Search

دوشنبه 4 بهمن 1395

منو

آگهي هاي خدمات

خدمات » خدمات مسافرتی

تورهای ارزان اروپا خارجی وداخلی|نوروز 96

تورهای خارجی و تورهای داخلی نوروز 96

تور اروپا | فرانسه | 8روزه|نوروز 96
7 شب پاریس

تاریخ های رفت : 25، 28و 30اسفند

2و 5 فروردین 96

قیمت :9.740.000 تومان

خدمات تور : پرواز رفت و برگشت ماهان ، هتل 4یا 5 ستاره با صبحانه،ترانسفر فرودگاهی، ویزای شنگن ، بیمه مسافرتی ،تور لیدر فارسی زبان در طول سفر ، گشتهای شهری طبق پکیج ، با تور لیدر و راهنمای محلی طبق برنامه تور .

تلفن تماس 88823121-88823158

تور اروپا | فرانسه | ایتالیا | 9 روزه| نوروز 96
4 شب پاریس + 4 شب رم
تاریخ رفت تور : 28 اسفند ( رفت از تبریز )
قیمت : 2190یورو + 3540000تومان

خدمات تور : پرواز رفت و برگشت ترکیش ،پرواز داخلی ،ترانسفر فرودگاهی و زمینی، هتل با صبحانه، ویزای شنگن ، بیمه مسافرتی ،تور لیدر فارسی زبان در طول سفر ، در هر شهر گشت شهری همراه با تور لیدر و راهنمای محلی طبق برنامه تور

تلفن تماس 88823121-
88823158

تور اروپا | فرانسه | ایتالیا | 11 روزه| نوروز 96
5 شب پاریس +3شب ونیز (فلورانس ) + 3شب رم
تاریخهای رفت تور : 28 اسفند 95 و 2فروردین 96
قیمت : 2690یورو + 3540000تومان
خدمات تور : پرواز رفت و برگشت ترکیش ،پرواز داخلی ،ترانسفر فرودگاهی و زمینی، هتل با صبحانه، ویزای شنگن ، بیمه مسافرتی ،تور لیدر فارسی زبان در طول سفر ، در هر شهر گشت شهری همراه با تور لیدر و راهنمای محلی طبق برنامه تور

تلفن تماس 88823121-88823158

تور اروپا | فرانسه | آلمان 11 روزه | نوروز 96

5شب پاریس +3شب فرانکفورت (نورنبرگ ) + 3شب مونیخ

تاریخ رفت تور: 28اسفند 95

قیمت تور: 2740000تومان + 2290یورو

خدمات تور: پرواز ماهان ، ترانسفرهای فرودگاهی، هتل ها با صبحانه، ویزای شنگن، بیمه مسافرتی، تورلیدر فارسی زبان، گشتهای شهری

تلفن تماس 88823121-88823158

تور اروپا |فرانسه | اتریش | 9 روزه| نوروز 96
5 شب پاریس + 3 شب وین
تاریخ رفت تور : 4 فروردین 96
خدمات تور : پرواز رفت و برگشت ایران ایر ،پرواز داخلی ،ترانسفر فرودگاهی ، هتل ها با صبحانه، ویزای شنگن ، بیمه مسافرتی ،تور لیدر فارسی زبان در طول سفر ، در هر شهرگشت شهری همراه با تور لیدر و راهنمای محلی طبق برنامه تور .
قیمت تور : 2740000 تومان + 2190 یورو

تلفن تماس 88823121-88823158

تور اروپا | فرانسه | هلند |10 روزه| نوروز 96
5 شب پاریس (بروکسل ) + 4 شب آمستردام
تاریخ تور : 4 فروردین 96
خدمات تور : پرواز رفت و برگشت ایران ایر ،ترانسفر فرودگاهی و زمینی ، هتل ها با صبحانه، ویزای شنگن ، بیمه مسافرتی ،تور لیدر فارسی زبان در طول سفر ، در هر شهر گشت شهری همراه با تور لیدر و راهنمای محلی طبق برنامه تور .
قیمت تور : 2740000تومان + 2390 یورو

تلفن تماس 88823121-88823158

تور اروپا | فرانسه | هلند |9 روزه| نوروز 96
4 شب پاریس+ 4 شب آمستردام
تاریخ رفت تور : 28 اسفند 95 ( رفت از شیراز )
خدمات تور : پرواز رفت و برگشت ترکیش ،ترانسفر فرودگاهی و زمینی ، هتل ها با صبحانه، ویزای شنگن ، بیمه مسافرتی ،تور لیدر فارسی زبان در طول سفر ، در هر شهر گشت شهری همراه با تور لیدر و راهنمای محلی طبق برنامه تور .
قیمت تور : 3540000تومان + 2190 یورو
تلفن تماس 88823121-88823158

