Search

يكشنبه 24 شهريور 1398

منو

آگهي هاي خدمات

خدمات » بیمه

بیمه عمروسرمایهگذاری-طرح خانواده بیمه پارسیان :

بیمه عمروسرمایهگذاری-طرح خانواده بیمه پارسیان :

همه ما تمایل داریم:
برای تامین آینده خود و خانواده برنامهریزی کرده و زندگی شادی را فراهم نماییم.
نگرانیهایمان را در خصوص بروز اتفاقات ناگوار کاهش داده و از خانواده خود در برابر این حوادث حمایت نماییم.
پشتوانه مالی مناسبی را برای خود و خانواده تامین نماییم. اما برای برآورده شدن این تمایلات ، چگونه میتوان برنامهریزی و اقدام کرد؟
شرکت بیمه پارسیان به منظور برآورده شدن این تمایلات، کاهش نگرانیها در خصوص وقوع حوادث ناگوار احتمالی و فرآهم آوردن امکان سرمایهگذاری مناسب، طرح بیمه جامع خانواده را ارائه نموده است. این بیمهنامه بگونهای طراحی شده است که نه تنها سرمایههایی را بلافاصله پس از فوت سرپرست خانواده برای سایر اعضای خانواده تامین میکند، بلکه پشتوانه مالی مناسبی را نیز برای پایان قرارداد حتی در صورت فوت سرپرست فراهم خواهد کرد.

بیمه جامع خانواده پارسیان چیست؟
بیمه جامع خانواده پارسیان با هدف ارائه پوششهای بیمهای به اعضای خانواده در قالب یک بیمهنامه جامع، و فراهم آوردن امکان سرمایهگذاری مدون مبالغ خرد پرداختی شما ایجاد شده است. در این طرح شما میتوانید با پرداخت یک حقبیمه برای حداکثر 4 نفر از اعضای خانوادهتان، علاوه بر اینکه سرمایه مطمئن و مناسبی را برای خود و خانوادهتان تامین مینمایید، به صورت مجزا از پوششهای بیمهای برخوردار شوید. ضمن آنکه در این بیمهنامه درصورت فوت سرپرست (بیمهشده اول) زودتر از بیمهشده دوم، بیمهنامه همانند قبل و بدون پرداخت حقبیمه تداوم یافته و اندوخته سرمایهگذاری بیمهنامه به همان ترتیب انباشته میشود.

چه مزایایی برای شما و خانوادهتان ایجاد مینماید؟

• ارائه پوششهای بیمهای برای حداکثر 4 نفر از افراد خانواده
• امکان استفاده از پوششهای بیمهای از بدو تولد تا 70 سالگی
• انتخاب سرمایه فوت و پوششهای بیمهای به صورت مجزا برای هر یک از افراد خانواده
• انعطاف در تعیین مبالغ حق بیمه پرداختی و نحوه پرداخت آن بصورت (ماهانه، سهماهه، ششماهه، سالانه و یکجا)
- میتوانید به منظور سرمایهگذاری بیشتر، مبلغی را تحت عنوان حق بیمه اولیه در ابتدای هر سال بیمهای علاوه بر حق بیمه منظم بیمهنامه پرداخت نمایید.
• امکان تغییر شرایط بیمه نامه در طول مدت قرارداد
• امکان افزایش حقبیمه پرداختی در ابتدای هر سال بیمهای
• تخصیص سود تضمینی سالانه 15% بصورت روزشمار به حساب اندوخته بیمهنامه
• دریافت سود مشارکت در منافع معادل 85% سود مازاد تحقق یافته علاوه بر سود تضمینی (سود قطعی تخصیص یافته بر روی مبالغ اندوخته بیمهنامهها در سال 1388، 1389 و 1390 به ترتیبمعادل 24% ، 26% و 26.5% بوده است.)
• امکان دریافت اندوخته بیمهنامه بصورت یکجا و یا در قالب مستمری در پایان قرارداد


