخت تابلو برق قدرت و فرمان با قیمت ...
اتوماسیون صنعتی کاسپین،    تهران،   تماس: 0912-5025515

27/3/98
بانک خازن

بانک خازن
شرکت اتوماسیون صنعتی کاسپین        ساخت بانک خازن انفرادی و گروهی با بهترین قیمت و بالاترین ...
اتوماسیون صنعتی کاسپین،    تهران،   تماس: 09125025515

27/3/98
Eutech ph tester 30-پی اچ مترقلمی ph tester 30

Eutech ph tester 30-پی اچ مترقلمی ph tester 30
ph tester 30    eutech ph tester 30    دستگاه پی اچ متر قلمیph meter ph tester 30دارای مشخصات زیر:    دارای استاندار ...
amirelahi،    تهران،   تماس: 09121080157-22321197-26321172
قيمت: 000

27/3/98
پی اچ مترخاک-ph متر خاک-ph meter

پی اچ مترخاک-ph متر خاک-ph meter
در علم شیمی به لگاریتم معکوس غلظت یونهای هیدروژن در یک محلول pH‌ آن گفته میشود. این مقیاس از 0 تا 14 متغیر است ...
amirelahi،    تهران،   تماس: 09121080157-02122321197-02126321172
قيمت: 390000 هزارتومان

27/3/98
Phمتررومیزی میلواکی-ph meterرومیزیMilwaukee

Phمتررومیزی میلواکی-ph meterرومیزیMilwaukee
یکی از دستگاههایی که دارای بسیارکاربرد زیادی در تمامی آزمایشگاههاتحقیقاتی وکلینیکال دارد دستگاه PH meter Milwaukee ...
amirelahi،    تهران،   تماس: 09121080157-22321197-26321172
قيمت: 000

27/3/98
پی اچ متر قلمی هانا-Ph -phmeter 98107hanna-متر قلمی hanna

پی اچ متر قلمی هانا-Ph -phmeter 98107hanna-متر قلمی hanna
از دستگاه ph meterبرای اندازه گیری غلظت یون H+ در محلول استفاده میکنند اصولا دستگاهها و مدلهای زیادی در این راستا ...
mohebi،    تهران،   تماس: 09121080157-22321197-26321172
قيمت: 000

27/3/98
مرکز پخش انواع پاور سوئیچینگ های آیفون تصویری

مرکز پخش انواع پاور سوئیچینگ های آیفون تصویری
تجارت الکترونیک    مرکز پخش انواع پاور سوئیچینگ های آیفون تصویری همراه با گارانتی تعویض    برای ...
تجارت الکترونیک،    اصفهان،   تماس: 031-32354777

27/3/98
مرکز تعمیر قطعات کامپیوتر : مادربرد ، هارد ، گرافیک و پاور

مرکز تعمیر قطعات کامپیوتر : مادربرد ، هارد ، گرافیک و پاور
قبول تعمیرات از شرکتهای گارانتی و وارد کننده گان    حرفه ای ترین و مجهزترین مرکز با جدیدترین دستگاههای ...
ملی پایتخت،    تهران،   تماس: 02166954686-7

27/3/98
ال ای دی کلاهی , ال ای دی اوال , ال ای دی پاور , درایور ال ای دی

ال ای دی کلاهی , ال ای دی اوال , ال ای دی پاور , درایور ال ای دی
سمیکو(www.semico.co) در زمینه فروش انواع ال ای دی های کلاهی , ال ای دی اوال , ال ای دی پاور و در زمینه فروش انواع درایور ...
سمیکو،    تهران،   تماس: 66769524

27/3/98
شانه لیزری تقویت موی سر پاور گراو

شانه لیزری تقویت موی سر پاور گراو
پاور گراو جدید ترین شانه لیزری شخصی و خانگی دنیا ، رهایی از طاسی وریزش موها برای همیشه        شانه ...
مهرداد عابدی،    آذربايجان شرقي،   تماس: 04115265126
قيمت: 1950000

27/3/98
شانه لیزری تقویت موی سر پاور گراو کمب

شانه لیزری تقویت موی سر پاور گراو کمب
Pawer grow comb    پـــــــاور گــــراو کـــــمب    تنها محصول غیر دارویی جهت جلوگیری از ریزش و کمک ...
مهرداد عابدی،    آذربايجان شرقي،   تماس: 09144108300
قيمت: 1.950.000

27/3/98
آموزش نصب خازن

آموزش نصب خازن
آموزش نصب خازن | آموزش نصب آمپلی فایر| آموزش نصب سیستم های امنیتی|آموزش نصب ایموبلایزر|آموزش نصب ال سی دی پشت ...
لیلا محمدی،    تهران،   تماس: 09191080287
قيمت: مناسب

27/3/98

آموزش تعمیر پاور سوئیچینگ
آموزش تعمیر انواع UPS|آموزش تعمیر پاور سوئیچینگ    آموزش تعمیرات ، دانلود سرویس منوال یو پی اس ، نحوه ...
لیلا محمدی،    تهران،   تماس: 09191080287
قيمت: مناسب

27/3/98
 نمایندگی محصولات کمپانی Memmert آلمان : آون ، انکوباتور ، بن ماری ، آون خلاء ، انکوباتور CO2 در حجم های مختلف

نمایندگی محصولات کمپانی Memmert آلمان : آون ، انکوباتور ، بن ماری ، آون خلاء ، انکوباتور CO2 در حجم های مختلف
به نام خدا    کمپانی ممرت آلمان یکی از معروفترین سازندگان لوازم آزمایشگاهی در دنیا می باشد که طرفداران ...
بازرگانی بین المللی کیمیا تجهیز طایی،    تهران،   تماس: 77132237-77132238- 09122308194

27/3/98
فروش رسمی انکوباتور CO2 و انکوباتور یخچالدار در حجم های مختلف از کمپانی Memmert آلمان

فروش رسمی انکوباتور CO2 و انکوباتور یخچالدار در حجم های مختلف از کمپانی Memmert آلمان
انکوباتور CO2 دار استاندارد INC 108 دیجیتال 108 لیتری    انکوباتور CO2 دار INC 108 T2T3دیجیتال 108 لیتری    انکوباتور ...
بازرگانی بین المللی کیمیا تجهیز طایی،    تهران،   تماس: 77132237-8