تور اروپا |فرانسه| اسپانیا | 9 روزه | نوروز 96
4 شب پاریس + 4 شب بارسلون
تاریخ رفت تور : 28 اسفند 95 ( رفت از مشهد )
خدمات تور : پرواز رفت و برگشت ترکیش، هتل هابا صبحانه،پرواز داخلی ،ترانسفر فرودگاهی ، ویزای شنگن ، بیمه مسافرتی ،تور لیدر فارسی زبان در طول سفر ، در هر شهر گشت شهری همراه با تور لیدر و راهنمای محلی طبق برنامه تور .
قیمت تور : 3540000تومان + 2190 یورو
تلفن تماس 88823121-88823158
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
تور اروپا |فرانسه| اسپانیا | 10 روزه | نوروز 96
5 شب پاریس + 4 شب بارسلون
تاریخ رفت تور : 3 فروردین 96
خدمات تور : پرواز رفت و برگشت ترکیش، هتل ها با صبحانه،پرواز داخلی ،ترانسفر فرودگاهی ، ویزای شنگن ، بیمه مسافرتی ،تور لیدر فارسی زبان در طول سفر ، در هر شهر گشت شهری همراه با تور لیدر و راهنمای محلی طبق برنامه تور .
قیمت تور : 3540000تومان + 2290 یورو

تلفن تماس 88823121-88823158
تور اروپا |فرانسه| اسپانیا | 11 روزه | نوروز 96
5 شب پاریس + 3 شب بارسلون +2شب مادرید
تاریخ رفت تور :2 فروردین 96
خدمات تور : پرواز رفت و برگشت ترکیش، هتلها با صبحانه،پرواز داخلی ،ترانسفر فرودگاهی ، ویزای شنگن ، بیمه مسافرتی ،تور لیدر فارسی زبان در طول سفر ، در هر شهر گشت شهری همراه با تور لیدر و راهنمای محلی طبق برنامه تور .
قیمت تور : 3540000تومان + 2690 یورو
تلفن تماس 88823121-88823158

تور اروپا |فرانسه ا سوئیس ا بلژیک | هلند | 16روزه| نوروز 96
3شب نیس +3 شب ژنو + 4شب پاریس + 2 شب بروکسل + 3 شب آمستردام
تاریخ رفت تور : 27 اسفند 95
خدمات تور : پرواز رفت و برگشت ترکیش ،پروازهای داخلی،ترانسفر فرودگاهی و زمینی، هتل ها با صبحانه، ویزای شنگن ، بیمه مسافرتی ،تور لیدر فارسی زبان در طول سفر ، در هر شهر گشت شهری همراه با تور لیدر و راهنمای محلی طبق برنامه تور .
قیمت تور : 3540000 تومان + 3290 یورو
تلفن تماس 88823121-88823158
*************************************************************************************
تور اروپا |فرانسه | اسپانیا | پرتغال| 12روزه| نوروز 96
4 شب پاریس + 4 شب بارسلون + 3 شب لیسبون
تاریخ رفت تور : 29 اسفند 95
خدمات تور : پرواز رفت و برگشت ترکیش ،پروازهای داخلی،ترانسفر فرودگاهی، هتلها با صبحانه، ویزای شنگن ، بیمه مسافرتی ،تور لیدر فارسی زبان در طول سفر ، در هر شهر گشت شهری همراه با تور لیدر و راهنمای محلی طبق برنامه تور .
قیمت تور : 3540000 تومان +2590 یورو
تلفن تماس 88823121-88823158

تور اروپا |فرانسه |سوئیس ا آلمان | هلند| 14روزه | نوروز 96
4 شب پاریس + 2 شب زوریخ +3 شب فرانکفورت + 4 شب آمستردام
تاریخ رفت تور: 27 اسفند 95
خدمات تور : پرواز رفت و برگشت ایران ایر ،ترانسفر فرودگاهی و زمینی ، هتلها با صبحانه، ویزای شنگن ، بیمه مسافرتی ،تور لیدر فارسی زبان در طول سفر ، در هر شهر گشت شهری همراه با تور لیدر و راهنمای محلی طبق برنامه تور
قیمت تور: 2740000 تومان + 3290یورو
تلفن تماس 88823121-88823158