امکان استفاده از صندوق اندوخته بیمه نامه از انتهای سال دوم قرارداد
 ≥ دریافت وام بدون ضامن و وثیقه تا سقف 90% ارزش بازخریدی بیمهنامه
 ≥ امکان برداشت از صندوق اندوخته بیمهنامه برای رفع بخشی از نیازهای مالی خانواده

پوششهای بیمهای در این بیمهنامه شامل چه تعهداتی است؟

ارائه پوشش فوت به هرعلت برای هریک از اعضای خانواده بصورت مجزا

ارائه پوشش ویژه معافیت در صورت فوت مقدم بیمه شده اول
- در این بیمهنامه، در صورتی که بیمهشده اول زودتر از بیمهشده دوم فوت نماید، علاوه بر اینکه اعضای خانواده از پرداخت کل حقبیمه تا پایان قرارداد معاف خواهند شد، پوششهای بیمهای نیز برای سایر افراد خانواده ادامه داشته و ارزش بازخریدی بیمهنامه همانند قبل رشد خواهد یافت.


امکان بهرهمندی از سایر پوششهای اضافه بیمهای:

o دریافت سرمایه فوت بر اثر حادثه تا چهار برابر سرمایه فوت اصلی قرارداد در صورت فوت هر یک از اعضای خانواده بر اثر حادثه
o کمک هزینه درمانی برای بیماریهای پرهزینه شامل انواع سرطانها، سکته قلبی و مغزی، عمل قلب باز و پیوند اعضای اصلی بدن تا سقف 300 میلیون ریال
o پوشش دریافت غرامت نقص عضو یا از کارافتادگی دائم ناشی از حادثه برای هر یک از اعضای خانواده.

مزایای ویژه طرح بیمه جامع خانواده پارسیان چیست؟

• محاسبه سود به صورت روزشمار
در این حالت در هر زمان از سال بیمهای که بیمهگذار درخواست استفاده از صندوق اندوخته را داشته باشد از قبیل دریافت وام یا برداشت، سود اندوخته سرمایهگذاری و پرداختهای در خلال آن سال به صورت روز شمار محاسبه شده و قابل استفاده میباشد. لازم به ذکر است که عدم پرداخت سود روز شمار به موجودی اندوخته باعث میشود که استفادهکنندگان به طور متوسط از 10%-5% منافع اندوخته محروم گردند که این امر در بیمهنامه عمروسرمایهگذاری پارسیان پوشش داده شده است.

• دریافت سود تشویقی در صورت پرداخت حقبیمه زودتر از تاریخ سررسید
مبنای تخصیص سود در این بیمهنامه براساس تاریخ پرداخت حقبیمه بوده نه تاریخ سررسید، بنابراین درصورت پرداخت حق¬بیمه زودتر از تاریخ سررسید، مبلغ پرداختی به اندوخته اضافه شده و از همان تاریخ مشمول محاسبه سود میگردد. این ویژگی باعث افزایش مبلغ اندوخته و افزایش نفع سرمایهگذاری برای بیمهگذار خواهد شد.

• عدم وجود جریمه دیرکرد در پرداخت حقبیمه
در صورتی که حقبیمهها دیرتر از سررسید پرداخت گردد، از همان روزی که پرداخت صورت گرفته به حق بیمه سود تعلق خواهد گرفت و جریمهای بابت دیرکرد تعلق نخواهد گرفت. به علاوه تا زمانی که بیمهنامه دارای ذخیره است پوششهای فوت و اضافی به قوت خود باقی خواهند بود و بیمهگذار میتواند اقساط خود را ادامه دهد.

