Search

آدينه 1 شهريور 1398

منو

آگهي هاي صنعت

صنعت » مواد شیمیایی

فروش تجهبزات ازمایشگاهی مواد شیمیایی دانشگاهی وصنایع غذایی

تحهیزات ازمایشگاهی رادین -09132090270
متانول مرک ١٠۶٠٠٧ هر لیتر
siver nitrate نیترات نقره ۵٠ گرمی مرک ١٠١۵١٠
تیترازول سولفوریک ١ دهم مرک ١٠٩٩٨۴
potassium chromate پتاسیم کرومات ٢۵٠ گرمی مرک
٢ لیتری / متانول مجللی ۵
تیترازول نیترات نقره ١ دهم ١٠٩٩٩٠
تیترازول تیو سولفات سدیم ١٠٩٩۵٠
٢ لیتری / ان هگزان مجللی ۵
n hexan 1l sigma ان هگزان 15671
مرک هر لیتر acid acetic اسید استیک گلاسیال ١٠٠٠۵۶
boric acid 100165 1kgr اسید بوریک ٢مر ک
کواکس ٢۵ سی سی کیو لب
اسید سولفوریک ٢.۵ شرلا
کلرید ریک اسید شرلا ٢.۵ لیتری
تیترازول سود ١ دهم مرک ١٠٩٩۵٩
الکترولیت ١ لیتری
G جبرلیک اسید ١گرمی 7645
M ملیبیوز ۵ گزمی 5500
ایندول استیک اسید ۵ گرمی 3 i2886 iaa
R دی رافینور پنتا هیدرات ۵گرمی 0250
نفتالین استیک اسید ۵گرمی 1
A ال اربینوز ۵ گرمی 3256
M ملیبیوز ١ گزمی 5500
T دی تری هالوز ١٠ گرمی 0167
تیترازول امونیوم تیو سیانات ١٠٩٩٠٠
ساکاروز مرک ٢ یک ١کیلو گرم ١٠٧۶۵٣
کم لب ١لیتری Fehling A فهلینگ
کم لب ١ لیتری fehling B فهلینگ
مرک ٢.۵ لیتری ١٠۴٣۶٨ هرلیتر n-hexan ان هگزان
potassium cyanide پتاسیم سیانید ١٠۴٩۶٧ مرک ٢۵٠ گرم
c6289 charcol act کربن اکتیو -چارگول اکتیو ١٠٠ گرمی
١k merck sodium hedroxide pelle سود ١٠۶۴۶٢
شماره ١ DPD قرص کلر
potassium tellurite biomark تلوریت پتاسیم ۵ گرمی
charcoal activate pow کربن اکتیو چارگول ١٠٢١٨۴ مرک
هر لی nitric acid نیتریک اسید مرک ٢.۵ لیتری 100456
ph 0-14 کاغذ پی اچ مرک ١٠٩۵٣۵
Eriochrome bla مرک ٢۵ گرمی ١٠٣١ ٧٠ T اریو کرم بلک
Murexide (ammonium pur موروکساید مرک ٢۵ گرمی ١٠۶١۶١
chloroform sigma کلروفرم ١ لیتری زیگما 132950
Ammonium sulfate امونیوم سولفات مرک ١ کیلویی 101216
پی بی اس pbs sigma p8313 for 1l با فر فسفات سالین
hams f 10 همز اف ۵٠٠ ١٠ cc n6908 sigma
fluconazole f8929 sigma فلوکونازول ١٠٠ ملی گرم
هر لیتر ethanol اتانول مرک ٢.۵ لیتری 100986
sodium hydroxid تیترازول سود ١ نرمال مرک 109956
pbs phosphate buffered sigma p4417 50tab پی بی اس
Iodine resublimed 104761 100gr ید مرک
rpmi r8758 sigma 500cc ار پی ام ای ١۶۴٠
fcs eurpbio h5971 1 500cc اف سی اس بروبیو فرانسه
penesilin esterptpmasin p0781 100cc پنسلسن استرپت
cholranphenicol bio bi کلرامفنیکول ۵گرمی 9054
streptomycin s استریپتوماسین ۵گرمی 6501
d glucose merck گلوکز مرک 104074
trichloroacticacid pa تری کلرو استیک اسید ١٠٠ گرمی 1
trichloroacticacid pa تری کلرو استیک اسید ٢۵٠ گرمی 1
trichloroacticacid pa تری کلرو استیک اسید 100810
amikacin sigma a امیکاسین ۵گرمی 1774
clindamycin sigma c کلیندوماسین ١٠٠ میلی گرم 5226
gentamycin sigma g جنتامایسین ۵٠ میلیگرم 3632
amphotericin b a امفوترسین بی ۵٠ میلیگرم 9528
houres serum h سرم اسب ١٠٠ سی سی 1270
canada balsam c کانادا بالزام ١٠٠ سی سی 1795
phenol liq p فنل مایع ١٠٠ سی سی 9346
lighte green l 5382 sigma لایت گرین ۵ گرمی
fast green sigma f فست گرین ۵ گرمی 7252
fuchin 15937 merck فوشین ٢۵ گرمی مرک
bil salt b8756 sigma بایل سالت ٢۵ گرمی
socrose merck 1 k ساکاروز مرک 107687