تور اروپا |فرانسه | هلند ا اسپانیا ا 11روزه | نوروز 96
4 شب پاریس +( بروکسل) + 3 شب آمستردام + 3 شب بارسلون
تاریخ رفت تور : 30 اسفند 95
خدمات تور : پرواز رفت و برگشت ترکیش ،پرواز داخلی ، هتلها با صبحانه،ترانسفر فرودگاهی، ویزای شنگن ، بیمه مسافرتی ،تور لیدر فارسی زبان در طول سفر ، در هر شهر گشت شهری همراه با تور لیدر و راهنمای محلی طبق برنامه تور .
قیمت تور : 3540000 تومان + 2690 یورو
تلفن تماس 88823121-88823158

تور اروپا |فرانسه ا سوئیس ا ایتالیا | 10 روزه | نوروز 96
4شب پاریس + 3شب زوریخ (لوگانو ) + 2 شب میلان
تاریخ رفت تور : 30 اسفند 95
خدمات تور : پرواز رفت و برگشت ماهان ،پروازهای داخلی،ترانسفر فرودگاهی و زمینی، هتل ها ستاره با صبحانه، ویزای شنگن ، بیمه مسافرتی ،تور لیدر فارسی زبان در طول سفر ، در هر شهر گشت شهری همراه با تور لیدر و راهنمای محلی طبق برنامه تور .
قیمت تور : 2740000 تومان + 2390 یورو
تلفن تماس 88823121-88823158
تور اروپا |فرانسه |بلژیک | هلند| 10روزه | نوروز 96
4 شب پاریس +3شب بروکسل ) + 3 شب آمستردام
تاریخ رفت تور: 1 فروردین 96
خدمات تور : پرواز رفت و برگشت ایران ایر ،ترانسفر فرودگاهی و زمینی ، هتلهابا صبحانه، ویزای شنگن ، بیمه مسافرتی ،تور لیدر فارسی زبان در طول سفر ، در هر شهر گشت شهری همراه با تور لیدر و راهنمای محلی طبق برنامه تور
قیمت تور: 2740000 تومان + 2490یورو
تلفن تماس 88823121-88823158

تور اروپا |فرانسه | جمهوری چک | اتریش | 12 روزه| نوروز 96
5 شب پاریس + 3 شب پراگ (لدنیس)+ 3 شب وین
تاریخ رفت تور : 1 فروردین 96
خدمات تور : پرواز رفت و برگشت ایران ایر ،پرواز داخلی،ترانسفر فرودگاهی و زمینی ، هتل ها با صبحانه، ویزای شنگن ، بیمه مسافرتی ،تور لیدر فارسی زبان در طول سفر ، در هر شهرگشت شهری همراه با تور لیدر و راهنمای محلی طبق برنامه تور .
قیمت تور : 3540000 تومان + 2690 یورو
تلفن تماس 88823121-88823158

تور اروپا (24روزه دور اروپا ) فرانسه، آلمان،اتریش، ایتالیا، یونان، ترکیه نوروز 96
4 شب پاریس + 2 شب اینسبورگ + 2 شب بردو + 3شب مونیخ + 2 شب ونیز + 3شب رم+ 1 شب کشتی ، 3 شب آتن +2شب تسالونیکی + 2شب استانبول
تاریخ رفت تور : 25 اسفند 95
خدمات تور : پرواز رفت و برگشت ترکیش، هتلها با صبحانه ،ترانسفر فرودگاهی و زمینی، ویزای شنگن ، بیمه مسافرتی ، تور لیدر فارسی زبان در طول سفر ، در هر شهر گشت شهری همراه با تور لیدر طبق برنامه تور .
قیمت تور:3540000 تومان + 3190 یورو
تلفن تماس 88823121-88823158
|8 روزه ایتالیا | نوروز 96
2شب ونیز، 2شب فلورانس، 3شب رم
تاریخ رفت تور : 28 اسفند 95
خدمات تور : پرواز رفت و برگشت آلیتالیا ، هتل با صبحانه،ترانسفر فرودگاهی و زمینی، ویزای شنگن ، بیمه مسافرتی ،تور لیدر فارسی زبان در طول سفر ، در هر شهر گشت شهری همراه با تور لیدر و راهنمای محلی طبق برنامه تور
قیمت تور: 2390یورو + 3540000تومان