• امکان تغییر تمام شرایط بیمهنامه از جمله میزان و نحوه پرداخت، پوششهای بیمهای، ... در حین قرارداد

• عدم تعلیق بیمهنامه در صورت تاخیر در پرداخت حق بیمه و داشتن ارزش بازخریدی

برخی از معافیتهای ناشی از خرید این بیمهنامه:

o معافیت سرمایه دریافتی از پرداخت مالیات بر درآمد
o معافیت از قوانین انحصار وراثت
o مصون بودن سرمایه بیمه دریافتی از ادعای طلبکاران

یا تماس بگیرید
با تشکر - نمایندگی بیمه پارسیان کد 111120
مشاوره رایگان - مهندس جهانگیروند : 09125263382
تلفن و پیامک به همین شماره : 02144757303
اطلاعات بیشتر در سایت :
http://parsianinsurance.ir
ایمیل : electronicshomal@yahoo.com


======================================================
بیمه عمر و سرمایه گذاری انفرادی بیمه پارسیان :آیا تا بحال برای تامین مالی ایام بازنشستگی فکر کردهاید؟ آیا مایل نیستید علاوه بر حقوق بازنسشتگی و پاداشهای پایان خدمت، سرمایه یا مستمری به عنوان مکمل آن داشته باشید؟ برای تامین آتیه فرزندانتان و فراهم آوردن سرمایهای مناسب برای آنان چه برنامهای دارید؟

برای کاهش تبعات ناگوار حوادث و اتفاقات چه برنامهای دارید؟ آیا میدانید درمان بیماریهای صعب العلاج چه مخارج سنگینی دارد؟
قطعا بارها به این موضوعات فکر کردهاید و معمولا تلاش میکنید تا با پسانداز مبالغ مختلف، پشتوانه مالی مناسبی برای خود و خانواده فراهم کنید اما همواره نگران آن هستید که با وجود تورم ارزش پساندازها کاهش خواهد یافت. برای حفظ ارزش پساندازهای خود چه راهحلی دارید؟
بیمه عمر و سرمایهگذاری پارسیان این امکان را برای شما فراهم آورده است که با پسانداز مبالغ اندک، ضمن استفاده از پوششهای بیمهای و کاهش تبعات سنگین حوادث و اتفاقات ناگوار زندگی، امکان سرمایهگذاری حقبیمههای پرداختی فراهم گردد تا بدین ترتیب ضمن حفظ قدرت خرید پساندازها، سرمایهای مطمئن و مناسب برای استفاده شما و یا دیگر اعضای خانواده تشکیل گردد.
ضمنا بیمه پارسیان آمادگی خود را جهت مذاکره و ارائه بیمه عمروسرمایهگذاری به عنوان محصول ممتاز خود به بصورت جمعی به کارکنان سازمانها اعلام میدارد. انعقاد قرارداد بصورت جمعی دارای مزایا و تخفیفات خاصی است که برای اطلاع از این مزایا میتوانید با واحد عمر انفرادی شرکت بیمه پارسیان و یا نمایندگیهای بیمه پارسیان در سراسر کشور تماس حاصل فرمایید.

بیمه عمروسرمایهگذاری چیست؟
شما بر پایه نیازهای خود و خانو ...

تلفن: 02144757303 - 09125263382
Email:
منطقه: تهران
آدرس: ستارخان - روبروی برق آلستوم - بیمه پارسیان

http://parsian-bimeyebartar.blogfa.com

به اشتراک بگذارید:

تماس با آگهی دهنده (مبين جهانگيروند)
در مورد: بیمه عمروسرمایهگذاری-طرح خانواده بیمه پارسیان :

نام:

موبایل:

ایمیل:

پیام:

کلمات کلیدی:
- - - - - - - - - - -

لطفا از پرداخت وجه قبل از دریافت کالا یا خدمات خودداری نمایید. سایت ایفروش مسوولیتی در مورد آگهی ها ندارد

1446
بازدید24/6/98

بیمه عمر پاسارگاد
آرامش شما هدف ما...            چرا بیمه پاسارگاد؟        بالاترین ارزش سهم ...
مهرداد عابدی،    آذربايجان شرقي،   تماس: 09144108300
قيمت: //call//

