Search

آدينه 9 اسفند 1398

منو

آگهي هاي خدمات

خدمات » بیمه

بیمه عمروسرمایهگذاری-طرح خانواده بیمه پارسیان :

بیمه عمروسرمایهگذاری-طرح خانواده بیمه پارسیان :

همه ما تمایل داریم:
برای تامین آینده خود و خانواده برنامهریزی کرده و زندگی شادی را فراهم نماییم.
نگرانیهایمان را در خصوص بروز اتفاقات ناگوار کاهش داده و از خانواده خود در برابر این حوادث حمایت نماییم.
پشتوانه مالی مناسبی را برای خود و خانواده تامین نماییم. اما برای برآورده شدن این تمایلات ، چگونه میتوان برنامهریزی و اقدام کرد؟
شرکت بیمه پارسیان به منظور برآورده شدن این تمایلات، کاهش نگرانیها در خصوص وقوع حوادث ناگوار احتمالی و فرآهم آوردن امکان سرمایهگذاری مناسب، طرح بیمه جامع خانواده را ارائه نموده است. این بیمهنامه بگونهای طراحی شده است که نه تنها سرمایههایی را بلافاصله پس از فوت سرپرست خانواده برای سایر اعضای خانواده تامین میکند، بلکه پشتوانه مالی مناسبی را نیز برای پایان قرارداد حتی در صورت فوت سرپرست فراهم خواهد کرد.

بیمه جامع خانواده پارسیان چیست؟
بیمه جامع خانواده پارسیان با هدف ارائه پوششهای بیمهای به اعضای خانواده در قالب یک بیمهنامه جامع، و فراهم آوردن امکان سرمایهگذاری مدون مبالغ خرد پرداختی شما ایجاد شده است. در این طرح شما میتوانید با پرداخت یک حقبیمه برای حداکثر 4 نفر از اعضای خانوادهتان، علاوه بر اینکه سرمایه مطمئن و مناسبی را برای خود و خانوادهتان تامین مینمایید، به صورت مجزا از پوششهای بیمهای برخوردار شوید. ضمن آنکه در این بیمهنامه درصورت فوت سرپرست (بیمهشده اول) زودتر از بیمهشده دوم، بیمهنامه همانند قبل و بدون پرداخت حقبیمه تداوم یافته و اندوخته سرمایهگذاری بیمهنامه به همان ترتیب انباشته میشود.

چه مزایایی برای شما و خانوادهتان ایجاد مینماید؟

• ارائه پوششهای بیمهای برای حداکثر 4 نفر از افراد خانواده
• امکان استفاده از پوششهای بیمهای از بدو تولد تا 70 سالگی
• انتخاب سرمایه فوت و پوششهای بیمهای به صورت مجزا برای هر یک از افراد خانواده
• انعطاف در تعیین مبالغ حق بیمه پرداختی و نحوه پرداخت آن بصورت (ماهانه، سهماهه، ششماهه، سالانه و یکجا)
- میتوانید به منظور سرمایهگذاری بیشتر، مبلغی را تحت عنوان حق بیمه اولیه در ابتدای هر سال بیمهای علاوه بر حق بیمه منظم بیمهنامه پرداخت نمایید.
• امکان تغییر شرایط بیمه نامه در طول مدت قرارداد
• امکان افزایش حقبیمه پرداختی در ابتدای هر سال بیمهای
• تخصیص سود تضمینی سالانه 15% بصورت روزشمار به حساب اندوخته بیمهنامه
• دریافت سود مشارکت در منافع معادل 85% سود مازاد تحقق یافته علاوه بر سود تضمینی (سود قطعی تخصیص یافته بر روی مبالغ اندوخته بیمهنامهها در سال 1388، 1389 و 1390 به ترتیبمعادل 24% ، 26% و 26.5% بوده است.)
• امکان دریافت اندوخته بیمهنامه بصورت یکجا و یا در قالب مستمری در پایان قرارداد