تلفن تماس 88823121-88823158

تور اروپا | ایتالیا | فرانسه | 9 روزه ) نوروز 96
4 شب رم + 4 شب پاریس
تاریخ تور : 1 فروردین 96
خدمات تور : پرواز رفت و برگشت آلیتالیا ،ترانسفر فرودگاهی و زمینی ، هتل ها با صبحانه، ویزای شنگن ، بیمه مسافرتی ،تور لیدر فارسی زبان در طول سفر ، در هر شهرگشت شهری همراه با تور لیدر و راهنمای محلی طبق برنامه تور .
قیمت تور : 3540000 تومان + 2190 یورو
تلفن تماس 88823121-88823158
تور اروپا |ایتالیا | اسپانیا | 11 روزه | نوروز 96
2 شب ونیز + 2 شب فلورانس + 3 شب رم + 4 شب بارسلون
تاریخ رفت تور : 28 اسفند 95
خدمات تور : پرواز رفت و برگشت الیتالیا، هتل هابا صبحانه،ترانسفر فرودگاهی و زمینی، ویزای شنگن ، بیمه مسافرتی ،تور لیدر فارسی زبان در طول سفر ، در هر شهر گشت شهری همراه با تور لیدر و راهنمای محلی طبق برنامه تور .
قیمت تور: 2990یورو + 3540000 تومان
تلفن تماس 88823121-88823158
تور اروپا |ایتالیا |اسپانیا | فرانسه | 13روزه | نوروز 96
4شب رم (فلورانس ) + 4 شب بارسلون +4 شب پاریس
تاریخ رفت تور : 29 اسفند 95
خدمات تور : پرواز رفت و برگشت آلیتالیا ،پرواز داخلی ، هتل هابا صبحانه،ترانسفر فرودگاهی، ویزای شنگن ، بیمه مسافرتی ،تور لیدر فارسی زبان در طول سفر ، در هر شهر گشت شهری همراه با تور لیدر و راهنمای محلی طبق برنامه تور .
قیمت تور : 3540000 تومان + 3190 یورو
تلفن تماس 88823121-88823158

تور اروپا | اسپانیا | پرتغال | 15 روزه | نوروز 96
3 شب بارسلون + 2 شب بیلبائو + 3 شب مادرید + 3 شب مالاگا +3 شب لیسبون
تاریخ رفت تور : 27 اسفند 95
خدمات تور : پرواز رفت و برگشت ترکیش، هتلها با صبحانه،پرواز داخلی ،ترانسفر فرودگاهی و زمینی ، ویزای شنگن ، بیمه مسافرتی ،تور لیدر فارسی زبان در طول سفر ، در هر شهر گشت شهری همراه با تور لیدر و راهنمای محلی طبق برنامه تور .
قیمت تور : 3540000تومان + 2690 یورو
تلفن تماس 88823121-88823158

تور اروپا |سوئیس | آلمان | 14 روزه| نوروز 96
3شب ژنو + 3شب اینترلاکن + 3شب زوریخ + 2 شب مونیخ + 3 شب فرانکفورت
تاریخ تور : 30 اسفند 95
خدمات تور : پرواز رفت و برگشت ترکیش ،پرواز داخلی ،ترانسفر فرودگاهی و زمینی ، هتل ها با صبحانه، ویزای شنگن ، بیمه مسافرتی ،تور لیدر فارسی زبان در طول سفر ، در هر شهرگشت شهری همراه با تور لیدر و راهنمای محلی طبق برنامه تور .
قیمت تور : 3540000 تومان + 3290 یورو
تلفن تماس 88823121-88823158
تور اروپا | سوئیس | 9روزه| نوروز 96
3شب ژنو + 2شب اینترلاکن + 3شب زوریخ
تاریخ رفت تور : 30 اسفند 95
خدمات تور : پرواز رفت و برگشت ترکیش ، هتل هابا صبحانه،ترانسفر فرودگاهی و زمینی، ویزای شنگن ، بیمه مسافرتی ،تور لیدر فارسی زبان در طول سفر ، در هر شهر گشت شهری همراه با تور لیدر و راهنمای محلی طبق برنامه تور .
قیمت تور: 3540000تومان +2390 یورو
تلفن تماس 88823121-88823158