socrose merck 1 k ساکاروز مرک 107651
yeast extrac quelab یست اکستراک ۵٠٠ گرمی
carbol fuchsin bdh کربو ل فوشین ۵ گرمی
ox bile bil bovin sigma b8381 25gr اکس بایل
tween 80 1l توئین ٨٠ مرک 822187
tween 20 1l توئین ٢٠ مرک 822184
Cresyl Violet acetate c5042 10gr sigma کرزول ویولت
188972 aldrich 10 gr - 3,3-Diphenyl-1-propanol تر
N-Methyl-N-trifluoroacetamide 69479
agrose اگاروز گرمی باز
l7900 sigma sodium dl lactate سدیم دی ال لاکتات
sodium l ascorbate a7631 25gr sig سدیم ال اسکوربات
Hydrogen peroxide solution اب اکسیژنه ٢.۵ لیتری
dmem / f12 gibco 31331 دی ام ای اف ١٢
chargol active کربن اکیو صنعتی چینی
jacobi chargol active کربن اکیو صنعتی جاکوبی
5 سولفو سالسلیک ٨٠٠۶٩١ sulfosalicylic acid merck
potassium permangate 1 kgr پتاسیم پرمنگنات 105080
dmem 32430 sigma 500cc دی ام ای ام
pen strep 100cc psl پنسترپ پنسلین استربتو مایسن 01
١٠٠cc sigma t4174 edta tripsin ا دی تی ا تریبسین
fcs euro bio 100cc اف سی اس یرو بیو
evans blue5 gr merck اوانس بلو 103169
انگ silicone greasil 100gr چسب سیلیکون سیلیکون گریس
اب اکسیژنه ایرانی ١لیتری
titrasol buffer 4 merck 109884 تیترازول بافر ۴
titrasol buffer 7 merck 109887 تیترازول بافر ٧
hyderochoric acid تیترازول اسید کلرید ریک 109973
دی اتیل اتر ٢.۵ پارس
کلرو فروم مجللی ٢.۵ لیتری
dpph sigma d9132 1gr دی پی پی اچ زیگما
hydrochloic acid 2.5l کلرید ریک مرک 100317
ethephon 100mgr sigma c اتفون 0143
poly E T 6000 sigma 81253 sigma پلی اتیلن گلیکول 2
Sodium hydroxide pellets 106498 merck 1kgr سود مرک
metanol merck 2.5 lit متانول ١٠۶٠٠٩ مرک
١٠٠gr Q socrose ساکاروز
d maltose 100gr Q دی مالتوز
potassium sulfate 1kgr سولفات پتاسیم کم لب 1174
١kgr potassium sodiu نمک راشل سدیم پتاسیم تار شرلا
الکل امیلیک شرلا ١ لیتری
بوتیل الکل ١ لیتری شرلا
١kgr tri sodium citraite تری سدیم سیترات شرلا
formaldehyde 104002 merck 2.5l فرمالین ٣٧ % مرک
اسید سولفوریک ١٠٠٧٣١ مرک ٢.۵ لیتری
سدیم سالسیلات ٢۵٠ گرمی شرلا
b-gluctonidase g7071 sigma 2ml بتا گلوکتانیداز
dmem d6046 low sigma 500cc دی ام ای ام
pbs p3813 sigmafor 1l پی بی اس
dmso d8418 100cc sigma دی ام اس او
fbs gibco 10270 500ml اف بی اس جیبکو
sulfate سولفات مس ۵آبه شرلا
boric acid merck 100165 1kgr اسید بوریک
hardness 1 buffer 100ml hach cat:424- هاردنس ١ هک 32
mineral stabilizer 50ml hach c منیرال استابیلاز هک
دگزامتازون باز
اریترومایسین باز
پرژسترون باز
n hexan pars ان هگزان پارس ٢.۵ لیتری
بافر ۴ ایرانی
بافر ٧ ایرانی
سیلیکاژل باز ابی
isoamyl alcho ایزو امیل الکل ٢.۵ شرلا
Magnesium oxide 105862 merck 1kgr اکسید منیزیم
n hexan scharlu ان هگران شرلا ۴ لیتری
titrasol buffer 10 merck 109890 تیترازول بافر ١٠
zinc acetate applichem 1kgr استات روی اپلی کم
1نفتالین استیک اسید naa ggr sigma 5gr n0640
3ایندل استیک اسید iba 5gr sigma i5386
wrighte eosin merck رایت مرک 109278
Ammonium heptamolybdate 250gr امونیوم هپتا ١٠١١٨٢
ماینوکسیدیل المانی باز
dmso 10ml دی ام اس او سیناژن
bromo crosol pure pure m بروموکرزول پورپور ٢۵ گرمی
سود ایرانی ۵کیلیویی