امکان استفاده از صندوق اندوخته بیمه نامه از انتهای سال دوم قرارداد
 ≥ دریافت وام بدون ضامن و وثیقه تا سقف 90% ارزش بازخریدی بیمهنامه
 ≥ امکان برداشت از صندوق اندوخته بیمهنامه برای رفع بخشی از نیازهای مالی خانواده

پوششهای بیمهای در این بیمهنامه شامل چه تعهداتی است؟

ارائه پوشش فوت به هرعلت برای هریک از اعضای خانواده بصورت مجزا

ارائه پوشش ویژه معافیت در صورت فوت مقدم بیمه شده اول
- در این بیمهنامه، در صورتی که بیمهشده اول زودتر از بیمهشده دوم فوت نماید، علاوه بر اینکه اعضای خانواده از پرداخت کل حقبیمه تا پایان قرارداد معاف خواهند شد، پوششهای بیمهای نیز برای سایر افراد خانواده ادامه داشته و ارزش بازخریدی بیمهنامه همانند قبل رشد خواهد یافت.


امکان بهرهمندی از سایر پوششهای اضافه بیمهای:

o دریافت سرمایه فوت بر اثر حادثه تا چهار برابر سرمایه فوت اصلی قرارداد در صورت فوت هر یک از اعضای خانواده بر اثر حادثه
o کمک هزینه درمانی برای بیماریهای پرهزینه شامل انواع سرطانها، سکته قلبی و مغزی، عمل قلب باز و پیوند اعضای اصلی بدن تا سقف 300 میلیون ریال
o پوشش دریافت غرامت نقص عضو یا از کارافتادگی دائم ناشی از حادثه برای هر یک از اعضای خانواده.

مزایای ویژه طرح بیمه جامع خانواده پارسیان چیست؟

• محاسبه سود به صورت روزشمار
در این حالت در هر زمان از سال بیمهای که بیمهگذار درخواست استفاده از صندوق اندوخته را داشته باشد از قبیل دریافت وام یا برداشت، سود اندوخته سرمایهگذاری و پرداختهای در خلال آن سال به صورت روز شمار محاسبه شده و قابل استفاده میباشد. لازم به ذکر است که عدم پرداخت سود روز شمار به موجودی اندوخته باعث میشود که استفادهکنندگان به طور متوسط از 10%-5% منافع اندوخته محروم گردند که این امر در بیمهنامه عمروسرمایهگذاری پارسیان پوشش داده شده است.

• دریافت سود تشویقی در صورت پرداخت حقبیمه زودتر از تاریخ سررسید
مبنای تخصیص سود در این بیمهنامه براساس تاریخ پرداخت حقبیمه بوده نه تاریخ سررسید، بنابراین درصورت پرداخت حق¬بیمه زودتر از تاریخ سررسید، مبلغ پرداختی به اندوخته اضافه شده و از همان تاریخ مشمول محاسبه سود میگردد. این ویژگی باعث افزایش مبلغ اندوخته و افزایش نفع سرمایهگذاری برای بیمهگذار خواهد شد.

• عدم وجود جریمه دیرکرد در پرداخت حقبیمه
در صورتی که حقبیمهها دیرتر از سررسید پرداخت گردد، از همان روزی که پرداخت صورت گرفته به حق بیمه سود تعلق خواهد گرفت و جریمهای بابت دیرکرد تعلق نخواهد گرفت. به علاوه تا زمانی که بیمهنامه دارای ذخیره است پوششهای فوت و اضافی به قوت خود باقی خواهند بود و بیمهگذار میتواند اقساط خود را ادامه دهد.