تور اروپا |مجارستان | اتریش | جمهوری چک | آلمان| 13 روزه | نوروز 96
3 شب بوداپست + 3 شب وین + 3 شب پراگ + 3 شب برلین
تاریخ های رفت تور : 27و 29 اسفند 95
خدمات تور : پرواز رفت و برگشت ترکیش، هتل هابا صبحانه،ترانسفر فرودگاهی و زمینی، ویزای شنگن ، بیمه مسافرتی ،تور لیدر فارسی زبان در طول سفر ، در هر شهر گشت شهری همراه با تور لیدر و راهنمای محلی طبق برنامه تور .
قیمت تور : 3540000 تومان + 2590 یورو
تلفن تماس 88823121-88823158

تور روسیه|3 شب مسکو +4 شب سن پترزبورگ|پرواز قشم ایر|تابستان 95
تور روسیه|هتل نواتل *4 +هتل مسکوا *4 |پرواز قشم ایر|تابستان 95
هتل نواتل *4 novatel +هتل مسکوا *4 moskva
خدمات تور:بلیط رفت و برگشت-ویزا-بلیط داخلی یا قطار (سریع السیربه عهده مسافر)7 شب اقامت در هتل با صبحانه-2 وعده ناهار –ترانسفر فرودگاهی-راهنمای فارسی زبان-گشت طبق برنامه-سیم کارت رایگان برای هر اتاق-بیمه مسافرتی
قیمت تور:3540000 تومان

تور بلغارستان|وارنا|پرواز قشم ایر|ویژه 3 تیرماه 95
تور بلغارستان |هتل هالیدی پارک *4|پرواز قشم ایر|ویژه 3 تیرماه 95
هتل هالیدی پارک *4 holidaypark
خدمات تور:بلیط رفت و برگشت-ویزا-7 شب اقامت با صبحانه-ترانسفر فرودگاهی-راهنمای فارسی زبان-یک گشت شهری با ناهار در هتل 5 ستاره اینترنشنال-سیم کارت رایگان برای هر اتاق-بیمه مسافرتی
قیمت تور:1895000 تومان

تور چین |پکن |پرواز ایران ایر|بهار 95
تور چین|هتل بیجینینگ اینترنشنال *5|پرواز ایران ایر|بهار 95
هتل بیجیننیگ اینترنشنال *5 beijinginternation
خدمات تور:بلط رفت و برگشت با پرواز ایران ایر-7 شب اقامت با صبحانه-ترانسفر فرودگاهی-راهنمای فارسی زبان-بیمه مسافرتی-ویزای گروهی-4 روز گشت با 3 وعده ناهار(دیوار چین-شهر ممنوعه-پارک المپیک-گشت مراکز خرید کاخ تابستانی-میدان تیان آن من-کارخانه مروارید-کارخانه ابریشم-مرکز طب سنتی چین)
قیمت تور:3457000 تومان

تور چین|پکن +شانگهای|پرواز ایران ایر|بهار 95
تور چین|هتل بیجینینیگ*5 +هتل شانگهای گومن *5|پرواز ایران ایر|بهار 95
هتل بیجینینیگ *5 beijininginternational+هتل شانگهای گومن shanghiguoman *5
خدمات تور:بلیط رفت وبرگشت با پرواز ایران ایر-7 شب اقامت با صبحانه-4 شب پکن-3 شب شانگهای-ترانسفر فرودگاهی-بیمه مسافرتی-ترانسفر بین شهری با قطار سیر السریع لوکس –راهنمای فارسی زبان –ویزای گروهی -4 روز گشت با 3 وعده ناهار (دیوار چین –پارک المپیک-گشت مراکز خرید کاخ تابستانی-میدان تیان آن من-کارخانه مروارید-کارخانه ابریشم-مرکز طب سنتی چین)
قیمت تور:4276000 تومان

تورهند|3 شب دهلی+2 شب آگرا+2 شب جیپور|پرواز ماهان|تابستان 95
تور هند|پارک این بای رادیسون+آتکارش ویلاس+دپارادیس*4|پرواز ماهان|تابستان 95
pARK INN BY RADISSON+UTKARSH VILAS+THE PARADISE
خدمات تور:بلیط رفت و برگشت ماهان-ویزا-7 شب اقامتدر هتل صبحانه-راهنمای فارسی زبان-ترانسفر فرودگاهی و بین شهری-بیمه مسافرتی-
3 گشت شامل:1- بازدید از منار قطب-دروازه هند-قلعه قرمز-مسجد جامع و مرکز خرید در دهلی 2- بازدید از تاج محل-قلعه قرمز در آگرا 3- بازدیداز قلعه آمر-جانتارمانتار-کاخ بادها و مرکز خرید در جیپور
سه روز گشت ویژه همره با 3 وعده غذا
قیمت تور:2199000 تومان