24/6/98
مشاوره در امور بیمه ای

مشاوره در امور بیمه ای
حکم سختی کار خود را از ما بخواهید    بازنشستگی خود را از ما بخواهید    کار فرمایان محترم – بیمه ...
شرکت کاسپین ارتباط عرشیا،    تهران،   تماس: 02165522363-09122972091

23/6/98
دستگاه تصفیه آب 400 گالنی waterfall

دستگاه تصفیه آب 400 گالنی waterfall
سیستم نیمه صنعتی 400 گالن waterfall با کیفیت عالی موجود است.    گروه بازرگانی سوآب پیشرو - کرج آب - تهران آب ...
سوآب پیشرو،    تهران،   تماس: 09123449620
قيمت: تماس بگیرید!

23/6/98
نرم افزار CRM ویژه نمایندگی های بیمه

نرم افزار CRM ویژه نمایندگی های بیمه
معرفی نرم افزار CRM ویژه نمایندگی های بیمه:    نرم افزار CRM مدیریت دفاتر بیمه طلوع به منظور جذب مشتریان ...
ایده پرداز طلوع،    تهران،   تماس: 02177613815

23/6/98
سرمایه گذاری در بیمه عمر

سرمایه گذاری در بیمه عمر
اگر سرمایه ایی اندک دارید!!    اگر نمیخواهید از رشد اقتصادی عقب بمانید!!    اگر فرزندانی دارید ...
احمد سهرابی،    تهران،   تماس: 0912776532

20/6/98
بیمه اموال ، اشخاص و مسئولیت در شیراز و استان فارس

بیمه اموال ، اشخاص و مسئولیت در شیراز و استان فارس
اعطای کد نمایندگی بیمه عمر و تامین آتیه    مشاوره و فروش    ارائه خدمات حضوری و غیرحضوری دراستان ...
بیمه پاسارگاد نمایندگی صناعی،    فارس،   تماس: 07132362646

16/6/98
نمایندگی مهندس فرشته توپی(بیمه ایران)

نمایندگی مهندس فرشته توپی(بیمه ایران)
نمایندگی مهندس فرشته توپی:صدور انواع بیمه نامه های بازنشستگی،ثالث،بدنه،مسئولیت،آتش سوزی،بیمه درمان تکمیلی ...
نمایندگی مهندس فرشته توپی(بیمه ایران)،    تهران،   تماس: 09129336915

14/6/98

بیمه ایران _ نمایندگی ساداتی
بیمه ایران _ نمایندگی ساداتی ( کد ۳۴۲۵۱ ) با سابقه فعالیت ۳۰ ساله در صنعت بیمه    فروش انواع مختلف بیمه ...
ساداتی /بیمه ایران ،    تهران،   تماس: 09127653995
قيمت: بر اساس قیمت تصویب شده بیمه مرکزی

14/6/98
تولید عمده آفتابگیر تبلیغاتی دایره بدون واسطه بهترین قیمت

تولید عمده آفتابگیر تبلیغاتی دایره بدون واسطه بهترین قیمت
آفتابگیر ماشین | انواع هدیه تبلیغاتی    این محصول از تابیدن نور آفتاب به داخل خودرو و درنتیجه ایجاد ...
حمید رضا افشاری/چاپیران،    تهران،   تماس: 33110402-33902033-33909290
قيمت: 3300

13/6/98
بیمه ایران تهرانپاس | شرق ( نقد و اقساط - تخفیف نقدی )

بیمه ایران تهرانپاس | شرق ( نقد و اقساط - تخفیف نقدی )
بیمه ایران تهرانپاس | شرق ( نقد و اقساط - تخفیف نقدی )    نمایندگی بیمه ایران کد 20626    تهرانپارس ...
بیمه ایران 20626،    تهران،   تماس: 02177721838

13/6/98
تخفیف ویژه بیمه بدنه شرکت بیمه ایران نمایندگی ابراهیمی | 25 درصد | تابستان 98