• امکان تغییر تمام شرایط بیمهنامه از جمله میزان و نحوه پرداخت، پوششهای بیمهای، ... در حین قرارداد

• عدم تعلیق بیمهنامه در صورت تاخیر در پرداخت حق بیمه و داشتن ارزش بازخریدی

برخی از معافیتهای ناشی از خرید این بیمهنامه:

o معافیت سرمایه دریافتی از پرداخت مالیات بر درآمد
o معافیت از قوانین انحصار وراثت
o مصون بودن سرمایه بیمه دریافتی از ادعای طلبکاران

یا تماس بگیرید
با تشکر - نمایندگی بیمه پارسیان کد 111120
مشاوره رایگان - مهندس جهانگیروند : 09125263382
تلفن و پیامک به همین شماره : 02144757303
اطلاعات بیشتر در سایت :
http://parsianinsurance.ir
ایمیل : electronicshomal@yahoo.com


======================================================
بیمه عمر و سرمایه گذاری انفرادی بیمه پارسیان :آیا تا بحال برای تامین مالی ایام بازنشستگی فکر کردهاید؟ آیا مایل نیستید علاوه بر حقوق بازنسشتگی و پاداشهای پایان خدمت، سرمایه یا مستمری به عنوان مکمل آن داشته باشید؟ برای تامین آتیه فرزندانتان و فراهم آوردن سرمایهای مناسب برای آنان چه برنامهای دارید؟

برای کاهش تبعات ناگوار حوادث و اتفاقات چه برنامهای دارید؟ آیا میدانید درمان بیماریهای صعب العلاج چه مخارج سنگینی دارد؟
قطعا بارها به این موضوعات فکر کردهاید و معمولا تلاش میکنید تا با پسانداز مبالغ مختلف، پشتوانه مالی مناسبی برای خود و خانواده فراهم کنید اما همواره نگران آن هستید که با وجود تورم ارزش پساندازها کاهش خواهد یافت. برای حفظ ارزش پساندازهای خود چه راهحلی دارید؟
بیمه عمر و سرمایهگذاری پارسیان این امکان را برای شما فراهم آورده است که با پسانداز مبالغ اندک، ضمن استفاده از پوششهای بیمهای و کاهش تبعات سنگین حوادث و اتفاقات ناگوار زندگی، امکان سرمایهگذاری حقبیمههای پرداختی فراهم گردد تا بدین ترتیب ضمن حفظ قدرت خرید پساندازها، سرمایهای مطمئن و مناسب برای استفاده شما و یا دیگر اعضای خانواده تشکیل گردد.
ضمنا بیمه پارسیان آمادگی خود را جهت مذاکره و ارائه بیمه عمروسرمایهگذاری به عنوان محصول ممتاز خود به بصورت جمعی به کارکنان سازمانها اعلام میدارد. انعقاد قرارداد بصورت جمعی دارای مزایا و تخفیفات خاصی است که برای اطلاع از این مزایا میتوانید با واحد عمر انفرادی شرکت بیمه پارسیان و یا نمایندگیهای بیمه پارسیان در سراسر کشور تماس حاصل فرمایید.

بیمه عمروسرمایهگذاری چیست؟
شما بر پایه نیازهای خود و خانو ...

تلفن: 02144757303 - 09125263382
Email:
منطقه: تهران
آدرس: ستارخان - روبروی برق آلستوم - بیمه پارسیان

http://parsian-bimeyebartar.blogfa.com

به اشتراک بگذارید:

تماس با آگهی دهنده (مبين جهانگيروند)
در مورد: بیمه عمروسرمایهگذاری-طرح خانواده بیمه پارسیان :

نام:

موبایل:

ایمیل:

پیام:

کلمات کلیدی:
- - - - - - - - - - -

لطفا از پرداخت وجه قبل از دریافت کالا یا خدمات خودداری نمایید. سایت ایفروش مسوولیتی در مورد آگهی ها ندارد

1493
بازدید8/12/98

بیمه عمر پاسارگاد
آرامش شما هدف ما...            چرا بیمه پاسارگاد؟        بالاترین ارزش سهم ...
مهرداد عابدی،    آذربايجان شرقي،   تماس: 09144108300
قيمت: //call//

8/12/98
مشاوره در امور بیمه ای

مشاوره در امور بیمه ای
حکم سختی کار خود را از ما بخواهید    بازنشستگی خود را از ما بخواهید    کار فرمایان محترم – بیمه ...
شرکت کاسپین ارتباط عرشیا،    تهران،   تماس: 02165522363-09122972091