تور قبرس|لارناکا|3 شب و 4 روز|پرواز ایجین|بهار 95
تور قبرس|هتل ماریندی هتل *2 |3 شب و 4روز|پرواز ایجین|بهار 95
هتل ماریندی *2 MRINDY HOTEL
خدمات تور:بلیط رفت و برگشت با پرواز ایجین پرواز از طریق آتن-3 شب اقامت با صبحانه-ترانسفر فرودگاهی-ویزای توریستی-راهنمای فارسی زبان-بیمه مسافرتی
قیمت تور:2400000 تومان

تور بالی|پرواز قطری|بهار 95
تور بالی|هتل بالی رانی *4|پرواز قطری|بهار 95
هتل بالی رانی *4 BALIRANI
خدمات تور:پرواز رفت و برگشت قطری ایرویز-7 شب اقامت در هتل با صبحانه-ترانسفر فرودگاهی-گشت نیم روزی-ویزای توریستی-راهنمای فارسی زبان-بیمه مسافرتی
قیمت تور:4840000 تومان

تور کوالالامپور و بالی|4 شب کوالالامپور+3 شب بالی|پرواز ماهان|بهار 95
تور کوالالامپور و بالی|هتل گرند سیسون *4 +هتل بالی رانی *4 |پرواز ماهان|بهار 95
هتل گرند سیسون *4 GRANDSEASON+هتل بالی رانی *4 BALIRANI
خدمات تور:بلیط رفت و برگشت با ماهان به مقصد کوالالامپور-پرواز داخلی کوالا بالی کوالا-7 شب اقامت با صبحانه-ترانسفر فرودگاهی-گشت نیم روزی در کوالا-سیم کارت رایگان برای هر اتاق-ویزای توریستی اندونزی-راهنمای فارسی زبان-بیمه مسافرتی
قیمت تور:3760000 تومان

تور تایلند|پاتایا|پرواز عمان ایر|بهار 95
تور تایلندا هتل پاتایا هیل *3 |پرواز عمان ایر بهار 95
هتل پاتایا هیل *3 PTAYAHILL
خدمات تور:بلیط رفت و برگشت عمان ایر-اقامت با صبحانه-راهنمای فارسی زبان-ترانسفر فرودگاهی-سیم کارت-یک گشت شهری-بیمه سفر تخفیف رستوران ایرانی-ویزا
قیمت تور:1955000 تومان

تور تایلند|بانکوک|پرواز عمان ایر|بهار 95
تور تایلندا هتل رویال آسیا *3 |پرواز عمان ایر بهار 95
هتل رویال آسیا *3 ROYAL ASIA
خدمات تور:بلیط رفت و برگشت عمان ایر-اقامت با صبحانه-راهنمای فارسی زبان-ترانسفر فرودگاهی-سیم کارت-یک گشت شهری-بیمه سفر تخفیف رستوران ایرانی-ویزا
قیمت تور:1960000 تومان

تور تایلند|پوکت|پرواز عمان ایر|بهار 95
تور تایلندا هتل ات هم بوتیک پتونگ *3 |پرواز عمان ایر بهار 95
خدمات تور:بلیط رفت و برگشت عمان ایر-اقامت با صبحانه-راهنمای فارسی زبان-ترانسفر فرودگاهی-سیم کارت-یک گشت شهری-بیمه سفر تخفیف رستوران ایرانی-ویزا
قیمت تور: 2420000تومان

جهت رزرو تور با شماره های 88811834-88825661 تماس حاصل فرمایید.لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر با آژانس جهانگردی پرواز ابریشم تماس حاصل فرمایید .
88847038 مدیریت
88811833 داخلی
88811834 کیش ومشهد
88825661 تور خارجی
88823158تور خارجی
88823498 داخلی
88823121 اروپا
88846352فکس
تهران - خیابان مطهری - بعد از سلیمان خاطر - خیابان اورامان - نبش گروس - پلاک2 - طبقه2 - آژانس جهانگردی پرواز ابریشم

www.silkfly.net

جهت دریافت آخرین برنامه ها وتورهای داخلی وخارجی جدید شرکت پرواز ابریشم در این گروه عضو شوید
http://groups.yahoo.com/neo/groups/silkfly/info

تلفن: 88823158-88823121-88825661
Email:
منطقه: تهران
آدرس: مطهری-اورامان-نبش گروس پلاک2

به اشتراک بگذارید:

تماس با آگهی دهنده (آژانس جهانگردی پرواز ابریشم)
در مورد: تورهای ارزان اروپا خارجی وداخلی|نوروز 96

نام:

موبایل:

ایمیل:

پیام:

کلمات کلیدی:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
257999
بازدید4/11/95
قیمت تور مالزی

قیمت تور مالزی
قیمت تور مالزی یا نرخ تور مالزی    قیمت تور مالزی چند؟ این سوالی است که اکثر مردم و مسافران می پرسند ...
نوید محجوب ،    تهران،   تماس: 02122332753

4/11/95
رزرو آنلاین بلیط چارتر کیش مشهد اهواز قشم شیراز کرمان اصفهان کرمانشاه

رزرو آنلاین بلیط چارتر کیش مشهد اهواز قشم شیراز کرمان اصفهان کرمانشاه
بلیط چارتر و ارزان قیمت و تورهای دقیقه نودی را از فرازشیدسیر بخواهد    سیستم رزرواسیون آنلاین پروازهای ...
فرازشید سیر،    تهران،   تماس: 02147620661
قيمت: ارزانترین نرخ

4/11/95
فروش بلیط هواپیما با بهترین قیمت در مسیرهای داخلی و خارجی

فروش بلیط هواپیما با بهترین قیمت در مسیرهای داخلی و خارجی
فروش بلیط هواپیما در مسیر های داخلی        تهران به مشهد    تهران به کیش    تهران ...
تریپکس،    تهران،   تماس: 66595950 - 09384127631
قيمت: بهترین و ارزان ترین قیمت

4/11/95
تور ارمنستان ویژه نوروز 96

تور ارمنستان ویژه نوروز 96
سفیران گشت    مجری مستقیم ارمنستان    با دو دفتر در ایران و ارمنستان برگزار می کند:    تور ...
سفیران گشت،    تهران،   تماس: 02143931
قيمت: از 1.250.000 تومان

4/11/95
آفر تور مشهد مقدس *دو سر هوایی* و تور کیش- 3 شب

آفر تور مشهد مقدس *دو سر هوایی* و تور کیش- 3 شب
*آفر تورهای مشهد مقدس*        خدمات : (هوایی و زمینی) ، صبحانه ، نهار ، شام ،(منو انتخابی) سرویس ...
مهدی باباییان،    تهران،   تماس: 02177971696
قيمت: 330000

4/11/95
افر تور مشهد

افر تور مشهد
*آفر تورهای مشهد مقدس* - 09196487731 - 02177971696        خدمات : (هوایی و زمینی) ، صبحانه ، نهار ، شام ،(منو ...
مهدی باباییان،    تهران،   تماس: 77971696
قيمت: 350000

4/11/95
آفر تور ارمنستان

آفر تور ارمنستان
آفرتور ارمنستان ویژه عید نوروز    7روزه    هتل 3 ستاره (صبحانه-ترانسفر)        
مهدی باباییان،    تهران،   تماس: 77971696
قيمت: 1490000

4/11/95
تور ارمنستان ارزان و تور هوایی ارمنستان در فهیم گشت

تور ارمنستان ارزان و تور هوایی ارمنستان در فهیم گشت
تور ارمنستان, تور ارمنستان هوایی, تور ارمنستان زمینی, تور ارمنستان ارزان و تور ارمنستان از تهران در آژانس ...
آژانس مسافرتی فهیم گشت،    تهران،   تماس: 09101260496-09381260496-02177940055
قيمت: تماس بگیرید

4/11/95
تور مشهد ارزان , تور مشهد لحظه آخری , تور مشهد از تهران با فهیم گشت

تور مشهد ارزان , تور مشهد لحظه آخری , تور مشهد از تهران با فهیم گشت
تور مشهد به مناسبت های مختلف در زمان های متفاوت با قیمت های ارزان و استثنایی تنها در آژانس مسافرتی فهیم گشت ...
آژانس مسافرتی فهیم گشت،    تهران،   تماس: 09101260496-09381260496-02177940055
قيمت: تماس بگیرید

4/11/95
تور مالزی ارزان قیمت و تور کوالالامپور همراه با فهیم گشت

تور مالزی ارزان قیمت و تور کوالالامپور همراه با فهیم گشت
تور مالزی ارزان قیمت    تور کوالالامپور    تور سنگاپور        7شب تور مالزی در ...
آژانس مسافرتی فهیم گشت،    تهران،   تماس: 02177941900
قيمت: تماس بگیرید