metylen blue 25gr appl متیلن بلو
phenol phetaleine chamlab 100gr فنل فتالیین
di crolro methan دی کلرومتان ایرانی ٢.۵ لیتری
cycocel 5gr sigma c سایکوسل 4049
p پروپانول هیدرو کلراید ١گرمی 0884
a الیزارین رد ۵گرمی 5533
fehling a carlo erba کاابرو ١لیتری a فهلینک
fehling a carlo erba کاابرو ١لیتری b فهلینک
sigma c7698 1gr سیکلو هگزامید
fluka 25gr اوو o سافرانینین
کلرامفیکول شرلا ۵٠ گرمی
کلر ایرانی
١٠gr 10000 dexteran 1000 sigma d دکستران 9260
امونیاک شرلا ٢.۵
methanol hplc 4lit متانول شرلا ۴لیتری
اتانول ٢.۵ لیتری شرلا
دی سدیم هیدروژن فسفات ١٢ ابه باز ١٠۶۵٧٣
دی سدیم هیدروژن فسفات ١٢ ابه مرک ١٠۶۵٧٣
sodium bisulfte 100gr s سدیم بی سولفیت 8890
nitric acid نیتریک اسید ٢.۵ شارلو
acetone استون ٢.۵ شارلو
sodium chlorid 1k سدیم کلراید نمک 106404
Hydrogen peroxide 108597 merck اب اکسیژنه 2.5
Ammonia solution 25% merck امونیاک 105432
Chloroform extra merck2.5li کلروفرم 102431
Acetic acid (glacial) 100% 2.5l استیک اسید ١٠٠٠۶٣
itraconazole sigma i6657 100mgr ایتراکنازول
ttc 5gr t8877 sigma تی تی سی
novobiocin1gr n نوبیوسین 1628
1بوتانول شرلا ١ butanol 1l
soudim di hydrogen سدیم دی هیدروژن فسفات ١ ابه 6346
pottasum di chormate 104864 1kgr پتاسیم دی کرمات
tri potassum citate 1kgr تری پتاسیم سیترات شرلا
di sorbitol 250gr دی سوربیتول شرلا
tri pottassum citraite 1kgr تری پتاسیم سیترات 4956
lead acetate 1kgr استات سرب دو 7372
potassum oxalat 500gr پتاسیم اگزالات 5072
pottasum hydroxid 1kgr پتاس پتاسیم هیدروکسید 5032
sodium carbonat 1kgr سدیم کربنات 6398
di acetyl monoxim 250gr دی استیل مونکسیم 2918
sodium azaid 250gr سدیم ازاید 6688
thiosemi carbazide 25gr تیو سمی کاربازاید 8156
mercury ii chlorid جیوه کلراید مرکوری کلراید ١٠۴۴١٩
mercury ii chloride 50gr جیوه کلراید مرکوری کلراید
thymol blue 5gr تیمول بلو 8176
sodium iodate 100gr سدیم ایودات سدیم یوداید 6525
trehalose 25gr تری هالوز 108216
٢۵gr sigma سدیم تری پلی فسفات 238503
sulfanilic acid 250gr سولفانیلیک اسید 686
Chloroform extra merck 1l کلروفرم 102431
di sodium oxalat 250gr دی سدیم اگزالات 6557
potassium chromate 250gr پتاسیم کرومات 4952
تتری پلکس potassum edta 1kgr ا دتا پتاسیم 104819
تتری پلکس potassum edta 100gr ا دتا پتاسیم 104819
sodium acetat 1kgr merck سدیم استات 6265
ethanolamin 1l اتانول امین 800849
پنتان n amyalcol 1 phantanol 807500 ان امیل الکل 1
benzen 1l بنزن 1783
1نفتیل یونیکم ١ naphthol 250gr
sodium di hdrogen phos سدیم دی هیدروژن فسفات 6345
tri sodium citrate تری سدیم سیترات ۵ابه 6431
١kgr پتاسیم دی هیدروژن فسفات ۴٨٧١
di potasium hydrogen دی پتاسیم هیدروژن فسفات 5100
di sodium hydrogen phosph دی سدیم هیدروژن فسفات 65
sodium hydrogen carbonat سدیم هیدرژن کربنات 6323
methanol ٢.۵ هر لیتر l متانول کم لب
١l sodium thiosulfa تیترزول سدیم تیوسولفات کم لب
halamid 1kgr هالامید ١ کیلویی
di sodium 106559 دی سدیم هیدرژون فسفات 25
tiriplex pa 1kgr اد تا سدیم 108418
sigma اسید سولفوریک ١ لیتری 258105
Acetic acid (glacial) sigma 1l استیک اسید 6950 ...