8/12/98
بیمه آسیا شرق تهران نمایندگی 26933 بختیاری

بیمه آسیا شرق تهران نمایندگی 26933 بختیاری
صدور انوع بیمه نامه در اسرع وقت    دارای شعبه های خسارت در نقاط مختلف تهران    بیمه مسافرتی ...
بهروز بختیاری،    تهران،   تماس: 09123968737

7/12/98

دریافت خسارت بیمه عمر و سرمایه
سرشار از سلامتی شادی و ثروت باشید        سروش شمس پیمان هستم        نماینده فروش ...
سروش شمس پیمان،    تهران،   تماس: 09203612663
قيمت: 0

7/12/98
دستگاه تصفیه آب 400 گالنی waterfall

دستگاه تصفیه آب 400 گالنی waterfall
سیستم نیمه صنعتی 400 گالن waterfall با کیفیت عالی موجود است.    گروه بازرگانی سوآب پیشرو - کرج آب - تهران آب ...
سوآب پیشرو،    تهران،   تماس: 09123449620
قيمت: تماس بگیرید!

6/12/98

بیمه ایران _ نمایندگی ظهیری
بیمه ایران _ نمایندگی ظهیری با سابقه فعالیت 10ساله در صنعت بیمه    فروش انواع مختلف بیمه نامه ها شامل ...
ظهیری / مرجانی ،    تهران،   تماس: 09124986379
قيمت: بر اساس قیمت تصویب شده بیمه مرکزی

6/12/98
بیمه پارسیان

بیمه پارسیان
با سلام    متشکر میشویم اگر از سایت ما نیز دیدن فرمایید    http://www.bimeparsianco.com    بیمه پارسیان ...
فرهمند دهقانی،    همدان،   تماس: 09185842496
قيمت: توافقی

5/12/98
بیمه بدون پیش پرداخت در کرمانشاه

بیمه بدون پیش پرداخت در کرمانشاه
بیمه اقساطی با شرایط متنوع    صدور بیمه ثالت و بدنه بصورت نقدواقساط :    بیمه ایران:         ...
امین امیری کارگزاری بیمه رسمی کد918،    كرمانشاه،   تماس: 09183306459

3/12/98
بیمه اموال ، اشخاص و مسئولیت در شیراز و استان فارس

بیمه اموال ، اشخاص و مسئولیت در شیراز و استان فارس
اعطای کد نمایندگی بیمه عمر و تامین آتیه    مشاوره و فروش    ارائه خدمات حضوری و غیرحضوری دراستان ...
بیمه پاسارگاد نمایندگی صناعی،    فارس،   تماس: 07132362646

3/12/98
نمایندگی فروش بیمه در شیراز و شهرستان های استان فارس

نمایندگی فروش بیمه در شیراز و شهرستان های استان فارس
ارائه نمایندگی بیمه در شیراز و شهرستان های استان فارس ( مرودشت - کازرون - جهرم - لارستان - فسا - داراب - فیروزآباد ...
بیمه پاسارگاد نمایندگی صناعی ،    فارس،   تماس: 07132362646

3/12/98
بیمه آسانسور و پله برقی

بیمه آسانسور و پله برقی
نمایندگی لعلی نیا کد 1176 با توجه اخذ مجوز قراردادی، بیمه های آسانسور و پله برقی را با پایینترین نرخ و قیمت مناسب ...
بیمه سامان لعلی نیا کد 1176،    تهران،   تماس: 02166089540

3/12/98
بیمه های عمر و سرمایه گذاری سامان

بیمه های عمر و سرمایه گذاری سامان
بیمه های عمر و سرمایه گذاری ، بازنشستگی ، سرمایه گذاری کودکان و نوجوانان ، بی ، بیمه تحصیلات و ازدواج و ... بیمه ...
بیمه سامان لعلی نیا کد 1176،    تهران،   تماس: 02166089540