4/11/95
 تور ارمنستان

تور ارمنستان
دروازه طلایی        مجری مستقیم تورهای تفریحی ارمنستان            ://.skygoldengate.com/        86036137 ...
دروازه طلایی،    تهران،   تماس: 021 86036137 - 86036149
قيمت: 850000

4/11/95
#تور#ارمنستان#

#تور#ارمنستان#
#دروازه طلایی            #تورارمنستان#زمینی#هوایی            www.skygoldengate.com            شایسته ...
دروازه طلایی،    تهران،   تماس: 021 86036137 - 86036149
قيمت: باما تماس بگیرید

4/11/95
تور مشهد ویژه اربعین و 28 صفر

تور مشهد ویژه اربعین و 28 صفر
- بلیط رفت و برگشت با هواپیما یا اتوبوس تک صندلی (VIP) (به انتخاب شما)    - 2 شب و 3 روز اقامت در هتل 3 ستاره    - صبحانه ...
یوسفی،    تهران،   تماس: 66595950 - 09384820174 - 09384127631
قيمت: لطفا از سراسر ایران تماس بگیرید.

4/11/95
تور مشهد فوق العاده ارزان

تور مشهد فوق العاده ارزان
تور مشهد با خدمات زیر:        2 شب و 3 روز اقامت در هتل آپارتمان به همراه صبحانه نهار شام و بلیط ...
یوسفی،    تهران،   تماس: 66595950 - 09384820174 - 09384127631
قيمت: ارزان - لطفا با ما تماس بگیرید

4/11/95
تور مشهد با قیمت و خدمات مناسب

تور مشهد با قیمت و خدمات مناسب
تور مشهد زمینی (قطار و اتوبوس) و هوایی با قیمت و خدمات مناسب در تمامی ایام سال.        * زمینی از ...
یوسفی،    تهران،   تماس: 66595950 - 09384820174 - 09384127631
قيمت: لطفا تماس بگیرید.

4/11/95
تور مشهد با قطار و ارزان

تور مشهد با قطار و ارزان
تور مشهد با قطار ، ارزان و با کیفیت عالی.        خدمات: 2 شب و 3 رزو اقامت در هتل و هتل آپارتمان ...
یوسفی،    تهران،   تماس: 66595950 - 09384820174 - 09384127631
قيمت: ارزان - لطفا تماس بگیرید

4/11/95
تور مشهد ویژه ولادت پیامبر و تعطیلات 22 بهمن

تور مشهد ویژه ولادت پیامبر و تعطیلات 22 بهمن
فروش تور هوایی (و یا زمینی با اتوبوس) ویژه ولادت پیامبر (ص) و ایام تعطیلات 22 بهمن از هم اکنون آغاز شد. خدمات تور:        2 ...
یوسفی،    تهران،   تماس: 66595950 - 09384820174 - 09384127631
قيمت: لطفا از سراسر ایران تماس بگیرید.

4/11/95
تور تایلند-تور تایلند ارزان قیمت

تور تایلند-تور تایلند ارزان قیمت
تور تایلند-تور تایلند ارزانترین نرخ-ارزانترین تور تایلند-تور تایلند ارزان قیمت-تور بانکوک-تور پوکت-تور پاتایا-تور ...
سفرهای نیلوفرانه،    تهران،   تماس: 02188701000
قيمت: تماس بگیرید

4/11/95
تور مشهد

تور مشهد
توضیحات تکمیلی :    تور ارزان مشهد هوایی ترکیبی از 245 و قطار از 175    02188556064    02177511696 -09389873200    ........................................ ...
آژانس هواپیمایی مانلی پرواز،    تهران،   تماس: 02188556064
قيمت: 300000

4/11/95
تور کیش/تور مشهد

تور کیش/تور مشهد
تور کیش/تور مشهد    آژانس سفرهای نیلوفرانه با چارتر کردن پرواز تهران-کیش-تهران- همه روزه با 8 پرواز ...
سفرهای نیلوفرانه،    تهران،   تماس: 02188701000
قيمت: ارزانترین نرختورهای ارزان اروپا خارجی وداخلی|نوروز 96
آژانس جهانگردی پرواز
تلفن:02188823158
قیمت تور مالزی
نوید محجوب
تلفن:02122332753
تور بالی نوروز ۹۶
sepehrgasht
تلفن:02188452995
تور استانبول
تور استانبول تورز
تلفن:021-88108675
کلینیک طب سوزنی
Farhad Hemmatkhah
تلفن:02188573928