نام: davoodian
تلفن: 0913200270
Email:
منطقه: تهران
آدرس: ارسال به تمام نقاط کشور

به اشتراک بگذارید:

تماس با آگهی دهنده (davoodian)
در مورد: فروش تجهبزات ازمایشگاهی مواد شیمیایی دانشگاهی وصنایع غذایی

نام:

موبایل:

ایمیل:

پیام:

کلمات کلیدی:

لطفا از پرداخت وجه قبل از دریافت کالا یا خدمات خودداری نمایید. سایت ایفروش مسوولیتی در مورد آگهی ها ندارد

138
بازدید1/6/98
واردات و فروش مواد اولیه فایبرگلاس و کامپوزیت -واردکننده هاردنر 50 درصد آلمانی

واردات و فروش مواد اولیه فایبرگلاس و کامپوزیت -واردکننده هاردنر 50 درصد آلمانی
واردات و فروش موادشیمیایی کامپوزیت و فایبر گلاس    فروش مواد شیمیایی کامپوزیت (Composite ) و فایبر گلاس ...
شیمی افسون،    تهران،   تماس: 02144502129

1/6/98
آراکس شیمی تولید کننده سود پرک

آراکس شیمی تولید کننده سود پرک
سود پرک 98 درصد محصول شرکت آراکس شیمی    پیژگی های سود پرک آراکس شیمی    1- خلوص بالا    2- ...
آراکس شیمی،    تهران،   تماس: 09120850450

1/6/98
سود پرک 98%

سود پرک 98%
آراکس شیمی تولید کننده و عرضه کننده وصادر کننده سود پرک 98 درصد با بسته بندی استاندارد اماده ی ارائه ی خدمات ...
آراکس شیمی،    تهران،   تماس: 09120850450

1/6/98
وارد کننده هاردنر 50%

وارد کننده هاردنر 50%
هاردنر CETEPOX1312-05 مناسب برای رزینهای اپوکسی می باشد کاربرد وسیع این هاردنر با ویستکوزیته پایین و لایه گذاری ...
شیمی افسون،    تهران،   تماس: 44502129
قيمت: 00