3/12/98
بیمه درمان تکمیلی انفرادی و خانواده سامان

بیمه درمان تکمیلی انفرادی و خانواده سامان
انجام بیمه درمان تکمیلی به صورت گروهی و انفرادی و خانواده برای همه اقشار جامعه.    دریافت هزینه های ...
بیمه سامان لعلی نیا کد 1176،    تهران،   تماس: 02166089540

3/12/98
بیمه های مسئولیت و مهندسی سامان

بیمه های مسئولیت و مهندسی سامان
بیمه های مسئولیت سامان مسئولیت کلیه صاحبان مشاغل و .. را در قبال ایراد خسارت به مال یا جان افراد تحت پوشش قرار ...
بیمه سامان لعلی نیا کد 1176،    تهران،   تماس: 02166089540

3/12/98
بیمه های مسافرتی سامان

بیمه های مسافرتی سامان
بیمه های مسافرتی سامان با بالاترین پوشش ها و با تعرفه کامل 50000 یورو کلیه حوادث و خسارت های مربوط به سفر شما ...
بیمه سامان لعلی نیا کد 1176،    تهران،   تماس: 02166089540

3/12/98
بیمه تلفن همراه ، لپ تاپ ، تبلت

بیمه تلفن همراه ، لپ تاپ ، تبلت
بیمه گوشی موبایل ، لپ تاپ ، تبلت با کلیه پوشش های سرقت ، شکستگی ، آتش سوزی ، بلایای طبیعی ، نفوذ آب، نوسانات ...
بیمه سامان لعلی نیا کد 1176،    تهران،   تماس: 02166089540
قيمت: 0

30/11/98

بیمه های مسافرتی
بیمه های مسافرتی سامان با بالاترین پوشش ها و با تعرفه کامل 50000 یورو کلیه حوادث و خسارت های مربوط به سفر شما ...
بیمه سامان لعلی نیا کد 1176،    تهران،   تماس: 02166089540
قيمت: 0

28/11/98
بیمه عور و تامین آتیه

بیمه عور و تامین آتیه
بهترین ارائه کننده بیمه های زندگی ، تامین آتیه ، عمر ، زنان خانه دار ، مکمل بازنشستگی ، درمانی و ...    مشاوره ...
بیمه عمر پاسارگاد-بیات،    تهران،  
قيمت: 0

28/11/98
بیمه عمر و تامین آتیه پاسارگاد - نمایندگی کاظم بیات

بیمه عمر و تامین آتیه پاسارگاد - نمایندگی کاظم بیات
بیمه عمر بیمه‌ای است که تبلیغ آن را کم‌وبیش در جای‌جای شهر و فضای مجازی مشاهده می‌کنیم.    اما آیا ...
بیمه عمر پاسارگاد-بیات،    خراسان،   تماس: 09151195451

27/11/98
تولید عمده آفتابگیر تبلیغاتی دایره بدون واسطه بهترین قیمت

تولید عمده آفتابگیر تبلیغاتی دایره بدون واسطه بهترین قیمت
آفتابگیر ماشین | انواع هدیه تبلیغاتی    این محصول از تابیدن نور آفتاب به داخل خودرو و درنتیجه ایجاد ...
حمید رضا افشاری/چاپیران،    تهران،   تماس: 33110402-33902033-33909290
قيمت: 3300
1234567891011بعدي آخر(1 تا 20 از بیش از 383 مورد)
تعمیرات پارکت و ساب و لاک پارکت
پویا جوادی -شرکت
تلفن:09125071171
کیسه سیمان کرافت
دنیای نو
تلفن:02188809590
کیسه سیمان AD STAR
دنیای نو
تلفن:02188809590
ثبت شرکت تضمینی در اروپا
آقائی
تلفن:09128875020
ناخن مصنوعی اسپورت و طرحدار ماردین آرت
بازرگانی گودرزی تنها
تلفن:09373172223
تلفن خانگی نک NEC
فروشگاه تلفن اسکویی
تلفن:02133944027
ساخت مهر فوری
مهر فوری
تلفن:09100013848
خدمات فصد خون و حجامت
خدمات فصد توسط
تلفن:02634815171