تخفیف ویژه بیمه بدنه شرکت بیمه ایران نمایندگی ابراهیمی | 25 درصد | تابستان 98
تخفیف بیمه بدنه ویژه شرکت بیمه ایران نمایندگی ابراهیمی | ۲۵ درصد | تابستان ۹۸        جشنواره ...
بیمه ایران 20626،    تهران،  

12/6/98
نمایندگی فروش بیمه در شیراز و شهرستان های استان فارس

نمایندگی فروش بیمه در شیراز و شهرستان های استان فارس
ارائه نمایندگی بیمه در شیراز و شهرستان های استان فارس ( مرودشت - کازرون - جهرم - لارستان - فسا - داراب - فیروزآباد ...
بیمه پاسارگاد نمایندگی صناعی ،    فارس،   تماس: 07132362646

9/6/98

بیمه ایران نمایندگی خرمی کد 5807
صدور انواع بیمه اتومبیل (ثالث-بدنه)، آتش سوزی (مسکونی، صنعتی، غیر صنعتی) حوادث، مسافرتی، درمان، مهندسی ، پزشکان، ...
نیلوفر خرمی،    تهران،   تماس: 09125111057

7/6/98
بیمه های اشخاص

بیمه های اشخاص
بیمه ایران تنها شرکت دولتی ایران در زمینه بیمه و شرکتی دولتی است که توانگری مالی آن کاملاً وابسته به دولت ...
آویژه سپاهان عالی قاپو،    اصفهان،   تماس: 09131709884

7/6/98
بیمه عمر

بیمه عمر
بیمه ایران تنها شرکت دولتی ایران در زمینه بیمه و شرکتی دولتی است که توانگری مالی آن کاملاً وابسته به دولت ...
آویژه سپاهان عالی قاپو،    اصفهان،   تماس: 09131709884

7/6/98
بیمه  اتومبیل

بیمه اتومبیل
بیمه ایران تنها شرکت دولتی ایران در زمینه بیمه و شرکتی دولتی است که توانگری مالی آن کاملاً وابسته به دولت ...
آویژه سپاهان عالی قاپو،    اصفهان،   تماس: 09131709884

7/6/98
بیمه آتش سوزی

بیمه آتش سوزی
بیمه ایران تنها شرکت دولتی ایران در زمینه بیمه و شرکتی دولتی است که توانگری مالی آن کاملاً وابسته به دولت ...
آویژه سپاهان عالی قاپو،    اصفهان،   تماس: 09131709884

7/6/98
بیمه مسئولیت

بیمه مسئولیت
بیمه ایران تنها شرکت دولتی ایران در زمینه بیمه و شرکتی دولتی است که توانگری مالی آن کاملاً وابسته به دولت ...
آویژه سپاهان عالی قاپو،    اصفهان،   تماس: 09131709884

7/6/98
بیمه بدنه اتومبیل با تخفیف عالی

بیمه بدنه اتومبیل با تخفیف عالی
صدور بیمه بدنه اتومبیلهای داخلی و خارجی با حداکثر تخفیف در بیمه رازی (نمایندگی شاه حسینی) ،بازدید و کارشناسی ...
شاه حسینی،    تهران،   تماس: ۰۹۱۲۱۸۲۰۶۳۴

3/6/98

بیمه شخص ثالث اقساط با چک
بیمه شخص ثالث با چک    50 حق بیمه نقدو مابقی طی 3 تا قسط    بیمه شخص ثالث در بیمه سرمداز دم قسط ...
نمایندگی کد 1694 بیمه سرمد خانم رسولی،    تهران،   تماس: 09213014113
1234567891011بعدي آخر(1 تا 20 از بیش از 402 مورد)
ناخن مصنوعی اسپورت و طرحدار ماردین آرت
بازرگانی گودرزی تنها
تلفن:09373172223
خدمات چاپ و صحافی و چسب بلیستر
ابراهیم کنعانی
تلفن:09109206972