1/6/98
فرمولاسیون اب رادیاتور - شیشه شور- ضدیخ-اسپری داشبورد و لاستیک نانو

فرمولاسیون اب رادیاتور - شیشه شور- ضدیخ-اسپری داشبورد و لاستیک نانو
فرمولاسیون اب رادیاتور - شیشه شور- ضدیخ ارایه فرمولاسیون محصولات شییمیائی خودرو فرمولاسیون آب رادیاتور اتومبیل    فرمولاسیون ...
مهدی حاجی علی،    اصفهان،   تماس: 09132722551
قيمت: توافقی

1/6/98
فرمولاسیون اب صابون تراشکاری(زد وان) z1یا روغن حلشونده (White Oil)

فرمولاسیون اب صابون تراشکاری(زد وان) z1یا روغن حلشونده (White Oil)
ارائه فرمولاسیون و روشهای تولید صتعتی روغن حلشونده (آب صابون): جهت عملیات ماشینکاری روی فلزات آهنی و غیر آهنی    مشاوره ...
مهدی حاجی علی،    اصفهان،   تماس: 09132722551
قيمت: توافقی

1/6/98
فروش چسب کموزیل ۲۲۲،۲۱۱

فروش چسب کموزیل ۲۲۲،۲۱۱
فروش ویژه ی چسب لاستیک به فلز کموزیل،۲۲۲،۲۱۱،۲۳۱
احمد بهزمان،    تهران،   تماس: 09123581411

1/6/98
فروش اسانس سیب-اسانس مایع سیب-اسانس پودری سیب-APPLE

کرمی،    تهران،   تماس: 09129354082

1/6/98
فروش اسانس آلبالو-اسانس مایع آلبالو-اسانس پودری آلبالو

کرمی،    تهران،   تماس: 09129354082
قيمت: 0

1/6/98
فروش اسانس هلو-اسانس مایع هلو-اسانس پودری هلو-PEACH

کرمی،    تهران،   تماس: 09129354082
قيمت: 0

1/6/98
فروش اسانس برگاموت-برگاموت-چایی-رنگ چایی- عصاره چایی - bergamot essential

کرمی،    تهران،   تماس: 09129354082
قيمت: 0

1/6/98
فروش اسانس وانیل-اسانس پودری وانیل-اسانس وانیل مایع vanilla essential-

کرمی،    تهران،   تماس: 09129354082
قيمت: 0

1/6/98
فروش اسانس بلوبری-اسانس مایع بلوبری- essential oil

کرمی،    تهران،   تماس: 09129354082
قيمت: 0

1/6/98
فروش اسانس کره –اسانس مایع کره ESSIONAL  BUTTER-

کرمی،    تهران،   تماس: 09129354082
قيمت: 0

1/6/98
فروش اسانس انار-اسانس مایع انار- ESSENTIAL POMANGERANT

فروش اسانس انار-اسانس مایع انار- ESSENTIAL POMANGERANT
فروش اسانس انار-اسانس مایع انار- ESSENTIAL POMANGERANT                09129354082    02166538438
کرمی،    تهران،   تماس: 09129354082

1/6/98
 فروش اسانس عسل-اسانس مایع عسل-اسانس پودری- ESSENTIAL HONEY

کرمی،    تهران،   تماس: 09129354082
قيمت: 0
1234567891011بعدي آخر(1 تا 20 از بیش از 6911 مورد)
سود پرک 98%
آراکس شیمی
تلفن:09120850450
آراکس شیمی تولید کننده سود پرک
آراکس شیمی
تلفن:09120850450
وارد کننده هاردنر 50%
شیمی افسون
تلفن:02144502129
فروش چسب کموزیل ۲۲۲،۲۱۱
احمد بهزمان
تلفن:09123581411
پخش لوله و پروفیل استیل
پارس استیل ایرانیان
تلفن:02166391714
فروش ویژه کلر
صدای آب دریا
تلفن:02177714771
محصولات پودری لبنی
غفاری
تلفن:09121068693
قیمت میلگرد استیل دو فازی DUPLEX - 2205
ایمان لاجوردی
تلفن:02166394954
قیمت میله ششپر 304
ایمان لاجوردی
تلفن:02166394954
قیمت میلگرد استیل 420 (1.4021 ) (x20Cr13 )
ایمان لاجوردی
تلفن:02166394954